مسئولیت مدنی پزشک و پیراپزشک ناشی از عمل دیگری در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی_واحد بین الملل انزلیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌المللی بندر انزلی، گیلان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌المللی بندر انزلی، گیلان، ایران.

چکیده

همة ما این قاعده را خوب می‌دانیم که در مسئولیت قهری، شخص مسئول خطای زیردستان خود باشد که در هنگام انجام کار یا به مناسبت آن موجبات ورود زیان به دیگری را فراهم ساخته است. یکی از حقوق مهم اشخاص در جامعه «حق بنیادین بر حمایت از سلامت» می‌باشد و هر تجاوز به این حق اشخاص، مسئولیت به‌بار می‌آورد. مسئولیت پزشک در این موارد و جبران خسارتی که ناشی از عمل خود پزشک باشد، مسئله تازه‌ای نیست، یکی از تحولات به‌وجود‌آمده در این مورد این است که گاهی کار طبابت و معالجه گروهی انجام می‌شود و تعیین مسئول جبران خسارت در حوادث پزشکی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. عمده مسئله قابل‌بحث در این است که چنانچه درنتیجه عمل جراحی، اقدامات درمانی، صدمه یا آسیبی به بیمار وارد آید و حتی منجر به فوت او گردد، مسئولیت آن برعهده چه کسی خواهد بود؟ آیا پزشک جراح به‌تنهایی مسئولیت خواهد داشت یا تیمی که همراه او در جریان اقدامات درمانی فعالیت دارند نیز مسئولیتی مشابه او خواهند داشت؟
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Civil Responsibility of Physician and Paramedic due to Other’s Action in Iran and France Law

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khanipoor 1
  • Zohreh Rahmani 2
1 M.A. Student in Private Law, Islamic Azad University, Bandar-e Anzali International Branch, Gilan, Iran.
2 Assistant Professor of Department of Law, Islamic Azad University, Bandar-e Anzali International Branch, Gilan, Iran.
چکیده [English]

All of us know the rule that in the compulsory liability if the individual provides the ground to cause a loss to other peoples or due to her/ his action the loss is caused, he/ she is liable for the fault caused by his/ her subordinates.
One of the most important rights of the individuals in the society is the constitution of health protection any deviation from this right creates liability.
Liability of physician in these issues and compensation for the loss created by the physician is not a new issue one of the evolutions in these cases is that sometimes medical practice is performed in group and determination of the liable for loss compensation in the medical events has a particular importance. The major issue is that if at the result of surgery or health care practices, a loss is caused on the patient or even lead to the death, who is liable? It surgeon is solely liable or the team accompanying him/ her in the treatment procedure are similarly liable?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paramedic
  • Physician
  • Civil Liability
  • French Law
  • Health
  • Compensation

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
دریاباری، سیّد محمد. «مبانی مسئولیت حرفه‌ای پزشک». مجله اندیشه صادق 6 و 7 (1381): 16-13.
زاهدی، عاطفه. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. تهران: انتشارات جاودانه، جنگل، 1393.
ژوردن، پاتریس. اصول مسئولیت مدنی. ترجمه مجید ادیب. تهران: انتشارات میزان، 1394.
سالارکریمی، حدیثه، دکتر سیّد نبی موسوی شهابی و دکتر آریا حجازی. «مسئولیت گروه‌درمانی ناشی از اعمال همکاران، دانشجویان و بیماران در حوادث پزشکی». مجله پزشکی قانونی ایران جلد 20 شماره 4 (1393): 220-211.
شجاع‌پوریان، سیاوش. مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار. تهران: انتشارت فردوسی، 1389.
صالحی، حمیدرضا، محمدرضا فلاح. «مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه». فصلنامه حقوق پزشکی 7(26) (1392): 92-65.
عباسی، محمود. حقوق پزشکی. جلد 1. چاپ 1. تهران: انتشارات حقوقی، 1383.
عباسی، محمود. «مسئولیت تیم پزشکی در اعمال جراحی». مجله حقوقی 54 (بهار 1385): 78-59.
کاتبی، حسینقلی. فرهنگ حقوق (فرانسه ـ فارسی). تهران: کتابخانه گنج دانش، 1380.
کاتوزیان، ناصر. الزامات خارج از قرارداد (مسئولیت مدنی). جلد 1. چاپ 12. تهران: دانشگاه تهران، 1392.
کاتوزیان، ناصر. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: میزان، 1386.
لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش، 1374.
ملک‌زاده، رؤیا و فرشته عراقیان مجرد، افشین امیرخانلو، سونا سرافراز، احسان عابدینی. «بررسی عوامل وقوع خطاهای پزشکی در نظام گزارش داوطلبانه در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران». راهبردهای مدیریت در سلامت روان 1(1) (پاییز 1395): 69-61.
یزدانیان، علیرضا. قواعد مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه). جلد چهارم. تهران: میزان، 1395.
ب) منابع خارجی
Welsch, Sylvie. La Faute Medical: Les Condition de La Resposibilité Civile. UGGC Avocates, 2014
Savatier, René. La Responsabilité Médical En France: Aspects de Droit Privé.Revue Internationale de Droiit Comparém (2016).