جنبه‌های‌ حقوقی‌ قراردادهای‌ سرمایه‌گذاری‌ بیع‌ متقابل‌ (Buy Back) مفهوم‌، ماهیت‌ و تشریفات‌ انعقاد

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

با پذیرش‌ قراردادهای‌ بیع‌ متقابل‌ (بای‌بک‌) در نظام‌ حقوقی‌ ایران‌، انعقاد و اجرای‌ این‌ قراردادها با توجه‌ به‌ مکانیسم‌ پیچیده‌ آن‌، مستلزم‌ بررسی‌ جوانب‌ مختلف‌ حقوقی‌ این‌ قراردادها و آگاهی‌ طرفین‌ از ساختار، نحوه‌ انعقاد و شروط‌ مندرج‌ در این‌ قراردادها می‌باشد. مسائل‌ فوق موضوع‌ مقاله‌ حاضر را تشکیل‌ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept, Legal Nature and Formalities of Buy Back Investment Contracts

نویسنده [English]

  • Javanmard Sadeghi
چکیده [English]

Buy Back investment contracts play an increasing role in foreign investment in Iran specially in the petroleum industry. These contracts have a sui generis concept, legal nature and formalities, which are analyzed in this article.