تحلیل نظام قانونی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری صنعت نفت

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

2 استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر بزرگ گازی و سومین دارنده ذخایر نفتی جهان، ظرفیت مناسبی جهت جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز دارد. نظام قانونی ایران رویکرد ثابتی در فرایند سرمایه‌گذاری خارجی نداشته و روش‌های متفاوتی توسط قوانین مختلف به فراخور مقام و موضع مقنن اتخاذ شده است. در این مقاله رویکردهای ثابت و موقتی قانونگذار ایران در این خصوص تحلیل می‌شود و با بررسی قوانین مختلف با توجه به تفکیک فعالیت‌ها در بالادست و پایین‌دست نفت، مشخص می‌گردد که مقنن در رویه ثابت خود نگاه خوشبینانه‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی ندارد اما در برنامه‌های موقت توسعه‌ای، رویه مسالمت‌آمیزی در پذیرش سرمایه خارجی اتخاذ نموده است و با حصول شرایطی امکان جذب سرمایه خارجی را ممکن دانسته است. در نهایت تلاش می‌شود تا به قانونگذار پیشنهاد اتخاذ رویه‌ای مبتنی بر تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Iranian Legislation in Petroleum Investment

نویسندگان [English]

  • Hamid Bagherzadeh 1
  • Raheleh Seyed Morteza Hosseiny 2
1 Teacher at University and Attorney at Law
2 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science of Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Iran as second gas and third oil world power, has a good capacity to absorb international investment but its legislation hasn’t took a fixed policy for investment in petroleum. International investment in recent decades take account as an acceptable method in petroleum however, it was forbidden by some particular laws in oil and gas field. In parallel with normal laws, there are some temporary laws, which are performed in specified period. In performance period of these kind of laws (which are nominated as development acts), any contrary law don’t be execute. In this article firstly, it is tried to distinguish between available investment methods in up-stream and down-stream. Secondly, it is in attempt to find appropriate legal way to contracting and finally, some suggestion to Iranian parliament have be presented in order to take some easier approach for petroleum investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Contract
  • Petroleum
  • Up-stream
  • Down-stream
الف) منابع فارسی
ـ کتب
پیران، حسین. مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی. تهران: گنج دانش، 1389.
حاتمی، علی، اسماعیل کریمیان. حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری. تهران: نیسا، 1393.
دالزر، رودلف، کریستف شروئز. اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری. ترجمه سید قاسم زمانی و به‌آذین حسیبی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393.
شیروی، عبدالحسین. حقوق نفت و گاز. تهران: میزان، 1393.
قادری، عبدالواحد، علی محمدی، احسان شریف‌آرا و اوین قادری. بررسی اصول قواعد حاکم بر قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران. تهران: کتاب آوا، 1394.
کاظمی، عباس. آشنایی با قراردادهای نفتی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393.
گروه پژوهش مدرسه عالی حقوق. حقوق قراردادهای نفت و گاز. تهران: صابریون، 1393.
ـ مقالات
شیروی، عبدالحسین، فاطمه امین مجد. «سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز». مجله حقوق خصوصی 21 (1391): 34-5.
 
ب) منابع انگلیسی
Cordesman, Anthony. Energy Developments in Middle East. London-UK: Westport, 2004.
Froot, Kenneth A. Foreign Direct Investment. Chicago-USA: University of Chicago, 1993.
Howard, Roger. Iran Oil: The New Middle East Challenge to America. NY-USA: Tauris, 2007.
Karshenas, Massoud. Oil, State and Industrialization in Iran. NewYork: Cambridge University Press, 1990, 97.
Labban, Mazan. Space, Oil and Capita. MP-USA: Roudlege, 2008.
Mohammadi, Ali. Iran Encountering Globalization: Problems and Prospects. London-UK: RoutledgeCurzon, 2006.