دوره و شماره: دوره 19، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 0-413 
12. بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی

صفحه 297-315

مهران لطفی فروشانی؛ پرویز باقری


15. فرسایش حقوق مالکیت فکری

صفحه 373-391

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ عمید صالحی‌راد