جنگ اطلاعات از منظر اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، به عنوان اصل بنیادین حقوق بشردوستانه، نقشی اساسی در حمایت از غیرنظامیان در برابر خسارات ناشی از جنگ برعهده دارد. تداوم کارایی اصل تفکیک، مستلزم توانایی تطابق با پدیده‌های جدیدی است که هر از چندی و به لطف پیشرفت تکنولوژی در عرصه مخاصمات مسلحانه ظاهر می‌گردند. از جمله این پدیده‌های نوین، جنگ اطلاعات می‌باشد که بنا به ماهیت غیرفیزیکی و توانایی در ایجاد اثرات مخرب، موجب بروز تردیدهایی در رابطه با چگونگی انطباق‌یابی آن با اصل تفکیک، در صورتی که در جریان یک مخاصمه توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد، شده است.
مقاله حاضر به بررسی چگونگی اجرای اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در صورت به ‌کارگیری جنگ اطلاعات در مخاصمات مسلحانه می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Warfare in Terms of the Principle of Distinction between Combatants and Civilians in the Armed Conflicts

نویسنده [English]

  • Keivan Eghbali
Ph.D. Student of International Law, Faculty of Law and Political Sciences of Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Principle of distinction between combatants and civilians, as fundamental rule of humanitarian law, has a basic role in protection of civilians against destructive effects of war. For continuation of this ability, the principle of distinction is needed to comply with new phenomena, which thanks to advances in technology, nowadays appear in conflict areas.
As one of these phenomena, the information warfare, for its non-kinetic nature and destructive effects, could create doubts about its compatibility with the principle of the distinction, when one of belligerent parties uses it against other.
This paper examines how the principle of distinction between combatants and civilian can be implemented in this situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Warfare
  • Principle of Distinction between Combatants and Civilians
  • Computer Network Attack
  • Combatant
  • Civilian
  • Military Object
  • Civilian Object
  • Direct Participation of Civilians in Armed Conflict

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
ایپسن، نات. «رزمندگان و غیررزمندگان». ترجمه کتایون حسین‌نژاد در حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، دیتر فلک، ویراسته سید قاسم زمانی و نادر ساعد. 145-101. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، 1387.
مورکیان، محمود. «جنگ اطلاعات از منظر حقوق بین­الملل». پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، 1385.
ب) منابع انگلیسی
Brown, Davis. “A Proposal for an International Convention to Regulate the Use of Information Systems in Armed Conflict.Harward International Law Journal 47(1) (2006): 179-221.
Dormann, Knut. “Applicability of the Additional Protocol to Computer Network Attacks, International Expert Conference on Computer Network Attacks and the Applicability of International Humanitarian Law.” Stockholm (2004): 3. Last Visited 2012/05/10. http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/68lg92.htm
ICTY, Prosecutor vs. Dusko Tadic, Case IT-94-1, Opinion and Judgment, May 7, 1997.
Kelsey, Jeffrey T.G. “Hacking into International Humanitarian Law: the Principles of Distinction and Neutrality in the Age of Cyber Warfare.Michigan Law Review 106 (2008): 1427-1452.
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapon, ICJ Reports, 1996.
McDonald, Avrill. “The Challenges to International Humanitarian Law and the Principles of Distinction and Protection from the Increased Participation of Civilians in Hostilities.” Paper Presented at the Round Table of “Intitative on Interplay between International Humanitarian Law and International Human Rights Law”, Tehran, Tehran University, April, 2004.
Melzer, Nils. “Direct Participation in Hostilites under International Humanitarain Law.” Geneva: ICRC, May, 2009.
Protocol Additional to Geneva Conventions of 12 August 1949.
Robbat, Micheal J. “Resolving the Legal Issues Concerning the Use of Information Warfare in the International Forum: The Reach of the Existing Legal Framework, and the Creation of a New Paradigm.Journal of Science & Technology Law 6 (2000): 264-289.
Schmitt, Michael N. “Direct Participation in Hostilities and 21st Century Armed Conflict.” In Crisis Management and Humanitarian Protection: Festschrift fur Dieter Fleck, edited by Horst Fischer, 505-529. Berlin: Berliner Wiss.Verl, 2004
Schmitt, Micheal N. “Wired Warfare: Computer Network Attack and Jus in Bello.International Review of the Red Cross 84(846) (2002): 365-399.
Sussoli, Macro. “Legitimate Targets of Attacks under International Humanitarian Law.” Paper Presented at the the Meeting on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law, The Program on Humanitarian Policy and Conflict Research In Harvard University, Cambridge, UK, January 27, 2003.
Watts, Sean. “Combatants Status and Computer Network Attack.Virginia Journal of International Law 50 (2010): 391-447.