چالش های حقوق بین الملل کیفری در مبارزه با تروریسم

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

تروریسم به‌عنوان جرمی بین‌المللی هنوز تعریف نشده است و در گذشته نگاه دولت‌محور در ارتکاب آن حاکم بوده ولی با گسترش این جرم و فراملی شدن آن و استقلال بیشتر تروریست‌ها از دولت‌ها، جامعه بین‌المللی در پی آن است که در چهارچوب حقوق بین‌الملل کیفری با این پدیده مبارزه نماید. گروهی معتقدند عدم‌ِتعریف تروریسم منجر به آن شده است که حقوق بین‌الملل کیفری در مبارزه با این پدیده عاجز بماند. درمقابل این نظر وجود دارد که حقوق بین‌الملل کیفری در قالب کنوانسیون‌های شانزده‌گانه مبارزه با تروریسم و اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری تا حدود زیادی به مبارزه با تروریسم پرداخته است اما واقع امر آن است که این جرم‌انگاری‌ها محدود بوده و راه‌حلی جامع برای مبارزه ریشه‌ای با تروریسم ارائه نمی‌دهند. این مقاله در پی بررسی این واقعیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of International Criminal Law in Fighting against Terrorism

نویسندگان [English]

  • Saeed Farhadnia 1
  • Seyyed Ali Hanjani 2
1 Ph.D. in International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Terrorism as an international crime does not have been defined yet and states supported perspective dominated on it in the past. But with expansion of terrorism, getting transnational aspect and more independence from states, international community seeks to fight against this phenomenon in the context of international criminal law. Some writers believe international community is somewhat unable to fight against it because of the lack of terrorism definition. Even though, there is this idea that international criminal law largely has fought against terror in the context of sixteen conventions against terrorism and statute of international criminal court. But, actually, these criminalization are limited and there is no comprehensive solution for solving terrorism problem basically. This article pursues to consider this reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • International Criminal Court
  • Crimes against Humanity
  • War Crime
  • Core Crime

