دوره و شماره: دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 1-538 
عملیات اجرایی حقوق دریایی و جمع‌آوری اطلاعات در عصر امنیت دریایی

صفحه 471-509

حسین صادقی؛ زهرا علی همتی؛ مهدی ناصر؛ داگلاس گیلفویل