تحلیل ابعاد حقوقی فناوری زیستی تراریخت از منظر امنیت غذایی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، دکترای حقوق بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 استادیار، دکترای حقوق بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

دامنه مطالعات و تحقیقات پیرامون حق افراد در برخورداری از امنیت غذایی در دهه‌های اخیر گسترش یافته و ابعاد حقوق و اخلاقی آن مدنظر پژوهشگران مطالعات حقوقی قرار گرفته است. امنیت غذایی به عنوان یکی از وجوه امنیت انسانی به یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق بشری در کلیه کشورهای جهان تبدیل شده است. موضوع ارتباط میان محصولات غذایی تراریخته و نقش مثبت یا منفی آنها در تأمین حق هر فرد بر داشتن امنیت غذایی و تأمین نیازهای تغذیه‌ای خود و خانواده‌اش امری است که در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار دارد. در حالی که طرفداران این فناوری نوین از نقش سازنده‌اش در تأمین امنیت غذایی صحبت می‌کنند، منتقدان آن با شمردن معضلات ناشی از مصرف محصولات غذایی تراریخته برای سلامتی افراد به شدت با عرضه محصولات مزبور در بازار مصرف مخالف هستند. به زعم مخالفین تولید این قبیل محصولات نه‌تنها تأمین‌کننده امنیت غذایی نیست بلکه ناقض حق بر سلامتی افراد نیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Legal Dimensions of Transgenic Biotechnology on the base of Food Security

نویسندگان [English]

  • Dr. Najmeh Razmkhah 1
  • Dr. Bahareh Heydari 2
1 Assistant Professor, Ph.D. in International Law, Payam-e-Noor University, Iran
2 Assistant Professor, Ph.D. in International Law, Payam-e-Noor University, Iran
چکیده [English]

The scope of studies and research on the right to food security has expanded in recent decades. Its legal and ethical dimensions have been considered by researchers in legal studies. Food security as a human security component has become one of the most important human rights issues in every country in the world. The issue of the relationship between transgenic food products and their positive or negative role in ensuring each person's right to food security and to meet their own nutrition needs and their families is currently been regarded. While advocates of this new technology speak of its constructive role in providing food security, Its critics disagree of eating transgenic foods because of the dangers which may be create for the health of people. According to the opposition, the production of such products not only does not provide food security but also violates the right to health of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Security
  • Transgenic Food
  • Right to Food
  • International Covenant on Economic
  • Social and Cultural Rights

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
ابراهیم‌گل، علیرضا. «حق بر غذا، پیش‌شرط تحقق سایر حقوق»، مجله حقوق بین‌المللی، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری 39 (1387): 244-221.
اکبرپور، مریم. «درآمدی بر مفهوم امنیت غذایی». مقاله ارائه‌شده در دومین همایش ملی بهینه‌سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف، ساری، 29 و 30 بهمن 1393.
باقری، عبدالرضا. بیوتکنولوژی گیاهی. ویرایش اول. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1386.
شاه‌نجات بوشهری، علی‌اکبر. بیوتکنولوژی مولکولی و تولید مواد غذایی گیاهی. ویرایش اول. تهران: انتشارات نقش مهر، 1385.
شریفی سیرچی، غلامرضا و علی کاظمی‌پور. اصول و مبانی بیوتکنولوژی. ویرایش اول. کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر، 1388.
صادقی، محسن. حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان تجارت جهانی. ویرایش اول. تهران: نشر میزان، 1387.
کلاپهام، اندرو. مقدمه‌ای کوتاه بر حقوق بشر. ویرایش اول. ترجمه مینو آقایی خوزانی. تهران: نشر گرایش، 1389.
ب) منابع انگلیسی
Anderson, K. “Transgenic Crops. Eu Precaution and Developing Countries.Journal of Technology and Globalization 1 (2006): 65-80.
Beuchett, Tina. D. “Food Sovereignty or the Human Right to Adequate Food: Which Concept Saves Better as International Development Policy for Global Hunger and Poverty.Journal of Journal of Agriculture and Human Values 29 (2012): 259-273.
Deschhutter, Oliver. “The Right to Food Interim Report of Special Rapporteur on the Right to Food.” Sixty Forth Session, Geneva, 2009
Domingo, J.L. “Toxicity Studies of Genetically Modified Plants.Critical Reviews in Food Science and Nutrition 47 (2007): 721-733.
Francioni, Francesco. “Genetic Resources, Biotechnology and Human Rights.Journal Law 17 (2006): 1-28.
Guimaraes, V. “In Vitro Digestion of Cry1ab Protein and Analysis of the Impact on Their Immune Reactivity.Journal of Agriculture and Food Chemistry 58 (2010): 3222-3231.
James, Clive. “Executive Summary 20th Anniversary of the Global Commercialization of Biotech Crops.” ISAAA, 2015.
kasturi, P. “Technology and Food Security.Humanomics 2 (2012): 163-194.
Nyerhovwos, J. “Biotechnology and Food Security in Developing Countries.Biotechnology and Molecular Biology Reviews 11 (2010): 13-23.
Robinson, Jonathan. “Ethics and Transgenic Crops.EjB Electronic of Biotechnology 2 (2009): 71-81.
Sasakiy, C. “Generation of Mercury Hyper Accumulating Plants through GM Expression of the Bacterial Mercury Membranes Transport Protein.Transgenic Res 15 (2006): 615-625.
Vander Verssen, JMBM. “Development and Application of an in Vitro Intestinal Tract Model for Safety Evaluation of Genetically Modified Foods.” The Netherlands, Amsterdam: Ministry of Economic Affair, 2008.
Young, Katherine. “The Minimum Core of Economic and Social Rights: A Concept in Search of Content.Yale Journal of International Law 8 (2008): 113-175.