نقد پست مدرنیستی بر پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

با اعمال رویکردها و مکاتب مختلف حقوقی با مباحث پیچیده‌ای در حوزه‌های مختلف حقوق مواجه می‌شویم که ریشه در مبانی حقوق دارند. اهمیت مسئله هنگامی بیشتر می‌شود که در حل مصادیق و مسائل عملی مختلف نیز با این مسئله مواجه می‌شویم تا حدی که اعمال تئوری‌های مختلف منجر به حصول نتایج مختلف حقوقی می‌شود.
در این نوشتار به دو مکتب حقوقی ـ فلسفی پرداخته می‌شود که اعمال هریک از آنها منجر به تفاوت استنتاجی مؤثر در درک مصادیق حقوقی می‌گردد. مکتب اول مکتب نسبتاً جدید پست‌مدرنیسم است که مبانی آن به‌صورت انتقادی در کنار مبانی مکتب سنتی پوزیتیویسم حقوقی قرار داده می‌شود. مبنای شناخت پست‌مدرنیست‌ها، استدراکات ذهنی انسانی است حال‌آنکه مبنای شناخت پوزیتیویست‌های حقوقی نوعی تکیه بر تجربه باتوجه‌به اراده کشورهاست.
هر مکتب متدولوژی خاص خود را دارد که درک آنها در تصمیم‌گیری‌های حقوقی مؤثر است. درعمل معمولاً در تصمیم‌گیری‌های حقوقی درخصوص مصادیق عملی حقوقی به‌نوعی شاهد تعارض و تداخل این دو مکتب می‌باشیم. در این نوشتار تلاش شده تا با نقدی مبتنی بر مبانی تا حدودی نسبت به این مسئله احاطه پیدا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Postmodern Critique of Legal Positivism in International Law

نویسندگان [English]

  • Alireza Bagheri Abyaneh
  • Mojtaba Ansarian
Ph.D. in Public International Law, Assistant Professor, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

International law contains many tensions based on diverse theoretical approaches that make international law their home. The way in which these approaches respond to specific legal questions create further tensions.
In this context there are two basic schools in international law that make different ways of cognition about international facts, the novel theory of post modernism and the traditional legal-positivism theory. The consequences of adopting each theory can have influences over the answers for different questions. Postmodernism is based on cognition whereas legal positivism is based on some kind of experience which pertains to state will and “GRUND NORM”. Each school has its own methodology so that it is very fruitful to understand the effects of each school on an international law decisions. These two approaches can also interfere with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodernism
  • Legal Positivism
  • Voluntarism
  • Grand Norm
  • Hermeneutic

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
آلوستانی مفرد، محسن. «نظریه‌های تصویری زبان و بازی‌های زبانی ویتگنشتاین». روزنامه رسالت، شماره 5961، 22/06/1385.
برایان، مگی. مردان اندیشه و پدیدآورندگان فلسفه معاصر. چاپ دوم. ترجمه عزت‌الله فولادوند. تهران: انتشارات طرح نو، 1378.
ذوالعین، پرویز. مبانی حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1377.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا. حقوق بین‌الملل عمومی. چاپ بیست و پنجم. تهران: انتشارات گنج دانش، 1385.
عبداللهی، محمدعلی، «تقدم وجود بر ماهیت از دیدگاه سارتر و هایدگر». پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) دوره 1، شماره 2 (1382): 213-191.
قره‌باغی، علی‌اصغر. «مرگ استعاری مؤلف و تولد خواننده». مجله گلستانه 41 (1381): 66-60.
کهون، لارنس. از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم. چاپ چهارم. ویراستار فارسی عبدالکریم رشیدیان. تهران: نشر نی، 1384.
محمودی، علی. «هرمنوتیک در حقوق بین‌الملل». تاریخ تحریر 25/08/1389. http://yaserziaee.blogfa.com/post-247.aspx (تاریخ مراجعه به سایت 26 مهر 1393).
موسوی، سید محمد. «جایگاه زبان در فلسفه سیاسی ویتگنشتاین». دوفصلنامه علمی تخصصی علامه 25 (1389): 173-145.
موسی‌زاده، رضا. سازمان‌های بین‌المللی. چاپ نوزدهم. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1391.
میرموسوی، سید علی، سید صادق حقیقت. مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب. چاپ نهم. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.
ب) منابع لاتین
Ago, Robert. Encyclopedia of International Law. Vol. 7. North Holland: Oxford, 1984.
Chimni, B.S. “Third World Approaches to International Law: A Manifesto.” International Community Law Review 8 (2006): 3-27, Koninklijke Brill NV, Printed in the Netherlands.
Criddle, Evan J., and Evan Fox-Decent “A Fiduciary Theory of Jus Cogens.The Yale Journal of International Law 34 (2009): 331-393.
Fastenrath, Ulrich. “Relative Normativity in International Law.” European Journal of International Law 4 (1993): 305-340.
Hasmath, Reza. “The Utility of Regional Jus Cogens.” Paper Presented at the American Political Science Association Annual Meeting, USA (New Orleans), August 30-September 2012.
Guzman, Andrew T., and Timothy L. Me. “International Soft Law.” Journal of Legal Analysis 2(1) (Spring 2010): 173-225.
Kennedy, David. “Some Comments on Law and Postmodernism, a Symposium Response to Professor Jennifer Wickie.” University of Colorado Law Review 62 (1991): 475-482.
Kingsbury, Benedict. “Legal Positivism as Normative Politics: International Society, Balance of Power and Lasa Oppenheims Positive International Law.” European Journal of International Law 13 (2003): 401-436.
Koskenniemi, Martti, and Leino Päivi. “Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties.” Leiden Journal of International Law 15 (2002): 553-579.
Lauterpacht, Hersch. “The Reality of the Law of Nations.” In International Law, being the Collected Papers of Sir Hersch Lauterpacht, edited by E. Lauterpacht, 26. Cambridge: Cambridge University Press, 1970-1978.
Lyotard, Jhon Francis. The Postmodern Condition. Manchester: Manchester University Press, 1984.
Pompeo Pinto, Accioly Hildebrando. Tratado De Derecho Internacional Publico. Rio de Janeiro, Brasil: Imprensa Nacional, 1945.