امکان ورود ثالث در داوری بر اساس سیر قواعد آنسیترال و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و تأثیر آن بر خصوصی و محرمانه بودن داوری ‬‬‬‬‬‬

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

با گسترش روابط اجتماعی و حقوقی میان افراد در جامعه بشری، تزاحم منافع میان آنان مطرح‌ شده و نتیجه آن در طرح دعاوی مختلف و تعدّد اطراف این دعاوی آشکار می‌گردد. در تنظیم مقررات آیین دادرسی باید به حقوق اشخاص ثالث توجه شود تا امکان طرح دعوی از سوی هر شخصی که ممکن است مدعی حق یا نفعی در دعوای مطروحه باشد، در فرایندی شفاف فراهم گردد. دعاوی مختلف‌الاطراف در دادگاه‌های دولتی با امکان طرح دعوای ورود ثالث، صرف‌نظر از توافق طرفین ذی‌ربط، موردشناسایی قرار گرفته ولی در داوری به‌دلیل حکومت اصل آزادی اراده طرفین بر جریان داوری، ورود اشخاص ثالث حتی اگر منافعشان در داوری مطروحه تحت‌الاشعاع قرار می‌گرفت، بدون رضایت طرفین داوری ممکن نبود، چراکه از خصوصی و محرمانه بودن داوری به‌عنوان ویژگی‌های متمایزکننده آن از دعاوی مدنی نام ‌برده می‌شد و شخصی غیر از طرفین داوری، نه‌تنها نمی‌توانست در جریان دعوی به‌عنوان طرفی که منافعش به تبعیت از طرفین یا مستقلاً، درگیر بود، وارد شود بلکه حتی نمی‌توانست در جلسه استماع دعوی به‌عنوان شخصی بی‌طرف حضور پیدا کند. این رویه با تصویب قواعد آنسیترال راجع به شفافیت در داوری‌های مبتنی‌بر معاهده بین دولت و سرمایه‌گذار تغییر کرد و ورود ثالث نه‌تنها در جلسات استماع دعوی بلکه به‌عنوان یکی از طرفین دعوی نیز مجاز گردید و این تغییر تأثیرات عمده‌ای بر خصایص داوری گذاشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Possibility of Third-Party to Enter in Arbitration on the Base of UNCITRAL Rules and International Commercial Arbitration Law of Iran and Its Effect on Privacy and Confidentiality

نویسنده [English]

  • Eilnaz Alipasand
M.A. in Oil and Gas Law, Faculty of Law, College of Farabi, Tehran University, Qom, Iran.
چکیده [English]

With the expansion of social and legal relationships among people in the society, the conflict between the interests of them is raised, and the result of this is revealed in the various claims and multi-party cases. In the regulation of the procedure, the rights of third parties should be taken into account in order to allow the possibility to any person who may claim a right or interest in the dispute, in a transparent process. Multi-party cases in state courts have been identified, irrespective of the agreement of the parties concerned, but in arbitration because of free will of the parties as a main principal that governs on to the arbitration proceedings, the entry of third parties even if their interests were subject to arbitration, It was not possible without the consent of the parties, because privacy and confidentiality are the main features of arbitration and someone other than the parties to the arbitration not only could not be involved in the course of the proceedings as a party but could not even attend the hearing. This procedure was changed by adopting UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration, and third parties were allowed not only in litigation but also as a party to the dispute, and this changed the main features of arbitration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privacy
  • Confidentiality
  • Third Party Intervention
  • Arbitration Law of Iran
  • UNCITRAL Rules
  • Transparency

