مسئولیت دولت‌ها و شرکت‌های نظامی ـ امنیتی خصوصی (PMSC) برمبنای سند مونترو‬‬‬‬

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام‌نور، واحد قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار دانشگاه پیام‌نور، واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی*** از پدیده‌های نوین در مخاصمات مسلحانه موجب نگرانی جامعه بشری شدند. احراز مسئولیت دولت‌ها و شرکت‌ها در قبال اعمال ناقض حقوق بشر، وضعیت حقوقی کارکنان مسلّح آنان و شرکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه، دولت‌هایی را به چاره‌جویی برای قاعده‌مند نمودن فعالیت این شرکت‌ها و زدودن چهره مزدورگونه آنها واداشته بود.
در مونترو سوئیس (2008) سندی به امضاء رسید تا فعالیت‌های شرکت‌های مذکور ساماندهی و اوضاع افراد آسیب‌دیده از مناقشات مسلحانه را نیز بهبود بخشد.
این پژوهش با روش توصیفی و از منظر هدف، کیفی با پرسش درخصوص چگونگی احراز مسئولیت بین‌المللی شرکت‌های مزبور در قبال عملکردشان این فرضیه را پی گرفت که آنها به‌دلیل برخورداری از شخصیت بین‌المللی در قبال اقدامات تخلّف‌آمیزشان مسئول هستند و درصورت وابستگی شرکت‌ها به دولت‌ها، مسئولیت آنها نیز محرز خواهد شد، همان چیزی که سند مونترو به‌دنبال آن است.*** Private Military and Security Companies (PMSC)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Responsibility of Governments and Private Military-Security Companies (PMSC) Based on the Montreux Document

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Mostafavi 1
  • Mojtaba Ansarian 2
1 M.A. in International Law, Payame Noor University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty Member of Payame Noor University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Private Military-Security Companies (PMSC) have become a concern for the human community in the face of new phenomena in armed conflicts. The government's responsibility to enforce violations of human rights, the legal status of their armed personnel and direct involvement in armed services, governments to regulate the activities of these companies and the elimination of their mercenary figures had caused their species.
In Montreux, Switzerland (2008), a deal was signed to improve the activities of the companies mentioned and the number of people affected by armed conflicts.
This descriptive study, from a qualitative perspective, with the question of how the international responsibility of non-profit companies has come to be seen, their performance has long been based on the assumption that they are responsible for having an international character in their violent acts, and in the case of companies, Their responsibility will also be recognized what the Montreux document seeks to do.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • International Humanitarian Law
  • Companies (PMSC)
  • International Responsibility
  • Montreux Document

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
ابراهیم‌گل، علیرضا، مترجم. مسئولیت بین‌المللی دولت (متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل). چاپ هشتم. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1395.
رئیسی، لیلا، عبدالنعیم شهریاری. «شرکت­های نظامی و امنیتی خصوصی و حقوق بشردوستانه: جایگاه و مسئولیت». فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی 16 (1392): 116-83.
شریفی طرازکوهی، حسین و مارال آذری. «مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال ناقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه شرکت­های نظامی و امنیتی خصوصی». فصلنامه آفاق امنیت 14(12) (1390): 95-64.
عسکری، پوریا. «شرکت­های نظامی و امنیتی خصوصی و حقوق بین­المللی بشردوستانه». مجله پژوهشهای حقوقی 6(12) (1386): 104-83.
میرزایی‌مقدم، مرتضی. «مسئولیت مافوق در حقوق کیفری بین‌المللی». فصلنامه مطالعات بین­المللی پلیس 3(3) (1389): 101-69.
یزدان‌نجات، رزا. حقوق بین‌الملل بشردوستانه و شرکت‌های خصوصی امنیتی ـ نظامی. تهران: نشر خرسندی، 1393.
ب) منابع خارجی
Gillard, Emanuela Chiara. “Business Goes to War: Private Military/ Security Companies.” International Review of the Red Cross 88(863) (September 2006): 525.
ICRC Blog. “Speaking Law to Business: 10-Year Anniversary of the Montreux Document on PMSCs.” Last Accessed April 17, 2019. http://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/09/17/speaking-law-business-10-year-anniversary-montreux-document-pmscs/.
Kinsey, Christopher. Corporate Soldiers and International Security: The Rise of Private Military Companies. New York: Routledge, 2006.
Montreux Document Forum. “A Contract Guidance Tool for Private Military and Security Services.” www.mdforum.ch/pdf/contract-guidance-tool.pdf (Last Accessed April 18, 2019).
Moyakine, Evgeni, Corinna Seiberth. Private Military and Security Companies in International Law-A Challenge for Non-Binding Norms: The Montreux Document and the International Code of Conduct for Private Security Service Providers. Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, 2014.
United Nations Global Compact. Last Accessed April 18, 2019. https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc.
Singer, Peter W. “The Private Military Industry and Iraq: What Have We Learned and Where to Next?.” Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Policy Paper, November 2004.