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
بیگ‌زاده، ابراهیم. «دادگاه ویژه لبنان: گامی در راه گسترش مبارزه با بی‌کیفری». مجله تحقیقات حقوقی 49 (بهار و تابستان 1388): 186-145.
توحیدی‌فر، محمد. «حادثه 11 سپتامبر 2001 از منظر حقوق بین‌الملل کیفری». مجله مدرس علوم انسانی 31 (زمستان 1382): 26-1.
خالقی، علی. جستارهایی از حقوق جزای بین‌الملل. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1392.
شریفی طرازکوهی، حسین، مترجم. حقوق بین‌الملل. تهران: نشر میزان، 1385.
عبدالهی، محسن. تروریسم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1388.
عبدالهی، محسن، فاطمه کیهانلو. سرکوب تروریسم در حقوق بین‌الملل معاصر. تهران: اداره کل پژوهش و اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور، 1384.
فلسفی، هدایت‌الله، مترجم. نهادهای روابط بین­الملل. تهران: نشر نو، 1368.
فیرحی، داود، صمد ظهیری. «تروریسم؛ تعریف، تاریخچه و رهیافت‌های موجود در تحلیل پدیده تروریسم». مجله سیاست 7 (1387): 166-145.
کوشا، جعفر، پیمان نماییان. «جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین‌الملل کیفری». مجله حقوق 3 (پاییز 1387): 256-233.
یوسفیان، بهنام، محمد اسماعیلی، مترجم. حقوق بین­الملل کیفری. تهران: انتشارات سمت، 1383.
ب) منابع انگلیسی
Abdel Bari, Antwan. The Secret History of Al-Qa’ Idea. 1st Ed. London: SAQI Books, 2006.
Andrea, Bianchi. Enforcing International Law Norms against Terrorism. 1st Ed.London: Hart Publishing, 2004.
Arnold, Roberta. The ICC as a New Instrument for Repressing Terrorism. Leiden: Transnational Publishers, 2004.
Bassiouni, M. Cherif. International Criminal Law. Leiden: Transnational Publisher, 1999.
Bassiouni, M.Cherif. Commentaries on the International Law Commission’s 1991 Draft Code of Crimes against Peace and Security of Mankind. 1st Ed. Paris: Association International de Droit Penal, Ere’s, 1993.
Betti, Stefano. “The Duty to Bring Terrorists to Justice and Discretionary Prosecution.” Journal of International Criminal Justice 4 (2006): 1104-1116.
Boelaert-Suominen, Sonja. “The Yugoslavia Tribunal and the Common Core of Humanitarian Law Applicable to all Armed Conflicts.” Leiden Journal of International Law 13(2000): 619-653.
Boister, Neil. “Transnational Criminal Law?.” EJIL 14 (2003): 953-976.
Cassese Antonio, Paola Gaeta and John R. W.D. Jones. The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary. 1st Ed. Oxford: Oxford University Press, 2002.
Cassese, Antonio. “The International Community’s “Legal” Response to Terrorism.”  International and Comparative Law Quarterly 38(1989): 589-608.
Crawford, James. “Revising the Draft Articles on State Responsibility.” European Journal of International Law 10 (1999): 339-351.
Duffy, Helen. The “War on Terror” and the Framework of International Law. 2nd Ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Henckaerts, Jean-Marie and Louise Doswald-Beck. Customary International Humanitarian Law. First Ed. Vol. I. Cambridge: Rules, ICRC and Cambridge University Press, 2005.
http://www.crimesofwar.org/expert/al-goldestone.html.
ICRC. “The ICRC Commentary to art.33.” Accessed 2009. http://www.icrc.org/inforesources/treatydatabase.html.
Jean, Allain, and John R.W.D. Jones. “A Patchwork of Norms: A Commentary on the 1996 Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind.”European Journal of International Law 1(1997): 100-117.
Kelsen, Hans. “Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International Law?.” International Law Quarterly 1(1947): 153-171.
Kenny, Coman. “Prosecuting Crimes of International Concern: Islamic State at the ICC?.” Utrecht Journal of International and European Law 33 (2017): 125.
Koskenniemi, Matti. “Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law.” Report of the Study Group of the International Law Commission, Helsinki: The Erik Castren Institute Research Reports 21/2007, Hakapaino, 2007.
Marson Danner, Allison and Jenny S.Martinez. “Guilty Association: Joint Criminal Enterprise, Command Responsibility and the Development of International Criminal Law.” Vanderbilt University Law School 87 (2004).
Pellet, Alain. “Can a State Commit a Crime? Definitely, Yes!.” European Journal of International Law 10(1999): 425-434.
Politi, Mauro and Giuseppe Nesi. The Rome Statute of the International Criminal Court. 2nd Ed. Farnham: Ashgate, 2001.
R. Lee, The International Criminal Court: Issues, Negotiations, Results. 2nd Ed. Dordrecht: Kluwer Law International, 1999.
Report of the ILC on the Work of its 46th Session 2 May-22 July 1994, UN GAOR 49th Session, Supplement NO.10(A/49/10).
Report of the International Law Commission on the Work of its 48th Session, UN GAOR 51st session 6, May-26 July 1996, Supplement No.10 (A/51/10), Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind (1996 Draft Code).
Sunga, Lyla S. “The Crimes within the Jurisdiction of the International Criminal Court (Part II, Article 5-10).” European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 6(1998): 377-399.
Tallgren, Immi. A Study of the International Criminal Justice System-What Everybody Knows?. 1st Ed. Helsinki: Yliopistopaino, 2001.
Tallgren, Immi. A Study of the International Criminal Justice System - What Everybody Knows?.Helsinki: Yliopistopaino, 2001.
“UN Doc S/RES/955 (1994), Statute of Special Court, annexed to Agreement between the UN and Government of Sierra Leone on the Establishment of Special Court for Sierra Leone of 16 January 2002.” Accessed 2017. http://www.sc-sl.org.
Watts, Arthur. The International Law Commission 1948-1998. 2nd Ed. London: Oxford University Press, 1999.
Yale. “Charter of IMTFE.” Accessed 2017.
www.yale.edu/lawweb/Avalon/imtfech.htm
Yale. “Charter of the MT.” Accessed 2017.
http://www.yale.edu/lawweb/Avalon/imt/proc/imtcost.htm.