تضمین مالکیت در تحوّلات نظامات ثبتی با مطالعة تطبیقی نظام ثبتی اسکاتلند، انگلستان، ایالات‌متحده و ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی و عضو گروه کسب‌و‌کار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران.

چکیده

تضمین مالکیت به اقداماتی گفته می‌شود که نظام‌های حقوقی یا ثبتی کشورهای مختلف جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی درخصوص اموال غیرمنقول و اطمینان بخشیدن به مالکان حقیقی آنها با به‌کارگیری برخی ابزارها جهت گسترش هرچه بیشتر و پیشرفته‌تر شدن نظام ثبتی آن کشور و نهایتاً تطبیق نظام ثبتی و حقوقی با پیشرفت‌های نوین جهانی انجام می‌دهند. در اسکاتلند با پی‌ریزی نظام جامع ثبتی در سال 2015 و پیش‌بینی روش‌هایی ازجمله ثبت داوطلبانه و برخورداری امتیازات ویژه، در ایالات‌متحده با پی‌ریزی سیستم‌های پیوسته و شفاف و پیش‌بینی برخی سازمان‌های دارای صلاحیت نسبت به تعیین مالکیت مالک و استفاده از قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی که منجر به ایجاد تحول در ثبت اسناد گردیده و در انگلستان با پی‌ریزی روشی مشابه اسکاتلند سعی در رسیدن به هدف مذکور داشته‌اند. جهت تحقق اهداف تضمین مالکیت در نظام حقوقی ایران، تخصیص بودجه دولت درجهت کاهش هزینه‌های ثبت املاک و کاهش تشریفات، ایجاد یک سیستم یکپارچه‌سازی اطلاعات درجهت ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تخصیص امضاء‌های دیجیتال به افراد، پی‌ریزی قراردادهای هوشمند و اجرای صحیح و کامل وظایف توسط مراجع ذی‌صلاح جزو ضروریات تلقی می‌گردند.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guaranteeing Ownership in the Evolutions of Registration Systems with a Comparative Study of the Registry System in Scotland, United Kingdom, United States and Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Sadeghi 1
  • Mahdi Naser 2
1 Assistant Professor of Private Law, Faculty of Entrepreneurship, Business Department‎, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student in Private Law, University of Judicial Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Developed countries adapt to the needs of the community, changing their Codes to meet the new conditions governing society. In recent years, England with the enactment of the Act 2002, Scotland with the enactment of Act 2012, attempt to reach the goal of guaranteeing ownership. Ownership guarantees are called measures that legal systems or registries of different countries to prevent financial misuse of immovable property and reassure their real owners by employing some tools to further enhance the system of record keeping that country and ultimately the implementation of the legal and accounting system with the new developments of the world. In Scotland, by establishing a comprehensive register system in 2015, and anticipating methods such as voluntary registration and special privileges in the United States, with the development of connected and transparent systems, and the prediction of some qualified entities to determine ownership and using smart contracts in legal system that made an evolution in the registering of documents and in the UK by developing a similar method to Scotland, they have tried to achieve this goal. Unfortunately, in Iran due to the lack of proper infrastructure, the legislator has not fulfilled the formalities of registering to date, so by modeling our countries there is a need to amend the rules of the feeling It turns out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Registration
  • Property
  • Document
  • Guaranteeing Ownership
  • Cadastre

