اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی‌باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر می‌کند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم‌له از مال معرفی‌شده صرف‌نظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Third Executive Protest in Execution of Civil Judgements Law

نویسندگان [English]

  • Rasol Parvin 1
  • Amin Pahkideh 2
  • Elahe Etemadi 3
1 Assistant Professor of Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
2 Ph.D. Student of private law, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
3 Master of Private Law
چکیده [English]

On the strength of articles 146/147 of the law execution of Civil judgements, Whenever the third person asserts a right with regard to attached property, Should the said claim is supported with final judgement or natural document dated prior to date of attachment, the attachment will be discharged otherwise the execution operation will be followed and the claimant may litigate for suppression of execution operations and proving the claim concerned. Third person complaint at all stages will be heard without observing civil procedure code and paying any legal costs whatsoever. The text of complaint will be served to both parties and the court will examine evidence of both parties as well as third party in any manner and place it may deem appropriate and if the court finds that grounds of complaint is plausible, an stay order is issued pending the complaint in finally adjudicated.
If third party wants to eliminate the arrest, court can issue the arrest elimination order by taking the security and if the condemned person neglects the mentioned property, Investigation of third protest claim will be cancelled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Objection
  • Third Party
  • Executive
  • Third Party Objection
  • Third Party Objection to Executive Judgement
اباذری فومشی، منصور. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: خرسندی، 1386.
احمدی، نعمت. آیین دادرسی مدنی. تهران: اطلس، 1385.
بازگیر، یدالله. تشریفات دادرسی در آرای دیوان عالی کشور. چاپ اول. تهران: فردوسی، 1380.
بهرامی، بهرام. اجرای احکام مدنی. چاپ اول. تهران: مؤسسه فرهنگی نگاه بینه، 1381.
بهرامی، بهرام. آیین دادرسی مدنی. جلد چهارم. تهران: مؤسسه فرهنگی نگاه بینه، 1387.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. دانشنامه حقوقی. جلد اول. چاپ چهارم. تهران: امیرکبیر، 1372.
حسینی، سید محمدرضا. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ دوم. تهران: بینه، 1384.
حیاتی، علی‌عباس. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ اول. تهران: میزان،1390.
دولاح، عبدالصمد. اعتراض شخص ثالث در دادرسی‌های مدنی. چاپ دوم. تهران: دادگستر، 1386.
رضایی رجانی، ولی‌الله. اجرای احکام مدنی. چاپ اول. تهران: جاودانه، 1385.
شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی. جلد اول. چاپ یازدهم. تهران: دراک، 1385.
صدرزاده افشار، محسن. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ نهم. تهران: جهاد دانشگاهی، 1385.
عبدالله شمس. «ثالث در صحنه توقیف». مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی 21 (1377): 65-85.
کاتوزیان، ناصر. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ یازدهم. تهران: میزان، 1384.
کرامت، قاسم. «بررسی تطبیقی اعتراض شخص ثالث نسبت به بازداشت مال». پایان‌نامه ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1376.
مدنی، جلال‌الدین. آیین دادرسی مدنی. جلد سوم. چاپ پنجم. تهران: پایدار، 1378.
مهاجری، علی. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی. چاپ اول. تهران: فکرسازان، 1383.
نهرینی، فریدون. دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی درحقوق تطبیقی. چاپ اول. تهران: گنج دانش، 1387.