تبیین ابزار‌های احراز شرط گام ابتکاری در اختراعات (فن یا صنعت قبلی، شخص با مهارت معمولی در دانش)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این عمل توسط ادارات ثبت اختراع و دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. در اغلب نظام‌های ثبت اختراع و برای ارزیابی شرط مزبور آمده است، اختراع در صورتی حاوی گام ابتکاری است که با لحاظ فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. با این وصف «فن یا صنعت قبلی» و «شخص با مهارت معمولی در دانش» دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابیِ گام ابتکاریِ اختراعات مورد استفاده قرار می‌گیرند. «فن یا صنعت قبلی» معمولاً به تمام اطلاعاتی که در تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم در دسترس عموم قرار دارند، اطلاق می‌گردد. «شخص با مهارت معمولی در دانش» موجودی فرضی است که ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاصی به وی منتسب می‌شود. در تحقیق حاضر می‌کوشیم با رویکردی تطبیقی و لحاظ حقوق ایران، ابتدا مفاهیم «اختراع» و «حق ثبت اختراع» را تبیین، سپس محتوای فن یا صنعت قبلی را تعیین و در نهایت ویژگی‌ها و قابلیت‌های منتسب به شخص با مهارت معمولی را بررسی و تحلیل و پیشنهادات مقتضی را در حوزه عمومی و حقوق ایران ارائه نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Tools of Establishment of Inventive Step Requirement in Inventions (Prior art, Person Having Ordinary Skill in the Art)

نویسندگان [English]

  • Hamed Najafi 1
  • Mahsa Madani 2
1 Ph.D. Student of Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University and Researcher at Comparative Law Institute of Tehran University, Tehran, Iran
2 Master of Private Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Assessment and establishment of inventive step requirement has a great importance. This issue accomplish with the patent offices and courts. In the major of patent systems for the assessment of this requirement has been rule that invention has inventive step if with regard to the prior art do not obvious for the person having ordinary skill in the art. With this explanation, prior art and the person having ordinary skill in the art are two very important tools that used for the assessment of the inventive step of invention. Usually the prior art predicated to the all of information that is available for the public in date of application or priority date. Person having ordinary skill in the art is hypothetical thing that attributed to him special characters and capabilities. In the present article we try with comparative view and respect to the Iran’s law at first express the concepts of invention and patent then specify the content of the prior art and finally study and analyse the attributed characters and capabilities of person having ordinary skill in the art and offer appropriate proposals in generally and Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Invention
  • Patent
  • Prior Art
  • PHOSITA
  • Iranian Law

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
جعفرزاده، میرقاسم و اصغر محمودی. «شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات». تحقیقات حقوقی 42 (1384): 148-69.
جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. جلد 1. تهران: نشر گنج دانش، 1378.
سازمان ثبت و اسناد کشور. سمینار ملی نقش مالکیت صنعتی در توسعه اقتصادی. تهران: سازمان ثبت و اسناد کشور، 1374.
معین، محمد. فرهنگ فارسی. جلد 1. تهران: نشر امیرکبیر، 1380.
میرحسینی، حسن. حقوق اختراعات. تهران: نشر بنیاد حقوقی میزان، 1387.
نجفی، حامد. «بررسی تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در اختراع». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم: دانشگاه قم،1390.
ب) منابع انگلیسی
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
AIPPI, Japanese Laws Relating to Industrial Property, 1999.
Bently, Lionel, & Brad Sherman. Intellectual Property Law. London: Oxford University Press, 2001.
Colston, Catherine, Principles of Intellectual Property. London: Cavendish Publishing Ltd, 1999.
Cornish, W, R. Intellectual Property, Patent, Copyright, Trademarks and Applied Rights. 4th Ed. London: Sweet and Maxwell, 1999.
Czmus, Akim F. “Biotechnology Protection in Japan, the European Community, and the United States”. Temp Int'l and Comp.L.S. 8 )1994): 435-464.
Dumbraveanu, Radu. “Assessment of Inventive Step.” Master thesis, Lund: Lund University, 2009.
Ertlirxg, Jay. “Korea's Patent Policy and Its Impact on Economic Development a Model for Emerging Country?.” San Diego International Law Journal 11 (2010): 441-480.
Mandel, Geregory. N. “How the Non – Obvious Problem: How the Indeterminate Non-obviousness Standard Produces Excessive Patent Grant.U.C. Davis Law Review4 (2008): 57-128.
Mcameron, Donald & Sanft, Jordan. ““Secret” Prior Art, Europe and Japan – A Different View.” Paper Presented at the Annual Meeting of the AIPLA, Washington D.C., October 31, 2003.
Nelson, Amy. “Obviousness or Inventive Step as Applied to Nucleic Acid Molecules: A Global Perspective.North Carolina Journal of Law and Technology 6 (2004): 1-40.
OECD, Glossary of Patent Terminology, OCDE, Economic Analysis and Statistics Division Directorate for Science, Technology and Industry 2006.
Paris Convention for the Protection of Industrial Property, of March 20, 1883, as Last Amended on September 28, 1979.
Restaino Leslie G., Halpern Steven E. and Dr. Eric L. Tang, “Patenting DNA – Related invention in European Union, united states and japan: A Trilateral Approach or a Study in Contrast?.Ucla Journal of Law & Technology 7 (2003): 1-25.
Saito, Catsuya, and Rosemary Sweency. Center for Advanced Study and Research on Innovation Policy. “Assessment of Inventive Step or Obviousness in the United States, Europe, and Japan.” Accessed May 29, 2004. http://www.law.washington.edu/casrip/harmonization/PDF/obviousness.pdf (on file with the North Carolina Journal of Law & Technology).
Shu, Ge. The Japanese Patent Examination and Training System. Japan: Wipo, 2001.
Toyama, Takahico. Examination Guideline (Inventive Step), in Japan, October 18, 2006.
Wipo, Draft Manual of Patent Practice and Procedure, the Patent Office. 3rd Ed. India: Wipo, 2008.
Wipo, Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. 2nd Ed. Wipo Publication No. 489 (E), 2004.
Wipo, Intellectual Property Reading Material. Geneva: Wipo Publications, 1998.
Wipo, Wipo Model Law for Developing Countries on Inventions. Vol. 1. Geneva: Wipo Publications, 1979.
WiPo. Agreement between the Wipo and the WTO, and Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Geneva, 1997.
WiPo. General Information. Geneva: Wipo Publications, 1990.