حق برخورداری از محاکمة عادلانه در آیینه دیوان اروپایی حقوق بشر با تکیه بر پرونده عبدالله اوجالان

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

حق بر محاکمة عادلانه به‌عنوان یکی از حق‌های رویه‌ای، دربردارندة مجموعه‌ای از تضمینات جهت حمایت از حقوق متهم در جریان رسیدگی قضایی است. اهمیت این حق سبب تصریح آن در بسیاری از اسناد بین‌المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گشته است که به علت ویژگی‌های خاصش از اهمیت ویژه‌ای دراین‌ز‌مینه برخوردار ‌می‌‌باشد. رأی دیوان اروپایی حقوق بشر درخصوص پرونده عبدالله اوجالان، یکی از آرای مهم دیوان دراین‌ز‌مینه تلقی می‌شود. اوجالان رهبر و بنیان‌گذار حزب کارگران کردستان در اکتبر 2002 توسط دادگاهی به‌شدت غیرعادلانه به اتهام تجزیه‌طلبی و رهبری و هدایت نیروهای تروریستی به حبس ابد محکوم شد. پرونده اوجالان با شکایتی در فوریه 2003 علیه ترکیه مبنی‌بر نقض موادی از کنوانسیون در دیوان آغاز گردید. دیوان در این پرونده رأی داد که حق بر محاکمه عادلانه اوجالان در جریان رسیدگی در دادگاه امنیت ملی ترکیه نقض شده است و اجرای مجدد محاکمه را راهی مناسب برای جبران نقض صورت‌گرفته تلقی کرد. علی‌رغم حکم دیوان مبنی‌بر محاکمه مجدد اوجالان و با وجود تقاضای خود وی، این حکم توسط ترکیه نادیده انگاشته شد. باتوجه‌به اهمیت حق بر محاکمه عادلانه و نیز پرونده اوجالان، نوشتار حاضر با تحلیل رأی دیوان در این قضیه، سعی در ارزیابی حق مذکور در روند محاکمه اوجالان در دادگاه امنیت ملی ترکیه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Right to a Fair Trial in the Mirror of the European Court of Human Rights, Relying on Abdullah Ocalan’s Case

نویسنده [English]

  • Zahra Hajipour
Candidate of Ph.D. in International Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The right to a fair trial as a procedural right contains a set of guarantees to protect the rights of the defendant in hearing. This right is mentioned in many international instruments. The European convention on human rights, among these instruments, has particular importance because of its special features. The judgment of the European court of human rights on the case of Abdullah Ocalan, is one of the important judgments of the court in this regard. Abdullah Ocalan, the leader and founder of the Kurdistan Workers' Party were sentenced to life imprisonment by the Turkish national security court on charges of separatism and leadership of terrorist groups on October 2002. For breach of some articles of the convention, Ocalan’s case brought in the court against the republic of turkey on February 1999. In this case the court ruled that the right to a fair trial in Ocalan’s trial was breached by Turkish national security court and considered retrial as an appropriate way of redressing the violation. Regarding the judgement of European court to retrial Ocalan as well as Ocalan’s request, turkey denied judgement of European court. Given the importance of this right and the case, this article with analyzing the judgement of European court will try to determine the right to a fair trial in the Ocalan’s trial at the Turkish national security court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Court of Human Rights
  • The European Convention on Human Rights
  • The Right to a Fair Trial
  • Ocalan

