تبیین محیط اجتماعی به‌عنوان یکی از عوامل جرم‌زا و تأثیر آن بر سبک زندگی (با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی مجازی)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

در تولید پدیده مجرمانه عواملی مختلفی نقش دارند. یکی از این عوامل، عامل جامعه‌شناختی است. در مطالعه حاضر محیط اجتماعی به‌عنوان یکی از عوامل جامعه‌شناختی موردِتحلیل و بررسی قرار گرفته است. این مطالعه باهدف شناخت چگونگی اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی و دستیابی به یک الگوی نظری جهت ارائه راهکارهای کاربردی انجام‌ شده تا نقش احتمالی شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی مجرمانه کمرنگ‌تر گردد. سؤالات پژوهش نیز به این صورت تدوین ‌شده است: شبکه‌های اجتماعی چه تأثیراتی بر سبک زندگی خانواده‌ها دارند؟ آیا می‌توان اذعان داشت که تقویت یا تضعیف سبک زندگی خانواده متأثر از استفاده شبکه‌های اجتماعی است؟ آیا اصولاً می‌توان بین سبک زندگی خانواده‌های ایرانی و شبکه‌های اجتماعی رابطه‌ای متصور شد؟ برآیند این پژوهش حاکی از آن است که نه‌تنها محیط اجتماعی به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی اثر می‌گذارند بلکه این تأثیرات منفی نیز بوده و زمینه انحراف و کج‌روی را فراهم می‌آورند. فناوری‌های نوین، زندگی جامعه ایرانی را تحت سلطه خود درآورده است. این پدیده اجتماعی آن‌چنان مؤثر واقع گشته که حتی فرهنگ نوظهوری را جایگزین فرهنگ اصیل ایرانی نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Environment as One of the Factors Causing Offense and Its Impact on the Lifestyle (with an Emphasis on Virtual Social Networks)

نویسندگان [English]

  • Ghodratallah Khosroshahi 1
  • Nasrin Ghadami 2
1 Assistant Professor of Law, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Master of Criminal Law and Criminology, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Criminal phenomena involved in the production of various factors. One of these factors is sociological factor. In the present study the social environment as one of the sociological factors have been analyzed. This study aimed to identify how social networks influence on the lifestyle and achieve a theoretical model to provide practical solutions applied to be managed to reduce the role of social networks on the lifestyle of a criminal. It is also edited the research questions: What impact social media has on family life style? Is it should be stated that strengthen or weaken family life style is influenced by the use of social networks? Is it in principle possible to imagine a relationship between lifestyle Iranian families and social networks? The outcome of this research suggests that lifestyle affects not only the social environment, particularly social networks, but these adverse effects and provide context deviance. New technologies have dominated life of Iranian society. This social phenomenon has been so effective that even Iranian culture has been replaced by an emerging culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime-Causing Factors
  • Social Environment
  • Lifestyle
  • Social Networking

