نویسنده = ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌
تعامل‌ میان‌ حقوق و سیاست‌ بین‌الملل

دوره 1، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 83-108

وِرنر لِوی؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