نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، سمنان، ایران.

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،ایران.

چکیده

وجود خلأهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم‌ِامکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان‌های داوری گردیده است؛ زیرا به‌دلیل تفسیر رایج از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تأمینی را عموماً در صلاحیت دادگاهی می‌داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم‌ِصدور دستور موقت در دیوان‌های داوری بر فرض عدم‌ِتوافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان داوری سلب می‌کند؛ زیرا آنها اختیار ورود به صدور این اقدامات را نداشته و یا دارای محدودیت هستند و محاکم دراین‌زمینه قدرت انحصاری حاکمیتی را دارند که بر طرفین اعمال صلاحیت نمایند؛ غالباً این موضوع در موافقت‌نامه داوری لحاظ نشده است. اساسی‌ترین موضوع در داوری تعیین مرجع صلاحیت‌دار جهت اعمال اقدامات تأمینی و موقت از بین دادگاه ملّی، دیوان داوری یا هر دو مرجع است. موضوع دیگر اینکه، اقدامات موقت در قواعد داوری حاکم، از لحاظ انواع اقدامات و به‌خصوص اجرای آنها توسط هیئت داوری ممکن است محل اختلاف باشد. علی‌رغم اینکه داوران صلاحیت ذاتی برای صدور این اقدامات ندارند اما طرفین می‌توانند داوران را مخیّر کنند زیرا صدور این اقدامات توسط دادگاه اعراض از داوری نمی‌باشد بلکه تسهیل در روند داوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Arbitrator in Issuing Security Measures in Commercial Arbitration

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghorbanian 1
  • Atousa Rahimzadeh 2
1 Assistant Professor of Department of Law, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Semnan, Iran.
2 Graduate Student in Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Damghan Branch, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The existence of legal vacuums has raised questions in the possibility or impossibility of issuing order for provisional measures in arbitral courts and tribunals. Because of the general interpretation of the Article (311) of Civil Procedure which states that issuing security measures is generally under the scope of competence of the court in which the original claim is under discussion and non-issuance of these measures, assuming disagreement of the parties and stipulation by the legislator, waives this right from the arbitral tribunal; since they don’t have power to issue order in these cases and have limited powers and the courts have exclusive dominative powers to practice competence in this field. This case has not often been considered in an arbitration agreement. The essential question in arbitration is determining the authority that has the competence to practice provisional and security measures - the national court, arbitral tribunal or both of them. The next question is that the provisional measures dominant in arbitral rules may be in dispute in terms of different kinds of measures and especially their execution by the board of arbitration. Even though the arbitrators don’t have inherent jurisdiction for issuing provisional and security measures but the parties can empower the arbitrators; since issuing these measures by the court is not refraining from arbitration but it is for facilitating the arbitration procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security Measures
  • Arbitral Tribunal
  • National Court
  • Competence
  • Arbitration Agreement