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
امامی، سیّد حسن. شرح قانون ثبت اسناد و املاک. تهران: شرکت کانون کتب، 1320.
بهرامی، داریوش. حقوق ثبت املاک در ایران. تهران: میزان، 1391.
تفکریان، محمود. حقوق ثبت املاک. تهران: نگاه بینه، 1393.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. حقوق ثبت املاک. تهران: گنج دانش، 1383.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. وسیط در ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش، 1388.
خادم رضوی، قاسم، فاطمه شفیعی. «الزامات حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه». مجله دانش و پژوهش حقوقی 6 (1393): 98-75.
دانشوری، حسین و محمدصادق چاووشی. جایگاه ارضی مشمول مقررات اصلاحات ارضی در نظام حقوقی ایران. تهران: دادگستر، 1392.
صاحبی، مهدی. نقش ثبت سند در معاملات غیرمنقول. تهران: اداک، 1391
فرامرزپور، قادر. «آثار اجرایی شدن طرح کاداستر بر روابط حقوقی اشخاص». مجله کانون سردفتران و دفتریاران 107 (1389): 35-26.
مشهدی، علی. حقوق کاداستر، کاداستر در نظام اطلاعات ثبتی. تهران: خرسندی، 1395.
مهرآسا، جمشید. «نقش کاداستر و سامانه ثبت آنی بر قضازدایی». مجله مطالعات حقوق 5 (1395): 22-1.
میرزایی، علیرضا. حقوق ثبت کاربردی. تهران: بهنامی، 1385.
ب) منابع خارجی
Barraclough, Solon L. Agrarian Structure in Latin America. 1st Ed. Glascow: University of Glascow Publishers, 1973.
Blythe, Stephen E. “Bulgaria's Electronic Document and Electronic Signature Law: Enhancing E-Commerce with Secure Cyber-Transactions.” Burgulas's Electronic Document Law 14 (2008): 360-374.
Blythe, Stephen E. “Hungary's Electronic Signature Act: Enhancing Economic Development with Secure Electronic Commerce Transactions.” School of Management, New York Institute of Technology, USA 4 (2007): 40-57.
Bostick, Dent. “Land Title Registration an English Solution to an American Problem.” Indiana Law Journal C, Title Insurance 63 (1987): 55-112.
Bruce, J., J. Ely.Jr, C. Bostick. Modern Property Law. 3rd Ed. New York,: Thompson/ West Publishers, 2007.
Camba, Stephen. “Sasines Registration a Brief Guide the Land Registration Act 2012. (2015).” https://www.ros.gov.uk/services/registration/land-register/faqs/essential-guide-to-the-2012-actchanges.
Chung, R.C.Y. “Hong Kong's “Smart” Identity Card: Data Privacy Issues and Implications for a Post-September 11th America.” Asian-Pacific Law and Policy Journal 4 (2003): 435-450.
Curry, Stephanie. “Washington's Electronic Signature Act: An Anachronism in the New Millennium.” Washington Law Review 88 (2013): 559-590.
Enemark, Stig & et.al. Land Administration for Sustainable ‎Development. Redlands, Esri Press, 2010. online Edition, ‎https://www.bookdepository.com/Land-Administration-for-Sustainable-‎Development-Ian-Williamson/9781589480414‎.
Fairfield, J. “Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection.” Washington & Lee Law Review Online Edition 71 (2014): 30-46.
Hallo, William W. and William Kelly Simpson. The Ancient Near East. 2nd Ed. New York: Harcourt Brace College Publishers, 1998.
Hanstad, Tim. “Designing Land Registration System for Developing Countries.” American University International Law 13 (1998): 647-703.
Hogg James, Edward. “Registration of Title to Land.” Yale Law Journal 28 (1918): 51-58.
Hong Kong Special Autonomous Region. “Electronic Transactions ‎Ordinance.” 2000, ‎unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN010238.‎pdf (Accessed December 16, 2017).
Kehrli, Jerome. “Block Chain 2.0 - from Bitcoin Transactions to Smart ‎Contract Applications.” www.SSRN.com, ‎‎2016, 1-37.
‎Koulu, Riikka. “Block Chains and Online Dispute Resolution: Smart Contracts as an Alternative to Enforcement.” SCRIPTed 13 (2016): 41-69.
L.McCormack, John. “Torrens and Recording: Land Title Assurance in the Computer Age.” William Mitchell Law Review 18 (1999): 61-130.
Land Registration Act Saint Lucia Revised Edition Showing the Law as T 31 December 2008.
Land Registration Act Samoa Commencement Date-Section 1 & 2:17 June 2008 Commencement Date: 2 March 2009.
Levy, Karen E. C. “Book-Smart, Not Street-Smart: Blockchain-Based Smart Contracts and the Social Workings of Law.” Engaging Science, Technology, and Society Review 3 (2017): 1-15.
Martin, Ross W. “The Threat to Indefeasibility of Title under the Land Registration Act 2002.” Southampton Student Law Review 2 (2014): 1-30.
Mayer, Peter, Alan Pemberton. A Short History of Land Registration in England and Wales. 1st Ed. London: HM Land Registry, Land Certificate Cover Designation, 2000.
Mclauglin, John, Peter Dale. Land Administration. 3rd Ed. London: Oxford University Press, 2011.
Melling, Tom. Digital Signatures vs. Electronic Signatures, E-BUSINESS ‎ADVISOR. Brussels: LEXIS Publications, 2000‎.
O'Shield, Reggie. “Smart Contracts: Legal Agreement for the Block Chain.” North Carolina Banking Institute 21 (2017): 177-194.
Powell, R., P. Rohan. Powell on Real Property. 1st Ed. California: Matthew Bender Publisher, 1997.
Registers of Scotland. “New Digital Land and Property Information Service for Scotland Report to the Deputy First Minister (2015).” /https://www.ros.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0016/28033/Digital-land-and-property-information-system-report-July.pdf (Accessed Dec 16, 2017).
Registration Act 2012 ENACED by the Parliament of Kenya, (2015), admin.theiguides.org/Media/Land_Registration_Act_No_3_of_2012_pdf.
Rouff, Theodore B.F. An Englishman Looks at the Torrens System. 1st Ed. Sydney: Law Book Co. of Australasia, 1957.
Rowton Simpson, S. Land Law and Registration. 1st Ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Silverberg, Kristen, Conan French, Dennis Ferenzy and Stephanie Van Den Berg. Getting Smart: Contracts on the Blockchain. Online Edition. Paris: Institute of International Finance, 2016.
Smart, Adam. “E-Sign versus State Electronic Signature Laws: The Electronic Statutory Battle Ground.” North Carolina Banking Institute 5 (2001): 485-522.
Stanfield, Davis J, Jeff Underwood, Kirthimala Gunaskera and Karl Ernsr. Land Registration and Land Fraud in the United States. Washington: Grand Blue Wave Hotel, 2008.
Stedron, Bohumir. “Electronic Signature in USA.” Common Law Review 3(5) (2003): Accessed Dec 15, 2017. http://review.society.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=2&lang=czech1250.
Stern, Note. “Cyber SIGN (n.d.) The Legality of Electronic Signatures Using Cyber SIGN is Well Established. (2009).” www.cybersign.com/news news.htm (Accessed Dec 15, 2017 )
Steven, Andrew. Developments in the Scottish Law of Land Registration. 1st Ed. Massachusetts: University of Massachusetts Dartmouth, Justice International Publishers, 2014.
Tanenbaum, William A. “Paperless Contracts Are Here: State Electronic Signatures and Records Act, Enabling Regulations Have Taken Effect.” N.Y. L.J. at S10, North Carolina Banking Institute 5 (2000): 30-55.
Vali, Ingmar, Laud Kardi and Paadik Loori. Electronic Land Register Which Forcefully Eliminates Real Estates Fraud and Corruption. Erik Centre of Registers and Information Systems, Republic of Estonia Ministry of Justice, IPRA-CINDER, XIX World Registry Law Congress, Online Edition, 2014.
Zevenbergen, Jaap. Systems of Land Registration-Aspects and Effects. Amesterdam: NCG Nederland’s Commissie Voor Geodesy Publishers, 2002.