کاهش فقر؛ دستورالعملی برای توسعه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مبارزه با فقر از عمده بخش‌های فرایند توسعه اجتماعی به شمار می‌رود و در تحقق اهداف عالیه توسعه اجتماعی از جمله دستیابی به برابری، عدالت و انسجام اجتماعی و تأمین صلح و امنیت جهانی مؤثر است. تحلیل اسناد بین‌المللی مربوط به توسعه اجتماعی نیز از اهمیت این مقوله در پروسه توسعه اجتماعی حکایت دارد و راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل حذف فقر مورد تأکید قرار گرفته است.
بدیهی است که فقر در صورتی که مورد غفلت واقع شود، مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر جوامع داخلی و جامعه جهانی می‌شود. زیرا فقر خود محرومیت و نابرابری و ناامنی می‌آفریند و ارکان توسعه اجتماعی بدین نحو با وجود معضلاتی چون تبعیض، عدم مشارکت، ناامنی و نیز آسیب‌پذیری در برابر بحران‌ها، فرو می‌ریزد. از این رو طی دستورالعملی برای توسعه اجتماعی می‌توان اهمیت سیاستگذاری صحیح در بعد داخلی برای توانمندسازی و ارتقای وضعیت اشتغال و نیز بهبود سیستم‌های حمایت اجتماعی برای تأمین امنیت مردمان در برابر فجایع زندگی را قابل بررسی دانست. همچنین در بعد بین‌المللی، همکاری عنصر سازنده‌ای است که همواره مورد توجه اسناد معتبر جهانی واقع شده و ضرورتی برای تحقق توسه اجتماعی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poverty Reduction: A programme for Social Development in International Law

نویسندگان [English]

  • Reza Eslami 1
  • Mahshid Ajeli Lahiji 2
1 Assistant Professor Department of International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 P.H.D. Student of International Law, Allameh Tabataba′i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

All people deserve the inherent right to an adequate standard of living. Thus when some people are suffering from poverty, some economic - social rights of human beings are being breached. Fighting against poverty is one of the most important parts of social development process in order to reach the goals such as equality, justice, social coherence and global peace. The factor is recognized by the international law documents and some solutions are provided to eliminate poverty.
By ignoring the existence of poverty, there will be much more problems in both national and international levels. Poverty will give rise to deprivation and insecurity. Therefore in a programme for social development the importance of policy making in order to gain empowerment and improving social protection systems should be noted. Moreover, at international law cooperation is one of the main elements of social development which can remove poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Development
  • Elimination of Poverty
  • Policy making
  • cooperation
الف) منابع فارسی
اسلامی، رضا، لادن فرومند. خصوصی‌سازی و توسعه حقوق بشر. تهران: انتشارات جنگل، 1393.
الهی، همایون. «کمک‌های خارجی: برای توسعه یا علیه توسعه». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 32 (1373): 163-149.
بارتلی، هانری. «پیشرفت و فقر: مفاهیم و دیالکتیک آنها از تمدن‌ها و فرهنگ‌ها» در فقر، پیشرفت و توسعه، پاول مارک هنری. ترجمه مسعود محمدی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، 1374.
باسو، کائوشیک. «درباره اهداف توسعه» در پیشگامان اقتصاد توسعه: آینده در چشم‌انداز، ویراستار جرالد میر و جوزف استیگلیتز. ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی. تهران: نشر نی، 1382
بوئر، آلن، اگزویه روفر. خشونت و ناامنی شهری. ترجمه محمدرضا گودرزی. تهران: انتشارات مجد، 1382.
تشکر، زهرا. «جهانی شدن، فقر و نابرابری: تردید در شاخص‌ها و اندازه‌گیری». نشریه مجلس و پژوهش 43 (1383): 182-157.
حسن‌زاده، محمد، رضا میرزا ابراهیمی. استراتژی کاهش فقر: تجربه کشورهای شرق آسیا. تهران: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 1386.
سالومون، مارگوت. مسؤولیت جهانی برای حقوق بشر. ترجمه فریده شایگان. تهران: نشر مجد، 1391.
سلامی، رضا. «سیاست‌های انتقال بین‌المللی تکنولوژی و توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه». فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) 5 (1377): 77-45.
سن، آمارتیا. توسعه به مثابه آزادی. ترجمه حسین راغفر. تهران: انتشارات کویر، 1381.
شوبرت، ر. «فقر در کشورهای در حال توسعه: تعریف، وسعت و رهنمودها». ترجمه تیمور محمدی. نشریه برنامه و بودجه 2 (1370): 112-85.
علی احمدی، علیرضا، علیرضا توکلی. «نگرش جامع به انتقال تکنولوژی». نشریه تدبیر 109 (1379): 21-16.
فدوی اصغری، عارفه. «انتقال تکنولوژی». نشریه تدبیر 114 (1380): 74-71.
قانعی راد، محمدامین. «برنامه‌های کاهش فقر و نابرابری در ایران/رویکرد توسعه اجتماعی به برنامه‌های فقرزدایی در ایران». مجله رفاه اجتماعی 18 (1384): 262-223.
گرب، ادوارد. نابرابری اجتماعی: دیدگاه‌های نظریه‌پردازان کلاسیک و معاصر. ترجمه محمد سیاهپوش و احمد غروی‌نژاد. تهران: نشر معاصر، 1373.
ماندگار، مصطفی. «جستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 41 (1390): 314-297.
مسعود اصل، ایروان. نظام رفاه اجتماعی در جهان: مطالعه تطبیقی. تهران: دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1388.
هادی زنوز، بهروز. «فقر و نابرابری درآمد در ایران». فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ۱۷ (1384): 203-162.
همایون‌پور، هرمز، مترجم. تأمین اجتماعی در اروپا: توسعه یا تعطیل. تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1379.
 