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
ابهری، حمید، رضا زارعی. «مراجع و مقام‌های صالح برای صدور دستور موقت در حقوق ایران». فصلنامه دانش و پژوهش حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز 1 (1392): 28-3.
ادریسبان، محمدرضا. دستور موقت. ویرایش دوم. تهران: انتشارات ققنوس، 1380.
امیرمعزی، احمد. داوری تجاری بین‌المللی. ویرایش چهارم. تهران: مؤسسه انتشارات دادگستر، 1392.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. دانشنامه حقوقی. جلد سوم. ویرایش چهارم. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375.
جنیدی، لعیا. قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی. تهران: نشر دادگستر، 1376.
جنیدی، لعیا، رضا حق‌پرست. «خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور». مطالعات حقوق خصوصی 2 (1393): 435-411.
خدابخشی، عبدالله. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. ویرایش سوم. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1393.
دی‌ام‌لیو، جولیان، لوکاس ای میستلیس و استفان ام کرول. داوری تجاری بین‌المللی تطبیقی. ویرایش اول. ترجمه محمد حبیبی مجنده. قم: انتشارات دانشگاه مفید قم، 1391.
شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی. جلد سوم. ویرایش نوزدهم. تهران: انتشارات دراک، 1390.
شهناز، الهه، محمدرضا غلامپور. «صدور دستور اقدامات موقت در داوری داخلی و بین‌المللی ایران». فقه تاریخ تمدن ملل اسلامی 37 (1392): 34-11.
شیروی، عبدالحسین. داوری تجاری بین‌المللی. ویرایش سوم. تهران: انتشارات سمت، 1393.
صفایی، سیّد حسین. «سخنی چند درباره نوآوری‌ها و نارسایی‌های قانون داوری تجاری بین‌المللی». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 40 (1377): 39-5.
عابدیان، میرحسین. «داوری در امور تجاری». ماهنامه تعالی حقوق 2(18) (1386): 28-12.
محبّی، محسن. «دستور موقت در داوری بین‌المللی». فصلنامه داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران 7-8 (1390): 85-59.
محبّی، محسن، محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. ویرایش سوم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1391.
مصلحی، جلال. «حدود مداخله دادگاه‌های ملی در روند داوری». پژوهش حقوق و سیاست 15 و 16 (1384): 269-264.
معین، محمد. فرهنگ فارسی. ویرایش هفتم. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1371.
نهرینی، فریدون. دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی. ویرایش اول. تهران: گنج دانش، 1378.
نیک‌بخت، حمیدرضا. داوری تجاری بین‌المللی (آیین داوری). ویرایش دوم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390.
همت‌کار، حسین. «صدور دستور موقت و قرار تأمین توسط داور». پژوهش‌های مدیریت راهبردی 23 و 24 (1380): 128-101.
یوسف‌زاده، مرتضی. آیین داوری. ویرایش دوم. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1393.
ب) منابع انگلیسی
Adhipathi, Sandeep. “Interim Measures in International Commercial Arbitration: Past, Present and Future.” LLM Thesis and Essays, Alumni: University of Georgia School of Law, 2003.
Berger, Klaus Peter. International Economic Arbitration. Germany: Kluwer Law January, 1993.
Born, Gary. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 2nd ed. Netherlands: Transnational Publishers, The Hague/ Kluwer Law International, 2001.
D.M.Lew(ed), Julian. Contemporary Problem in International Arbitration. London: Martinus Nijhoff Publishers Springer Science & Business Media, 1987.
Derains, Yves, Eric Schwartz A. A Guide to the New ICC Rules of Arbitration. 2nd ed. Netherlands: Kluwer Law International, 1998.
Haikola, Elina. “5-Arbitral Tribunals and National Courts Constant Battle or Efficient Co-Operation?.” Lapin Yliopisto, Kevat 37 (2013): 65-66.
Mcllwrath, Micheal, John Savage. International Arbitration and Meditation. Netherlands: Wolters Kluwer Law International BV, 2010.
Morek, Rafal. Interim Measures in Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe: The Need for Further Harmonization. Poland: Juris Legal Information, Maklu Publishers & Associational for International Arbitration, 2007.
Nimark, Richard and Stephanie Keer. “Analysis of UNCITRAL Questionnaires on Interim Relief.” Mealey's IAR, Singapore Academy of Law Journal 3 (2001): 14-32.
Rene, David. Arbitration in International Trade. Netherlands: Springer, 1985.
Sammartano, Mauro Robin. International Arbitration Law. 2nd ed. The Hague, Netherlands: Boston, MA: Kluwer Law International, 1992.
Winkler Haver, Rolf. Interim Measures in International Arbitration, International Arbitration and Meditation from the Professionals Perspective. Germany: Yorkhil Law Publishing, 2007.
Zekos, Georgios I. International Commercial and Marine Arbitration. New York, USA: Routledge-Cavendish, 2008.