بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد حقوق تجاری- اقتصادی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، حل‌وفصل اختلافات ناشی از آن در مراجع داوری می‌باشد. این اختلافات باتوجه‌به قرارداد فی‌مابین طرفین، در نهادهای مختلفی رسیدگی می‌شوند که شایع‌ترین این نهادها با در نظر داشتن ماهیت دعوا، مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری (ایکسید) می‌باشد. یکی از موارد اساسی در داوری اختلافات سرمایه‌گذاری، تبیین دلایل مبنای رأی است. دراین‌ارتباط، نظر واحد و مشخصی مطرح نشده و این مفهوم طی سال‌ها و در پرونده‌های گوناگون مطرح‌شده در مراجع داوری و به‌خصوص، ایکسید، دچار تحولاتی شده است. در پرونده‌های قدیمی‌تر مطرح‌شده در ایکسید، معیاری حداکثری برای میزان مستدل بودن رأی مطرح‌ شده که باب ابطال آرای داوری را به‌نحوی موسّع می‌گشاید؛ اما در پرونده‌های جدیدتر معیاری معتدل‌تر ارائه شده که مطابق آن، تنها درمواردی محدود، رأی داوری به جهت مستدل نبودن ابطال می‌گردد. در این مقاله، می‌کوشیم ابتدا الزام به مستدل بودن رأی داور را در حالتی کلی بررسی کنیم و در ادامه، به رویه‌های موجود در ایکسید درخصوص اختلافات مرتبط با سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Reasoning Requirement of Arbitration Awards in International Investment Disputes Settlement

نویسندگان [English]

  • Sepehr Hasankhanpour
  • Amirhosein Haghighi
M.A. in International Trade and Economic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Dispute settlement in arbitration reference is an important aspect in relation to foreign investment. These disputes with consideration to the agreement between the parties are adjudicated in various institutions that, as the nature of the claim, the most common is ICSID. On the other hand, an essential subject is how the reason of award should be explained. This requirement has revolted and suffered from uncertainty over the years and different cases. In this article, we'll try to identify a legal inquiry in this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration
  • International Investment Disputes
  • Reasoning Requirement of Arbitrator's Award
  • ICSID

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
پیران، حسین. مسائل حقوقی سرمایه­گذاری بین­المللی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1389.
جلالی، محمود. «حل­وفصل دعاوی سرمایه­گذاری ازطریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران». فصلنامه الهیات و حقوق 13 (1389): 72-43.
دالزر، رودلف و کریستف شروئر. اصول حقوق بین­الملل سرمایه­گذاری. ترجمه سید قاسم زمانی و به‌آذین حسیبی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1391.
شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی (دورة پیشرفته).جلد 3. چاپ هیجدهم. تهران: انتشارات دراک، 1389.
شهبازی­نیا، مرتضی. «داوری و انصاف» در مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. به‌اهتمام محمد کاکاوند، 138-117. چاپ سوم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1391.
شیروی، عبدالحسین. داوری تجاری بین­المللی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، 1391.
صالحی­راد، محمد. «تأملاتی در باب مستدل بودن احکام دادگاه­ها». مجله حقوقی دادگستری 42 (1382): 38-17.
قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358.
قانون تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی (FIPPA) مصوب 1381.
قانون داوری تجاری بین­المللی مصوب 1376.
کک­دین، نگوین، پاتریک دییه و آلن پله. حقوق بین‌‏‌‏الملل عمومى. ترجمه حسن حبیبی. تهران: مؤسسه اطلاعات، 1383.
«کنوانسیون حل­وفصل اختلافات مربوط به سرمایه­گذاری بین دولت­ها و اتباع دولت­های دیگر»، مجله حقوقی بین­المللی 6 (1365): 298-269.
مجتهدی، محمدرضا. «درآمدی بر حقوق حل­وفصل اختلافات سرمایه­گذاری بین­المللی برمبنای کنوانسیون داوری ایکسید». مجله فقه و حقوق اسلامی 3 (1390): 200-175.
ب) منابع انگلیسی
African Growth and Opportunity Act. “Congo (DRC) - United States (BIT).” Accessed November 2, 2014. Http://Agoa.Info/Bilaterals/Bit/Congo-Drc-United-States-Bit.Html.
Alvarez, Guillermo Aguilar, And W. Michael Reisman. The Reasons Requirement in International Investment Arbitration. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
Carlston, Kenneth Smith. The Process of International Arbitration. New York: Columbia University Press, 1946.
ICSID Review. “Klockner V. Cameroon Decision of the Ad Hoc Committee.” Accessed November 1, 2014.
Italaw. “El Salvador's Counter-Memorial in Opposition to Claimants' Application for Annulment.” Accessed November 2, 2014. http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1186.pdf.
Italaw. “Mr. Patrick Mitchell V. Democratic Republic of the Congo.” Accessed November 2, 2014. http://www.italaw.com/cases/709.
Leigh, Monroe. “Maritime International Nominees Establishment V. Republic of Guinea.” The American Journal of International Law 77(2) (1983): 318-320. Accessed November 2, 2014. doi: 10.2307/2200863. Http://Www.Jstor.Org/Discover/10.2307/2200863?Uid=2&Uid=4&Sid=21104932536397.
Lew, Julian D. M. (Editor). Contemporary Problems in International Arbitration. London: Martinus Nijhoff Publishers, 1986.
Reisman, W. Michael. Nullity and Revision. London: Yale University Press, 1971.
Shihata, Ibrahim, and Antonio R. Parra. “The Experience of the International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).” Foreign Investment Law Journal 14 (1999): 299-361.