تحلیل قوانین و خلأهای قانونی ایران ناظر بر اقدامات غیرتعرفه‫ای در حیطه تجارت دارو در فرض الحاق به سازمان جهانی تجارت‬‬‬‬‬

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، مشاور حقوقی بین‌المللی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، تهران، ایران

چکیده

الحاق به سازمان جهانی تجارت که کشور ما در فرایند آن قرار دارد با خود الزامات قانونگذاری به‌دنبال خواهد آورد که قوانین ایران درحال‌ِحاضر فاقد تمام یا برخی از آنها می‌باشد. یکی از این الزامات، کاهش موانع غیرتعرفه‫ای است که موضوع بسیاری از موافقت‌نامه‫های سازمان است. در این میان قانونگذاری در ارتباط با کالای استراتژیکی چون دارو همچون تیغ دولبه‫ای است که از یک‌سو به بحث سلامت عمومی گره می‫خورد و از سوی دیگر الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت وضع موانع غیرتعرفه‫ای را درخصوص آن برنمی‌تابد. این مقاله در نظر دارد که با نگاهی به رویکرد سایر کشورهای ملحق‌شده به سازمان، آینده قانونگذاری ایران در حیطه موانع غیرتعرفه‫ای مرتبط با تجارت دارو را ترسیم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of Iran’s Legal Capacities and Loopholes regarding Non-Tariff Measures in Pharmaceutical Industry, in Case of Accession to World Trade Organization

نویسنده [English]

  • Maryam Farhang
M.A. in Law, (LL.M.) in International Trade Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran, Legal Counsel of International Affairs, Social Security Investment Company (SSIC), Tehran, Iran
چکیده [English]

Since Iran is in the process of accession to World Trade Organization, our legislators should consider the new necessary legal requisites and requirements to be incorporated within our codes. One of the main challenges in this regard is reduction of Non-Tariff Barriers to Trade which is the main subject of many WTO agreements. Considering the fact that Pharmaceutical legislation is a crucial domain, as it impacts on public health on one hand and on the other hand. This essay attempts to clarify Iranian legislator’s prospective approach toward Non-Tariff Measures in Pharmaceutical Trade, with a comparison to legislative methods of other WTO members in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Tariff Measures
  • Non-Tariff Obstacles
  • World Trade Organization
  • Pharmaceutical Industry

