دوره و شماره: دوره 19، شماره 43، مهر 1399، صفحه 0-413 
فرسایش حقوق مالکیت فکری

صفحه 373-391

10.48300/jlr.2020.114218

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ عمید صالحی‌راد