تحول گفتمانی: حق‌ها و آزادی‌های معلولان در آئینه حقوق بشر معاصر

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 این مقاله متکفل تبیین گرایش جدیدی در ارتباط با حقوق معلولان است که نگارنده از آن به «تحول گفتمانی» دراین زمینه یاد کرده است. گفتمان «یاری معلولان از سر ترحم» جای خود را به «تضمین حق‌ها و آزادی‌های انسانی آنها» و حرکت به سمت برابر سازی فرصتها داده است. جامعه بین‌الملل با تصویب کنوانسیون حقوق معلولان ضمن ابراز درک عمیق خود از تفاوتهای معلولان همگامی خود را با این تحول گقتمانی بخوبی نشان داده است.این مقاله با تبیین مفهوم معلولان در کنار مباحث نظری مرتبط با تلاشی است فروتنانه در جهت درک هر چه عمیق تر این تحول گفتمانی، تحولی که قانونگذار ما در در عمل تقنینی خو در زمینه حقوق معلولان از برسمیت شناختن آن طفره رفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Change of Discourse: People with Disabilities and the Contemporary Human Rights

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Ghari Seyed Fatemi
چکیده [English]

 
The main task of this article is to demonstrate materialization of a new trend in international legal system concerning rights of persons with disabilities. International community seems to distance itself from a mercy-based protection of individuals with disabilities. While realizing their differences, international community has created a kind of egalitarian framework to provide these individuals with equal rights and opportunities. By providing these personswith a set of negative and positive rights, "the UN Convention on Rights of Persons" with Disabilities represents what I call it "change of discourse". Yet, in order to  shed some lights on the content of this new humanistic approach, conceptual analysis of the term disability, as well as theoretical foundation of their equal treatment are in need of serious discussion, which this article undertake the task.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disabilities
  • Change of Discourse
  • Human rights
  • UN
  • Equal Opportunities
  • Equal Treatment