پویایی اجرای حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

امروزه حقوق بین‌الملل به‌عنوان حقوق ناظر بر رفتار تابعان جامعه بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌نماید. اجرای تعهدات بین‌المللی از چالش‌های مهمی است که این شاخه از حقوق با آن مواجه است. اجرای حقوق بین‌الملل را نباید از شرایط ایجادی حقوق بین‌الملل دانست، بلکه ازجمله شرایطی است که به اثرگذاری آن کمک می‌نماید و بایستی در همین چهارچوب به این حقوق نگریسته شود. بی‌شک ضمانت‌اجراهای حقوق بین‌الملل با حقوق داخلی قابل‌ِقیاس نیست ولی این دلیلی بر فقدان ضمانت‌ِاجرا برای حقوق بین‌الملل نیست. حقوق بین‌الملل ازآن‌جهت که حقوقی پویاست و سیر تکاملی خود را طی می‌نماید، دارای ضمانت‌اجراهایی است که با این سیر تحول پیش رفته است. سه دوره خودیاری، خودمحدودسازی و عصر نظام‌های خودبسنده در این سیر تحول قابل‌مشاهده است که مطالعه اجرای حقوق بین‌الملل از این نگاه، کمتر صورت پذیرفته است. وجود هرکدام از این دوره‌ها مانع از اعمال دیگری نیست و صرفاً بیانگر سیر تحول اجرای حقوق بین‌الملل است ولی آنچه که پرواضح است این می‌باشد که همچنان اراده دولت‌هاست که در اجرای حقوق بین‌الملل اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Dynamics of Enforcement of International Law

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Mellat
Ph.D. Student of International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

Today, international law plays a main role as a supervisor on the behavior of the subjects in international society. The enforcement of international obligations is one of the important challenges of this law. The enforcement of international law is one of the related conditions that helps its effectiveness. Therefore, it should be considered within this framework. Undoubtedly, the sanction of the enforcement of international law is not comparable to of internal law. However, it does not mean lack of sanction for the enforcement of international law. International law is dynamic and evolving. Therefore, its sanction follows these characteristics. This evolution direction covers three periods including self-help, self-limiting and self-contained systems that few studies have been conducted in this area. The existence of each period is not considered as a barrier for other periods. They gust indicate evolution direction in the enforcement of international law. However, government's will affect the enforcement of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enforcement of International Law
  • Self-help
  • Self-limitation
  • Self-Contained

