نگاهی به حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در جامعه اروپا

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 هنگامی که با تشکیل جوامع اروپایی در دهه 1950، زمینه پدیداری نوعی فدرالیسم بین‌المللی میان کشورهای اروپای غربی ایجاد گردید اهداف اقتصادی آن چنان مهم می‌نمود که توجه چندانی به حقوق اجتماعی و بنیادین اشخاص نشد و در نتیجه افراد و دیگر گروههای آسیب‌پذیر از جمله اشخاص دارای معلولیت چندان مورد عنایت قرار نگرفتند. شورای اروپا نیز که در 4 نوامبر 1950 در رُم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را به امضای کشورهای اروپایی رساند چه در کنوانسیون و چه در پروتکلهایی که متعاقباً به کنوانسیون ملحق نمود جز در قالب اصل کلی ممنوعیت تبعیض توجه مستقیمی به حقوق اشخاص دارای معلولیت ننمود. با وجود این، بعدها در اثر تحولات بین‌المللی و نیز به یمن تلاشهای نهادها و سازمانهای غیردولتی، حقوق اشخاص دارای معلولیت از رهگذر مصوبات جامعه اروپا (اتحادیه اروپا) و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر تا حدی مورد توجه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on Protection of the Rights of People with disabilities in European Community

نویسنده [English]

  • Seyed Ghasem Zamani
چکیده [English]

Founding member States set the European Community an economic task, that of realizing a common market, which excluded almost all social and fundamental rights, based competencies.  Persons with disabilities, along with other vulnerable groups, were overlooked in this master plan. However fifty years on the situation has changed, albeit not drastically. There is a far greater awareness of disability issues within the Community institutions, and indeed within the member States. The European Community has gained some competencies in the field of social policy, and has taken some tentative steeps to establish a Community disability policy. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Community
  • Disability
  • Persons with Disability
  • European Union
  • Council of Europe
  • Human rights