صلاحیت دادگاه‌های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مبارزه با ارتشاء در قراردادهای تجاری به یکی از مهم‌ترین اهداف جامعه جهانی مبدّل گردیده است. با شیوع این معضل، سازمان‌های بین‌المللی، کنوانسیون‌هایی را وضع نمودند تا از این طریق کشورها را به مقابله با آن ترغیب نمایند. با تصویب کنوانسیون ضد ارتشاء و الحاق انگلستان به آن، پارلمان این کشور با هدف اجرای اصول و الزامات این کنوانسیون، قانون ارتشاء را در سال 2010 وضع کرد. با تصویب این قانون، انگلستان جامع‌ترین قانون مبارزه با ارتشاء را به جامعه جهانی معرفی نمود. اهمیت این قانون به‌حدّی است که تجّار و شرکت‌های چندملیتی برای شناخت و اجرای مقررات آن، تمهیدات ویژه‌ای را اتخاذ کرده‌اند. مقررات متنوع این قانون، صلاحیت گسترده‌ای را برای دادگاه‌های انگلستان ایجاد نموده تا بسیاری از اشخاص و شرکت‌های داخلی و خارجی را به‌واسطه ارتشاء تحت تعقیب قرار دهند. در این پژوهش، هدف اصلی، بررسی صلاحیت دادگاه‌های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری به‌واسطه نقض مقررات قانون ارتشاء می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Jurisdiction of the UK Courts to Investigate the Crime of Commercial Bribery

نویسنده [English]

  • Aliakbar Khodayarinejad
M.A. in International Trade Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Encountering bribery in commercial contracts is the one of the most important goals of international community. With prevalence of this problem, international organizations enacted conventions to encourage countries fighting against that. With enactment of anti-bribery convention and England adhesion to that, the parliament of England passed bribery act in 2010 to implement the principles and requirements of that convention. With passage of this act, England introduces to international community most comprehensive anti-bribery act to date. Because of importance of this act, Traders and multinational corporations apply particular preparations for cognition and performance of its provisions. Various provisions of this act create widespread jurisdiction for courts of England to prosecute most of domestic and foreign individuals and companies due to paying and getting of briber. The present research aims to study England court's jurisdiction in investigation into crime of commercial bribery due to breach of bribery acts provisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Bribery
  • Corruption
  • Bribery Act of 2010
  • England Courts Jurisdiction
  • Anti-Bribery Convention

فهرست منابع

Altamirano, Giorleny D. “The Impact of Inter-American Convention against Corruption.” University of Miami Inter-American Law Review 38 (2007): 487-547.
Andrews, Neil. “The United Kingdom's Supreme Court: Three Skeptical Reflections Concerning the New Court.” Utah Law Review 1 (2011): 9-24.
Boles, Jeffrey R. “The Two Faces of Bribery: International Corruption Pathways Meet Conflicting Legislative Regimes.” Michigan Journal of International Law 35 (2014): 673-713.
Bribery Act of 2010.
City of London Police. “International Corruption Unit.” Accessed September 16, 2018. https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/fraud-and-economic-crime/oacu/Pages/default.aspx.
Criminal Justice Act of 1987.
Dunst, Lee G., Michael S Diamant and Teresa R Kung. “Hot off the Press: Resetting the Global Anti-Corruption Thermostat to the UK Bribery Act.” Business Law International 12 (2011): 257-292.
Foreign Corrupt Practices Act of 1977.
Genn, Hazel. “England and Wales: Have Past Reformers Truly Understood the Cost of Litigation?.” The Justice System Journal 20 (1999): 163-170.
Jordan, Jon. “Recent Developments in the Foreign Corrupt Practices Act and the New UK Bribery Act: A Global Trend towards Greater Accountability in the Prevention of Foreign Bribery.” New York Journal of Law & Business 7 (2011): 845-871.
Lippman, Julia. “Business without Bribery: Analyzing the Future of Enforcement for the UK Bribery Act.” Public Contract Law Journal 42 (2013): 649-668.
Ministry of Justice. “The Bribery Act 2010 Guidance.” 2012. https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf (Last Accessed September 22, 2019).
Morgan, Rod. “Magistrates: The Future According to Auld.” Journal of Law and Society 22 (2002): 308-323.
National Crime Agency. “International Corruption Unit (ICU).” Accessed September 16, 2018. http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/what-we-do/economic-crime/international-corruption-unit-icu.
OECD Anti-Bribery Convention of 1997.
Rohlfsen, Ryan J. “Recent Developments in Foreign and Domestic Criminal Commercial Bribery Laws.” The University of Chicago Legal Forum 151 (2012): 151-193.
Saglibene, Dominic. “The U.K. Bribery Act: A Benchmark for Anti-Corruption Reform in the United States.” Transnational Law & Contemporary Problems 23 (2014): 119-145.
Serious Fraud Office. “SFO v Standard Bank PLC.” 2015. https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/11/sfo-v-standard-bank_Preliminary_1.pdf (Last Accessed September 22, 2019).
SFO. “Introduction of Serious Fraud Office.” Accessed September 16, 2018. https://www.sfo.gov.uk/about-us/.
Shu Ying Wee, Natalie. “The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials and the Impact of the United Kingdom's Bribery Act 2010 on Corporations: Is the Act too Harsh?.” International Trade and Business Law Review 17 (2014): 126-198.
Solomon, Elisa. “Targeting Corruption in India: How India Can Bolster Its Domestic Anticorruption Efforts Using Principles of the FCPA and the U.K. Bribery Act.” University of Pennsylvania Journal of International Economic Law 34 (2013): 901-961.
Wall, I. “Court Systems: England and Wales - Law and Courts. Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine 1 (2005): 631-634.
Ward, Richard, and Amanda Akhtar. Walker & Walker's English Legal System. Eleventh Edition. Oxford: Oxford University Press, 2011.
Warin, Joseph, F., Charles Falconer and Michael S. Diamant. “The British Are Coming: Britain Change Its Law on Foreign Bribery and Joins the International Fight against Corruption.” Texas International Law Journal 46 (2010): 1-72.