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
آرون، ریمون. مراحل سیر اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی. ترجمه باقر پرهام. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1382.
ابراهیم‌آبادی، حسین. «رویکردی میان‌رشته‌ای به سبک زندگی؛ با نگاهی به جامعه ایران». فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی 4 (1392): 54-33.
احمدی، حبیب. جامعه‌شناسی انحرافات. تهران: انتشارات سمت، 1384.
افضل‌نیا، محمدرضا. بهداشت روانی خانواده. تهران: نسل نواندیش، 1386.
جی. ویل، آنتونی. اوقات فراغت، فرهنگ، سبک زندگی. ترجمه مصطفی قاسمی پاک‌رو. 1389.
حبیبی، شهاب. «قصه از کجا شروع شد؛ نگاهی به تاریخچه شبکه‌های اجتماعی». ماهنامه وب 150 (1391): 74-71.
حبیب‌زاده، اصحاب، حسین افخمی، محمدرضا نادرپور. «بررسی نقش دوگانه رسانه‌های جمعی در پیشگیری و وقوع جرایم». فصلنامه انتظام اجتماعی 2 (1388): 137-103.
حسن‌وند، مسعود. «تأثیر شبکه‌های اجتماعی در بروز پدیده طلاق». قابل‌دسترس در سایت تدبیر. http://www.tadbirkhabar.com/news/society/62366 (تاریخ دسترسی 6 شهریور 1393).
حیدرزاده، معصومه. «رابطه شیوه زندگی و بروز رفتار مجرمانه (زندان تبریز)». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، 1386.
خسروشاهى، قدرت‌الله، پیمان نمامیان، علی‌رضا شکر بیگی. «پیشگیری از جرم در پرتو آموزه‌های دینی». مجله مهندسی فرهنگی 57 و 58 (1390): 23-8.
خیری، علی، محمدعلی حاجی ده‌آبادی. «عوامل مؤثر در پیدایش کج‌روی و جرم از دیدگاه ابن خلدون». مجله معرفت، فرهنگی، اجتماعی 4 (1391): 108-87.
دانش، تاج‌زمان. بزهکاری نوجوانان. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1368.
ستوده، هدایت‌الله. آسیب‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی انحرافات. تهران: انتشارات آوای نور، 1392.
سلیمی، علی، محمد داوری. جامعه‌شناسی کج‌روی، مجموعه مطالعات کج‌روی و کنترل اجتماعی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.
شریفی، احمد حسین. «سبک زندگی به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی سطح ایمان». نشریه معرفت فرهنگی ـ اجتماعی 3 (1391): 62-49.
عدل، فروع‌الدین، اکبر صدرالسادات، سیّد جلال بیگلریان، اکبر جوادی، محمدرضا یگانه. «تأثیر هم‌نشینی و معاشرت با گروه هنجارشکن در گرایش جوانان به اعتیاد». فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی 15 (1383): 332-319.
عمید، حسن. فرهنگ عمید. تهران: امیرکبیر، 1386.
فاضل قانع، حمید. سبک زندگی بر اساس آموزه‌های اسلامی با رویکرد رسانه‌ای. قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، 1392.
کاویانی، محمد. سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392.
گسن، موریس. اصول جرم‌شناسی. ترجمه میرروح‌الله صدیق. تهران: نشر دادگستر، 1385.
گسن، ریمون. جرم‌شناسی نظری. ترجمه مهدی کی‌نیا. تهران: انتشارات مجد، 1388.
گیدنز، آنتونی. جامعه‌شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی،1383.
گیدنز، آنتونی. جامعه‌شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی، 1387.
محسنی، منوچهر. جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی. تهران: انتشارات طهوری، 1386.
مقدس، علی‌اصغر، بیژن خواجه‌نوری. «جهانی ‌شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان». مجله مطالعات زنان 7 (1384): 32-5.
مهدوی‌کنی، محمدسعید. «مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی». فصلنامه تحقیقات فرهنگی 1 (1387): 230-199.
میرخلیلی، محمود، معصومه گیوه‌چیان سدهی. «تأثیر ساختار خانواده بر بزهکاری کودکان و نوجوانان، موردِمطالعه: پسران کانون اصلاح و تربیت و دبیرستان‌های شهرستان اراک». نشریه اصلاح و تربیت 11 (1390): 50-41.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین. جرم‌شناسی حقوقی کیفری عمومی، تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات). تهران: نشر میزان، 1391.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین. دانشنامه جرم‌شناسی. تهران: انتشارات گنج دانش،1393.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین. مباحثی در علوم جنایی. به کوشش شهرام ابراهیمی. 1391.
نصیری زرندی، سعید، ابوالفضل کرمی، محمدرضا وکیلی قاضی جهانی. «کژکارکردی خانواده و نقش آن در اعتیاد جوانان شهر زنجان». فصلنامه دانش انتظامی زنجان 4 (1391): 55-32.
نیازی، محسن، محمدصدیق محمدی، حسن بابایی. «چرخش گفتمان تبیین جرم؛ از دوره کلاسیک تا پست‌مدرنیسم». مجله کارآگاه 29 (1393): 90-70.
ب) منابع انگلیسی
Buckingham, David. After the Death of Childhood: Growing up in the Age of Electronic Media. USA: Blackwell Publishing Limited, 2000.
Lyons, Renee and Lynn Langil. Healthy Lifestyle: Strengthening the Effectiveness of Lifestyle Approaches to Imporove Health. Canada: The Consortium of Health Promotion Researeh Center, 2002.
Smith, Kevin M, Pattia A. Freeman and Ramon B. Zabriskie. “An Examination of Family Communication within the Core and Balance Model of Family Leisure Functioning.” Family Relations 58(1) (2012): 79-90.
Vander Zanden, James Wilfrid. Sociology: The Core. Fourth Edition. 1996, 1990, 1993, New York: Singapore: McGraw - Hill Inc., 1996.
Walters, G, D .The Criminal Lifestyle Patterns of Serious Criminal Conduct. London: Sage Publications, 1990.