دلالت‌های جنایی «اخلاق ناصری: خواجه‌نصیرالدین طوسی»‏

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

خواجه‌نصیرالدین طوسی یکی از شخصیت‌های برجستة علمی ایرانی است که تلاش‌ها و آثار علمی ایشان در زمان خود بسیار درخور توجّه ‏بوده است. وانگهی، کتاب اخلاق ناصری، اثری اخلاقی و فلسفی درمورد تهذیب اخلاق فردی، تدبیر و سیاست امور اجتماعی است که ‏خواندن دگربارة آن خالی از فایده نیست. هدف این نوشتار، بررسی این کتاب ارزشمند از چشم‌انداز علوم جنایی است تا دلالت‌های آن ‏دراین‌زمینه بررسی شود. برای این منظور، پس از اشاره به تقسیم‌بندی دانش از نگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی، نخست: انسان؛ دوّم: فرد و ‏اخلاق فردی؛ و سوّم: جامعه و سیاست اجتماعی موردِتوضیح و تبیین قرار گرفته است. نتیجه آنکه نظر به تعریف خواجه‌نصیرالدین طوسی از ‏انسان، می‌توان گفت آموزش‌وپرورش انسان هستة اصلی و کانونی سیاست در تربیت افراد و امور اجتماعی است و درخصوص پاسخ به ‏بزهکاری هم اصل بر پاسخ‌های ادغام‌کننده است نه طردکننده و افزون بر این پاسخ حذف‌کنندة اعدام پذیرفته نشده است.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Implications of “The Nasirean Ethics: Sir Nasir Al-Din Tusi”‎

نویسنده [English]

  • mohammad faraji
Ph.D. in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh ‎Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Sir Nasir Al-Din Tusi is one of the prominent Iranian characters whose scientific endeavors ‎and works in his time have been significant. The Nasirean Ethics as an ethical and ‎philosophical work is about edification of personal morality and social policy that its review is ‎valuable. This article is to look at this significant book with a criminal science point of view in ‎order to find out its criminal implications. To do so, after referring to the division of science in ‎the view of Sir Nasir Al-Din Tusi, first, human; second, person and personal morality; and ‎third, society and social policy are explained. Consequently, regarding the Sir Nasir Al-Din ‎Tusi’s definition of human, one could say that the education is the central part of edification of ‎personal morality and social policy and in terms of response to criminality he in principle give ‎priority to the reintegrative response but not exclusive one. Furthermore, the death penalty as ‎an eliminating response is not accepted.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human
  • Ethic
  • Society
  • Social Policy
  • Response to the Crime.‎

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
آجودانی، ماشالله. مشروطهایرانی. تهران: نشر اختران، 1378.
زهر، هوارد. کتابکوچکعدالتترمیمی. ترجمة حسین غلامی. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.
صانعی، پرویز. حقوقجزایعمومی. تهران: طرح نو، 1388.
طوسی، خواجه‌نصیرالدین. (633 هـ . ق) اخلاقناصری. چاپ هفتم.‏ به تنقیح و تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری. تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1391.
کلاینمن، پل. کلیدفلسفه. ترجمة محمداسماعیل فلزی. تهران: انتشارات مازیار، 1395.
گامبریچ، ارنست. تاریخجهان. ترجمة علی رامین. تهران: نشر نی، 1395.
میرسعیدی، سیّد منصور. مسئولیتکیفری،قلمرووارکان. جلد اول. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1390.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین. حقوق جنایی تا علوم جنایی. در: جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری. تهران: سمت، 1388.
ب) منابع انگلیسی
Hopkins Burk, Roger. An Introduction to Criminological Theory. 3rd Ed. USA: Willan Publishing, 2009.
Naṣīr al-Dīn Ṭūsī. The Nasirean Ethics. Vol. 23. UK: Routledge Library Editions: UNESCO Collection of Representative Works: Persian Series, 2011.
Quinton, Anthony M., Baron Quinton and Kathleen Marguerite Lea. “Francis Bacon.” Encyclopædia Britannica, inc. https://www.britannica.com/biography/Francis-Bacon-Viscount-Saint-Alban-Baron-Verulam (Accessed April 24, 2017).