ب) منابع انگلیسی
Alston, P. “Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and Development Debate Seen through the Lens of the Millennium Development Goals,” Human Rights Quarterly 27 (2005): 755-829.
American Psychological Association. “Violence and the Family”, Report of the American Psychological Association Presidential Task Force on Violence and the Family, 1996.
Bell, David, and David G. Blanchflower. “Youth Unemployment: Déjà Vu?.” Stirling Economics Discussion Paper (2010): 16. https://ssrn.com/abstract=1545132.
Buckley, Graeme J. and Giuseppe Casale, “Social Dialogue and Poverty Reduction Strategies”. Geneva: International Labour Organization, 2006
Collier, P., and A. Hoeffler. “On the Incidence of Civil War in Africa.” Journal of Conflict Resolution 46, (2002): 13-28.
Eslami, Reza, and Darlene R. Gonzalez. Social and Economic Rights of Afghan Migrant Workers in Iran and Mexican Migrant Workers in the United States: A Comparative Study. Tehran: Jungle Publications, 1393.
Fearon, J., and D. Laitin. “Ethnicity, Insurgency and Civil War,” American Political Science Review 97 (2003): 75-90.
Fosu, A. “The Social Impact of Globalization: The Scope for National Policies.” In Understanding Globalization, Employment and Poverty Reduction, edited by M. Vivarelli, and E. Lee, 327-348. New York: Palgrave Macmillan, 2004.
Fukuda-Parr, Sakiko. “The Human Poverty Index: A Multidimensional Measure.” In Poverty in Focus, edited by UNDP, 7-11. International Poverty Centre, United Nations Development Programme, 2009.
Goldin, Ian, Halsey Rogers and Nicholas Stern. “The Role and Effectiveness of Development Assistance”. Washington DC: World Bank, 2002.
Goodhand, J. “Violent Conflict, Poverty and Chronic Poverty”. Working Paper No. 6, London: Chronic Poverty Research Center, 2001.
Hunt, P., M. Nowak and S. Osmani. “Principles and Guidelines for a Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies”, OHCHR, 2005.
Kasto, Jalil. International Law of Technology. First Edi. London: London Print Center, 1993.
Lewis, O. “The Culture of Poverty,” Scientific American 215 (1966): 19-25.
Miguel, Edward. “Poverty and Violence: An Overview of Recent Research and Implications for Foreign Aid.” In Too Poor for Peace? Global Poverty, Conflict and Security in the 21st Century, edited by Lael Brainard, Derek Chollet, 50-59. Washington, DC: University of California, 2007.
Narayan, D., P. Petesch. Moving Out of Poverty: Rising from the Ashes of Conflict. Washington, DC: World Bank, 2010.
Narendranathan, W., P. Elias. “Influences of Past History on the Incidence of Youth Unemployment: Empirical Findings for the UK,” Oxford Bulletin of Economics and Statistics 55 (1993): 161-185.
Norton, A., T. Conway and M. Foster. Social Protection Concepts and Approaches: Implications for Policy and Practice in International Development. London: Overseas Development Institute, 2007.
Oyen, E. “Some Basic Issues in Comparative Poverty Research,” International Social Science Journal 134 (1992): 615-626.
Prowse, M. “Towards a Clearer Understanding of Vulnerability in Relation to Chronic Povert”. Working Paper No. 24, Manchester: University of Manchester, 2003.
Radelet, S., M. Clemens, R. Bhavnani. “Aid and Growth,” Finance and Development 41 (2005): 1-10.
Ravallion, Martin. “Can High-Inequality Developing Countries Escape Absolute Poverty?”. Policy Research Working Paper 1775, Washington Dc.: World Bank, June 1997.
Taylor, Lance. “Growth, Development Policy: Job Creation and Poverty Reduction”. DESA Working Paper No. 90, New York: DESA, 2009.
Weber, M. The Theory of Social and Economic Organization. New York: Free Press, 1970.
 