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
آخوندی، محمود. «حق بهره‌مندی از محاکمه عادلانه». مجله حقوقی دادگستری 27 (1378): 16-10.
زمانی، سیّد قاسم. «جایگاه موازین بین‌المللی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم». مجله پژوهش‌های حقوقی 8 (1384): 66-41.
زمانی، سیّد قاسم. «نظارت جهانی بر اجرای حقوق بشر از کمیسیون تا شورای حقوق بشر». مجلة پژوهش‌های حقوقی 9 (بهار 1385): 314-295.
سادات‌اخوی، سیّد علی، حوریه حسینی اکبرنژاد. «اعمال فراسرز‌مینی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر». فصلنامة حقوق 4 (1388): 256-233.
ساکوچی، آندرآ. «استقلال و بی‌طرفی قضات، شرط بنیادین محاکمه عادلانه». ماهنامه قضاوت خارجی 47 (1386): 62-59.
قاری سیّد فاطمی‌، سیّد محمد. حقوق بشر در جهان معاصر. دفتر دوم. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393.
قربانی، علی. دادرسی منصفانه در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر. قم:انتشارات حقوق امروز، 1389.
میرمحمدصادقی، حسین. «ملاحظاتی در باب تروریسم». مجله تحقیقات حقوقی 34-33 (1380): 208-185.
ویژه، محمدرضا. «مفهوم تعهدات مثبت در رویة دیوان اروپایی حقوق بشر». مجله‌ تخصصی الهیات و حقوق 13 (1383): 130-109.
یاوری، اسدالله. «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین». نشریة حقوق اساسی 2 (1383): 289-253.
ب) منابع انگلیسی
Campaign for a Peaceful Solution of the Kurditan Question, International Initiative Freedom for Abdullah Ocalan, “Who is Abdullah Öcalan?, Peace in Kurdistan.” Last Modified September 11, 2012. Accessed January 21, 2016. https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2012/09/who-is-abdullah ocalan_engl.pdf.
Clark, William. “Byzantine Politics the abduction and Trial of Abdullah Ocalan.” Variant Supplement, Byzantine Politics 8. http://www.variant.org.uk/pdfs/issue8/Variant8supplement.pdf (Accessed January 21, 2016).
ECHR. “Case of Allenet De Ribemont v. France (Application no. 15175/89).” (10 February 1995).
ECHR. “Case of Artico v. Italy, (Application no. 6694/74).” (13 May 1980).
ECHR. “Case of Çiraklar v. Turke, (70/1997/854/1061).” (28 October 1998).
ECHR. “Case of Dombo Beheer B.V. v. The Netherlands, (Application no. 14448/88).” (27 October 1993).
ECHR. “Case of Hornsby v. Greece (Application no. 18357/91).” (19 March 1997).
ECHR. “Case of Imbrioscia v. Switzerland, (Application no. 13972/88).” (24 November 1993).
ECHR. “Case of İmrek v. Turkey, Third Section Decition, Application no. 4238/02 by Lütfüşah Kelekçiler against Turkey.” (18 March 2008).
ECHR. “Case of Incal v. Turkey, (App nos. 41/1997/825/1031).” (9 June 1998).
ECHR. “Case of John Murray V. The United Kingdom, (Application no. 18731/91).” (8 February 1996).
ECHR. “Case Of Kabasakal And Atar V. Turkey, (Applications nos. 70084/01 and 70085/01)”, (19 September 2006).
ECHR. “Case of Klass v. Germany.” Publ. Court, Series, (Application no. 5029/71), (6 September 1978).
ECHR. “Case of Kleyn and Others V. The Netherlands, (Applications nos. 39343/98, 39651/98, 43147/98 and 46664/99).” (6 May 2003).
ECHR. “Case of Micallef V. Malta, Judgment 1, (Application no. 17056/06).” (15 October 2009).
ECHR. “Case of Öcalan V. Turkey (No. 1), (Application no. 46221/99).” (12 May 2005).
ECHR. “Case of Öcalan V. Turkey (No. 2), (Applications nos. 24069/03, 197/04, 6201/06 and 10464/07).” (18 March 2014).
ECHR. “Case of Quaranta V. Switzerland, (Application no. 12744/87).” (24 May 1991).
ECHR. “Case of S. V. Switzerland, (Application no. 12629/87; 13965/88).” (28 November 1991).
ECHR. “Case of ZHELEZOV against Russia.” (Application no. 48040/99), Fourth Section, (23 April 23, 2002).
European Court of Human Rights. “Guide on Article 6, Right to Fair Trial (Civil Limb).” Accessed January 21, 2016. http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf.
European Court of Human Rights. Information Note on the Court’s Case-Law. Strasbourg: Council of Europe, 2010.
Hacauglu, Selcan. “Court Sets May 31 Trial Date for Kurdish Rebel Leader Ocalan.” 1999. http://onlineathens.com/stories/050199/new_0501990017.shtml#.VnRXVFLLdPc (Accessed January 21, 2016).
Human Rights Watch. “Grave Short Comings in Ocalan Trial.” June 28, 1999. https://www.hrw.org/news/1999/06/28/grave-short-comings-ocalan-trial (Accessed January 21, 2016).
Interights Manual for Lawyers. Right to a Fair Trial under the European Convention on Human Rights (Article 6). London: INTERIGHTS Lancaster House, 2009.
Islam: The True Religion of God Almighty. “Turkey's State Security Court: How does it Work?.” Accessed January 21, 2016. http://www.answering-christianity.com/kurds/kurds011.htm.
Lawyers Committee for Human Rights. What Is a Fair Trial? A Basic Guide to Legal Standards and Practice. United States of America, 2000.
Mole, Nuala, Catharina Harby. The Right to a Fair Trial, A Guide to the Implementation of Article 6 of the European Convention on Human Rights. 2nd Edition. Belgium: Human Rights Handbooks, No. 3, 2006.
Varouhakis, Miron. “Greek Intelligence and the Capture of PKK Leader Abdullah Ocalan in 1999.” Studies in Intelligence 1 (2009): 1-7.
Vitkauskas, Dovydas, Grigoriy Dikov. Protecting the Right to a Fair Trial under the European Convention on Human Rights. Strasbourg: Coucile of Europe, 2012.
Wikipedia. “Imrali.” Accessed June 8, 2015. https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%B0mral%C4%B1.