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
امیدبخش، اسفندیار، وحید بزرگی، ابوالقاسم بینات، غزاله دژم‌خوی، حامد روحانی، امیرهوشنگ فتحی‌زاده، میرهادی سیدی و علی زاهدطلبان. سازمان جهانی تجارت؛ ساختار، قواعد و موافقت‌نامه‌ها. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1385.
اندیش، یعقوب، خسرو کشاورز، منصور ظهیری، ایمان میریان، علی بهشتی، علی ایمانی، بهزاد نجفی و بهرام آقایی. «اثرهای حذف یارانه دارو بر شاخص قیمت بخش‌ها و هزینه زندگی خانوارها با رهیافت تحلیل مسیر ساختاری». نشریه مدیریت سلامت 42 (1389): 56-45.
جلالی‌پور، مهرداد و همکاران (گروه کارشناسی). راهنمای تجارت دارو، سازمان توسعه تجارت ایران. چاپ اول. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ١٣٨٨.
زارع، محمدحسن. «الزامات حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش یارانه‌ها». پژوهش حقوق و سیاست 11(27) (پاییز و زمستان 1388): 104-83.
شیروی، عبدالحسین، مهدی نظرنژاد. «الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات ناظر بر یارانه‌های صادراتی». فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 41(2) (تابستان 1390): 114-95.
طیار، فاطمه. موافقت‌نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی سازمان جهانی تجارت. تهران: سازمان استاندارد ایران، 1385.
قاری سیّد فاطمی، سیّد محمد، الهام نامداری. «سازکارهای حمایت از حقوق کارگران در سازمان جهانی تجارت». مجله تحقیقات حقوقی 9 (تابستان 1391): 130-117.
قنبری جهرمی، محمدجعفر. «قواعد حاکم بر مجوز واردات در چهارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت». مجله تحقیقات حقوقی 7 (زمستان 1390): 344-233.
کوهستانی، امیررضا. «جایگاه حقوق بشر در سازمان جهانی تجارت». رساله کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، 1387.
کوهستانی‌پژوه، رسول. «ابزارهای دفاعی تجاری». نشریه تخصصی گمرک ایران 13(577) (اسفند 1389): 127-119.
ب) منابع انگلیسی
Altkulov, Timur, Tamer Amara. Russia Accedes to the WTO: Problems and Opportunities.Moscow: Cliford Chance Briefing Note, 2012.
Aus Aid. Department of the WTO Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement. Australia: Australian Government, Department of Agriculture, 2008.
Cohen-Kohler, Jilian, Isa Forman, Nathaniel Lipkus. “Addressing Legal and Political Barriers to Global Pharmaceutical Access: Options for Remedying the Impact of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) and the Imposition of TRIPS-plus Standards.” Health Economics, Policy and Law, Cambridge University Press (2008): 229-256, doi: 10.1017/S1744133108004477.
Daly, Michael. The WTO and Direct Taxtaion. Geneva: World Trade Organization Publications, 2005.
European Commission. “Pharmaceutical Sector Inquiry: Preliminary Report.” DG Competition Staff Working Paper, 28 November 2008.
European Commission. “Q&As: EU's Challenge to Argentina's Import Restrictions at the WTO.” Last Accessed September, 2014. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-376_en.htm?locale=en.
Farrell, Jennifer. “The World Trade Organization and Taxtaion.” 65th Congress of the International Fiscal Association, Paris, September 17, 2011.
Global Health Council. The Impact of Tariff and Non-tariff Barriers on Access to Essential Drugs for the Poorest People. Global Health Council Policy Brief, 2007.
GphA. “Generic Drug Savings in the US.” Generic Pharmaceutical Association, 2012.
Hull, David W. “Parallel Trade in Pharmaceuticals and EC Competition Law.” In PLC Cross Border Life Science Handbook, 124-129. Practical law publication, 2007.
IMS Institute. “Impact of Patent Settelments on Drug Costs: Estimation of Savings.” IMS Institute for Healthcare Informatics, June 2013
International Trademark Association. “Position Paper on Parallel Imports.” INTA Publications, July 2007.
ITC. Non-tariff Measures and the Fight against Malaria. International Trade Center, 2011.
L’Ecluse, Peter, Koen T'Syen, Catherine Longeval. Patent Settlement Agreements: The State of Play in the EU and the US. ACC Multi-Jurisdictional Guide, 2012.
Meléndez-Ortiz, Ricardo. Global Challenges and the Future of the WTO. Geneva: ICTSD Programme on Global Economic Policy and Institutions, 8 April 2013.
Non-Tariff Barriers. “What are Non-Tariff Measures?.” Last Accessed February 2, 2020. http://www.tradebarriers.org/measures.
Orialo, Taiwo. “Strong Medicines: Patents, Market and Policy Challenges for Managing Neglected Diseases and Affordable Prescription Drug.” Cardiff Law School Publication, Wales 4 (2008): 100-125.
Ossa, Ralph. “A “New Trade” Theory of GATT/WTO Negotiations.” Journal of Political Economy 119(1) (February 2011): 122-153.
Parulekar, Ajit. “Product vs Process Patent under Indian Patent Law.” Legal Service India Journal (2011): 1-22.
Pogge, Thomas W. “Human Rights and Global Health: A Research Program.” Metaphilosophy LLC and Blackwell Publishing Ltd, Oxford 36(1/2) (January 2005): 182-209.
Porthilo, Deborah. The Pharmaceutical IP Environment in Brazil: Drugs Dispute Demands Action in Mnaging IP. Americas IP Focus Publications, 2007.
Scherer, F. M., Jayasshree Watel.“Post-TRIPS Optionsfor Access to Patented Medicines in Developing Nations.” Journal of International Economic Law, Oxford University Press 5(4) (2002): 914-935.
Siddiqi, Ahmad. “Patents and Pharmaceutical Drugs: The Need for Change.” SURJ Journal (2005): 1-9.
Staiger, Robert W. “Non-tariff Measures and the WTO.”World Trade Organization. Economic Research and Statistics Division, January 2012.
Stevenson, Helen. Public Consultation to Review the Definition of Professional Allowance and the Codes of Conduct. Ontario: Ontario Ministry of Health and Long-Term Care, 3 October 2008.
Thakka, Karan B. and Gauri Billa. “The Concept of: Generic Drugs and Patented Drugs vs. Brand Name Drugs and Non-Proprietary (Generic) Name Drugs.” Fronmtiers in Pharmocology Publications 4(113) (2013): 113-130.
The US-China Business Council. 2013 US-China Joint Commission on Commerce and Trade (JCCT) Recommendations. USCBC Publications, 2013.
UNCTAD, ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development, UNCTAD-ICTSD Project on Intellectual Property Rights and Sustainable Development. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
UNCTAD. “Duty and Quota-free Access for LDCs: Further Evidence from CGE Modelling.” Policy Issues in International Trade and Commodities Study Series No. 14, United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD/ITCD/TAB/15, 2002.
US International Trade Administration Office. “Russia's Accession to the WTO; Opportunities for the U.S Chemicals Sector.” Department of Commerce, December 2011 Report.
Wooton, Ian, Maurizio Zanardi. Trade and Competition Policy: Anti-Dumping versus Anti-Trust. Glasgow: University of Glasgow, 2002.
World Health Organization. Last Accessed December 19, 2013. http://www.who.int/trade/glossary/story002/en/index.html.
World Health Organization. World Intellectual Property Organization and World Trade Organization, Promoting Access to Medical Technologies and Innovation: Intersections between Public Health, Intellectual Property and Trade. Geneva: WTO Publications, 2012.
WTO, WHO. “Report of the Workshop on Differential Pricing and Financing of Essential Drugs, World Health Organization and World Trade Organization Secretariats.” WTO Global Health Council, 2001.
Yeung, Godfrey. “The Implications of WTO Accession on the Pharmaceutical Industry in China. Journal of Contemporary China 11(32) (2002): 473-493.