ج) اسناد بین‌المللی
A/RES/29/3281.
A/RES/S-7/3362.
CESCR, General Comment No. 3.
Commission for Social Development, Emerging issues: Social Protection, Note by the Secretariat, February 9-18, 2011.
Copenhagen Declaration on Social Development, A/CONF.166/9, 1995.
Department of Economic and Social Affairs, Report of the World Social Situation, United Nations, 2013.
Department of Economic and Social Affairs, The Employment Imperative: Report on the World Social Situation, United Nations, NewYork, 2007.
E/CN.5/2011/1. 
E/RES/2012/9. 
ECA, ILO, UNCTAD, UNDESA, UNICEF, UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda, Social Protection: A Development Priority in Development Agenda, Thematic Think Piece, May 2012.
Eide, A. “Report on the Right to Adequate Food as a human Right”. E/CN.4/Sub.2/1987/23, Human Rights Study Series No.1, Geneva: Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, 1387.
General Assembly Resolution 60/1, 2005.
General Assembly, Keeping the Promise: United to Achieve the Millennium Development Goals, A/65/L.1, NewYork, 2010.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966.
International Labour Office, Promotion of Rural Employment for Poverty Reduction, International Labour Conference, 97th Session, 2008.
International Labour Organization, Can Low-Income Countries Afford Basic Social Security? Geneva, 2008.
OECD, Is It ODA?, Factsheet, November, 2008.
OECD, Social Protection, Poverty Reduction and Pro-Poor Growth, Policy Guidance Note: Social Protection, 2009.
Organization for Economic Cooperation and Development, The Paris Declaration on Aid Effectiveness and The Accra Agenda for Action, Paris, 2005 and 2008.
Report of the Open-Ended Working Group on the Right to Development, E/CN.4/2001/26, Annex3.
The Geneva Declaration on Armed Violence and Development, Geneva, 7 June 2006.
UNDP, The Geneva Declaration on Armed Violence and Development: A Vision of Hope.
UNDP, Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty.
United Nations Conference on Sustainable Development, A/CONF.216/16, Rio de Janeiro, Brazil, June 20-22, 2012.
United Nations Conference on the Least Developed Countries: Declaration and Programme of Action, 2001.
United Nations Development Programme, Human Development Report, 2005.
United Nations Development Programme, Human Development Report, 2013.
United Nations Development Programme, Human Development Report, 2014.
United Nations General Assembly Resolutions and Decisions, 24th Special Session, A/S-24/10, 2000.
United Nations Monterrey Consensus on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002.
United Nations, The Millennium Development Goals Report, NewYork, 2014.
Universal Declaration of Human Rights, 1948.
UNRISD, Transformative Social Policy: Lessons from UNRISD Research, UNRISD Research and Policy Brief 5, United Nations, NewYork, 2006.
World Bank, The World Development Report, Washington, D.C., 2011.
World Bank, Violence in the City: Understanding and Supporting Community Responses to Urban Violence, 2010.
World Bank, World Development Report 2013.
World Bank, World Development Report, Washington, D.C., 2006.