سیر تحولات موازین سازمان بین‌المللی کار در قبال کار در شب

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استادیار حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران .

چکیده

در اثر تحولات ناشی از انقلاب صنعتی و به اقتضای شرایط، کار در طول شبانه‌روز تبدیل به جزئی از زندگی افراد شد. باتوجه‌به آثار مخرب انجام کار در شب بر سلامت کارگران و به‌خصوص آسیب‌پذیرترین آنها یعنی زنان و کودکان، موضوع کار در شب از زمان تأسیس سازمان بین‌المللی کار، در کانون توجه قرار گرفت و سازمان کوشید با تصویب اسناد متعدد و تعیین برخی بایدها و نبایدها به رویکرد حمایتی خود از کارگران، درزمینة انجام کار در شب نیز جامة عمل بپوشاند. مقالة حاضر، چگونگی حمایت از کارگران درمقابل آسیب‌های ناشی از کار شب در موازین بین‌المللی کار را در مقاطع گوناگون موردبررسی قرار می‌دهد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که سازمان، با اتخاذ رویکردهایی نسبتاً متفاوت در گذر زمان کوشیده اصل حفاظت از این کارگران را تضمین کند و درنهایت با تدوین سندی عام‌الشمول با وضع مجموعه‌ای از حداقل استانداردها در پی این هدف بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution of International Labour Organization’s Standards toward Night Work

نویسندگان [English]

  • Azadeh Sadat Taheri 1
  • Zabihallah Rezazadeh 2
1 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Semnan University, Semnan, Iran.
2 M.A. in Public Law, Faculty of Humanities, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

After industrial revolution and in light of its effects, hours of work have been changed and night work became common. Considering consequences of night work on worker’s live especially the most vulnerable among them (children and women) ILO (International Labour Organization) focused on it and attempted to protect workers by adopting many instruments in which protection measures has been introduced. This article aims to study the evolution of ILO standards towards night work at various time periods. Results show that the International Labour Law has adopted different approach to protect workers toward night work and finally by adopting a convention (convention No. 171) related to all workers, seeks to ensure a set of standards to realize this goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Night Work
  • Labour Law
  • International Labour Organization (ILO)
  • Worker
  • Employer

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
برونستین، آرتورو. حقوق بین‌المللی و تطبیقی کار. ترجمه سعیدرضا ابدی و اصلی عباسی. تهران: انتشارات دراک، 1393.
سپهری، محمدرضا. مقاوله­نامه­های سازمان بین‌المللی کار. تهران: انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1392.
طاهری، آزاده‌السادات. «ارزیابی تطبیقی علل و تشریفات اخراج کارگر در موازین سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار ایران». مطالعات حقوق تطبیقی 2 (1393): 482-461.
عراقی، سیّد عزت‌الله. حقوق کار. جلد اول. چاپ پانزدهم. تهران: انتشارات سمت، 1393.
عراقی، سیّد عزت‌الله. حقوق کار. جلد دوم. چاپ دوم. تهران: انتشارات سمت، 1393.
عراقی، سیّد عزت‌الله و امیرحسین رنجبریان. تحول حقوق بین‌الملل کار. چاپ دوم. تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1391
ب) منابع انگلیسی
Finn, Peter. “The Effects of Shift Work on the Lives of Employee.” Monthly Labour Review 104 (October 1981): 31-35.
Ghai, Dharam. Decent Work: Concept, Models and Indicators. Geneva: International Institute for Labour Studies, International Labour Organization, 2002.
Night Work (Bakeries) Convention, 1925 (NO. 20).
Night Work (Road Transport) Recommendation, 1939 (NO. 64).
Night Work (Women) Convention (Revised), 1934 (NO. 41).
Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89).
Night Work (Women) Convention, 1919 (NO. 4).
Night Work Convention, 1990 (NO. 171).
Night Work of Children and Young Persons (Agriculture) Recommendation, 1921 (NO. 14).
Night Work of Women (Agriculture) Recommendation, 1921 (NO. 13).
Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948 (NO. 90).
Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (NO. 6).
Night Work of Young Persons (Non-Industrial Occupation) Convention, 1946 (NO. 79).
Night Work of Young Persons (Non-Industrial Occupation) Recommendation, 1946 (NO. 80).
Night Work Recommendation, 1990 (NO. 178).
Price, Michael. “The Risks of Night Work.” American Psychological Association 24(1) (January 2011): 38.
Protocol of 1990 to the Night Work (Women) Convention (Revised), 1948.