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
آیتی، سیّد محمدرضا، محمداسماعیل شادروان. «قاعده مقابله‌به‌مثل و اقدامات تلافی‌جویانه از منظر فقه شیعه و حقوق بین‌الملل». مجله فقه و مبانی حقوق بابل 10 (1386): 84-61.
ابراهیم‌گل، علیرضا. مسئولیت بین‌المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت دولت بابت اعمال متخلفانه بین‌المللی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1391.
حافظیان، محمدحسین، مترجم. درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی. جلد دوم. چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1386.
حدادی، مهدی. «تحریم‌های بین‌المللی ابزار سیاست ملی یا ضمانت‌اجرای بین‌المللی». مجله اندیشه‌های حقوقی 3 (1382): 128-109.
حدادی، مهدی. تحول در اجرای مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها. چاپ اول. تهران: نشر دادگستر، 1390.
راعی، مسعود. «اقدام متقابل و حقوق بین‌الملل». مجله معرفت 165 (1390): 116-103.
سلیمی، حجت ترکمانی. «رژیم خودبسنده و تأثیر آن بر حقوق عام مسئولیت بین‌المللی». مجله حقوقی بین‌المللی 42 (1389): 231-207.
شفیعی، محّمد. «بررسی مشروعیت دخالت‌های نظامی بشردوستانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل». مجله حقوقی 20 (1375): 428-355.
شهبازی، آرامش. «تأملی بر وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین‌الملل». مجله حقوقی بین‌المللی 41 (1388): 60-13.
فلسفی، هدایت‌الله. «اجرای مقررات حقوق بین‌الملل». مجله تحقیقات حقوقی 14 (1373): 98-29.
کدخدایی، عباسعلی، عبدالله عابدینی. «اوصاف خودبسندگی نظام سازمان تجارت جهانی در نظام حقوقی بین‌المللی». مجله حقوقی بین‌المللی 46 (1391): 34-8.
گنجی، منوچهر. حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1384.
مافی، همایون. «ضمانت‌اجرا در حقوق بین‌الملل عمومی». مجموعه مقالات همایش جهانی شدن حقوق و چالش‌های آن، مشهد: دانشگاه فردوسی، 1385.
محمود، محمود، مترجم. شهریار. تهران: انتشارات نگاه، 1389.
میرعباسی، سیّد باقر. حقوق بین‌الملل عمومی. جلد 2. چاپ سوم. تهران: دادگستر، 1376.
نجفی اسفاد، مرتضی، مهدی هادی. «ضمانت‌اجرایی آرای دیوان بین‌المللی دادگستری». نامه مفید 52 (1384): 54-32.
یوسفیان، بهنام، محمد اسماعیلی، مترجم. حقوق بین‌المللی کیفری. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت، 1391.
ب) منابع انگلیسی
Bernhardt, Rudolf. Encyclopedia of Public International Law, Use of Force, War and Neutrality Peace Treaties. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1982.
Bledsoe, Robert L. The International Law Dictionary. Vol .1. United Kingdom: Oxford University Press, 1987.
Bruce, Nii Lante Wallace. The Settlement of International Disputes: The Contribution of Australia and New Zealand. Vol. 1. USA: Martinus Nijhoff Publishers, 1998.
Brunnée, Jutta. Enforcement Mechanisms in International Law and International Environmental Law. Toronto: University of Toronto Publication, 2005.
Den Dekker, Guido. The Law of Arms Control: International Supervision and Enforcement. Vol. 41. Netherland: Martinus Nijhoff Publishers, 2001.
Dicks, Stephen. International Enforcement Methods in a Modern System through the Rainbow Warrior Affair. USA: University of Utah Center for Global Justice, 2013.
Dupuy, Pierre-Marie. “A Doctrinal Debate in the Globalisation Era: on the “Fragmentation” of International Law.” European Journal of Legal Studies 1 (2007): 1-11.
Fernández, Joaquín Alcaide. Countermeasures. Vol. 1. United Kingdom: Oxford Publication, 2013.
Florea, Dumitriţa, Natalia Chirtoaca. Sanction in the International Public Law. Vol. 13. USA: Annals of Economics and Public Administration, 2013.
Franck, Thomas M. The Power of Legitimacy among Nations. Vol. 1. United Kingdom: Oxford University Press, 1990.
Henderson, Conway W. Understanding International Law. Vol. 1. USA: Blackwell’s Publishing, 2010.
Klein, Eckart. Self-Contained Regime. Max Planck Encyclopedia of Public International Law: Oxford University Press, 2006.
Koskenniemi, Martti. “The Fate of Public International Law: between Technique and Politics.” Modern Law Review Journal 70(2007): 1-30
Lindroos, Anja. “Dispelling the Chimera of “Self-Contained Regimes” International Law and the WTO.” European Journal of International Law 16(5) (2005): 857-877.
Martin, Elizabeth A. A Dictionary of Law. New York: Oxford Publication, 2003.
Morgenthau, H. Politics among Nations. New York: McGraw-Hill, 1948.
Noortmann, Math. Enforcing International Law: From Self-help to Self-contained Regimes. USA: Ashgate Publishing Company, 2005.
Peters, Anne. “Settlement: A Network of Cooperational Duties.” EJIL 14 (2003): 1-34.
Röben, Volker. “The Enforcement Authority of International Institutions.” German Law Journal 11 (2010): 819-842.
Runersten, Michael. Defining “Self-contained Regime” -A Case Study of the International Covenant on Civil and Political Rights. University of Lund: Department of Law, 2008.
Simma, Bruno. The Charter of the United Nations: A Commentary. Vol. 1. United Kingdom: Oxford University Press, 2013.
United Nations. “Reform the United Nations.” Accessed 03/02/2015. http://www.un.org/reform/panel.htm.
Von Stein, Jana. International Law: Understanding Compliance and Enforcement International Law: Understanding Compliance and Enforcement. Vol. 1. USA: University of Michigan, 2010.