دوره و شماره: دوره 19، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 1-466