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
امیر معزی، احمد. داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی. تهران: نشر دادگستر، تابستان 1393.
بیگ‌زاده، صفر. مجموعه قوانین صبا. چاپ دهم. تهران: انتشارات کلک صبا، 1393.
خزاعی، حسین. «خصوصی و محرمانه بودن داوری در حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی». فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (حقوق سابق) 39 (پاییز 1388): 124-105.
دی‌ام لیو، جولیان، ای میستلیس لوکاس و ام کرول استفان. داوری تجاری بین‌المللی تطبیقی. ترجمة محمد حبیبی مجنده. قم: انتشارات دانشگاه مفید، 1392.
شیروی، عبدالحسین. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ سوم. تهران: سمت، 1393.
عنایت، سیّد حسین. «محرمانه یا آشکار بودن داوری تجاری». مجله تحقیقات حقوقی 126 (1378): 144-93.
کریمی، عباس. آیین دادرسی مدنی. تهران: مجمع علمی فرهنگی مجد، 1386.
مقدم ابریشمی، علی، حامد ضمامی. «ورود ﺛﺎﻟﺚ در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ دیدگاه‌های ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﻘﺮرات اﯾﮑﺴﯿﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آﻧﺴﯿﺘﺮال». ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ 19 (1396): 170-133. تاریخ دسترسی 25 بهمن 1397. doi: 10.22054/jplr.2017.7993.
ب) منابع خارجی
Abaclat & Others V. Argentine Republic, ICSID Case No. Arb/07/5, (Procedural Order No. 3, Confidentiality Order).
Bastin, L. “Amici Curiae in Investor-State Arbitration: Eight Recent Trends.” Arbitration International 30(1) (2014): 125-144.
Brekoulakis, Stovros. “The Relevance of the Interest of Third Parties in Arbitration: Taking a Closer Look at the Elephant in the Room.” Centre of Commercial Law Studies (2009): 1166-1168.
Delvove, Jean-louis. “Vraies et fausses confidences ou les petits et grands secrets de l’arbitrage.” Rev.arb 3 (1996): 373-391.
Euler, D, M. Gehring, M. Scherer. Transparency in International Investment Arbitration: A Guide to the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-Based Investor-State Arbitration. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
Fortier, Yves. “The Occasionally Unwarranted Assumption of Confidentiality.” Arbitration International 15(2) (1999): 131-139.
Gaillard, E., P. Fouchard and B. Goldman. Traite de l’arbitrage Commercial International. France: The American of International Arbitration, 1996.
Ishikawa, Tomoko. “Third Party Participation in Investment Treaty Arbitration.” The International and Comparative Law Quarterly 59 (2010): 373-412.
Kluwer Arbitration Blog. “Third Parties Intervention in International Investment Arbitration.” Last Accessed September 21, 2019. http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/.
Larsen, Alli Orr. “The Trouble with Amicus Facts.” Virginia Law Review 100 (2014): 1757-1818.
Legal Information Institute. “Amicus Curiae.” Last Accessed September 6, 2019. https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae.
Levine, Eugenia. “Amicus Curiae in International Investment Arbitration: The Implications of an Increase in Third-Party Participation.” Berkely Journal of International Law 89 (2011): 200-224.
Mcdavitt, Johanna. Through the Looking Glass: The UNCITRAL Rules on Transparency and What They Reveal about Theories of Investment Treaty Arbitration. First ed.Wellington: Victoria University, 2013.
Montineri, Corinne. “UNCITRAL Standards on Transparency in Treaty - Based Investor - State Arbitration.” Trade Development through Harmonization of Commercial Law 154 (2013).
Noussia, Kyriaki. Confidentiality in International Commercial Arbitration a Comparative Analysis of the Position under English, US, German and French Law. New York: Springer, 2010.
Official Records of the General Assembly, 63rd Session, Supplement No. 17 (A/63/17).
Sands, Philippe J. and Ruth Mackenzie. Max Planck Encyclopedia of Public International Law.UK: Oxford University Press, 2008.
Saunders, John B., David Hay. Words and Phrases Legally Defined. UK: LexisNexis Butterworths, 1988.
Supreme Court of the United States. b“Discussing Arguments from Amicus Briefs Filed by Australia, France, and the United Kingdom.” http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-1191.pdf.
UNCITRAL Arbitration Rules, (1976).
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, (1985).
UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration, (2014).
UNCITRAL Working Group II Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation), Report of Fifty-Third Session, (A/CN.9/712, 2010).
UNCITRAL Working Group II Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) Report on Fifty-Fifth session, (A/CN.9/736, 2011).
UNCITRAL Working Group II Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation), Report on Fifty-Seventh Session, (A/CN.9/760 2012).
UNCITRAL Working Group II Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation), Report on Fifty-Eighth Session, (A/CN.9/765, 2013).
United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration, (2015).
Wälde, T.W. “Transparency, Amicus Curiae Briefs and Third Party Rights.” Oil, Gas and Energy Law Journal 2 (2004): 337-345.
Wikipedia. “Amicus Curiae.” Last Accessed September 6, 2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Amicus_curiae.