تحلیلی بر مقالة جرم یقه‫صورتی: زنان و جرایمی که در محل کار مرتکب می‌شوند

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، خوزستان، ایران.

2 استادیار و عضو هیئت‌علمی، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامهرمز، خوزستان، ایران.

چکیده

اصطلاح یقه‌صورتی در جریان موج دوم فمینیسم (1980-1960) توسط کپ هو (1977) معرفی گردید. او تجربیات خاص زنان در محل کار، ازجمله تبعیض، دستمزد کم و اذیت و آزار جنسی را موردبررسی قرار داده است. در همین دوره، مکتب جرم‌شناسی فمینیست‌ها شروع به مطالعه رفتار زنان به‌عنوان مجرم و قربانی و نحوه مجازات آنها به این عناوین کرد. جرم‌شناسان، زنان را به‌عنوان یک گروه متمایز موردمطالعه قرار ندادند و تئوری جرم‌شناسی نیز توضیح نمی‌دهد که چرا زنان نسبت به مردان کمتر مرتکب جرم می‌شوند. نظریه‌پردازان فمینیست، تخلّفات زنان، مسئله قربانی شدن و وضعیت زنان در نظام عدالت کیفری را موردمطالعه قرار دادند. این مقاله، تحلیلی است بر مقالة جرم یقه‫صورتی، زنان و جرایمی که در محل کار مرتکب می‌شوند اثر مارگارت هاموند و به مشکلات مربوط به تعریف جرم و جرم یقه‌سفید، ریشه «جرم یقه‌صورتی» به‌عنوان یک اصطلاح مرتبط با زنان و بحث درخصوص زنان، رنگ و اعتراض می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Pink Collar Crime Article: Women and Crime at Work

نویسندگان [English]

  • Maryam Kamaei 1
  • Salameh Abolhasani 2
1 Ph.D. Student, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Khuzestan Science and Research Branch, Khuzestan, Iran
2 Assistant Professor of Scientific Research, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Ramhormoz Branch, Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

The pink collar term was introduced by Kapp Howe (1977) during the second wave of feminism (1960-1980). She has been examined specific experiences of women in the workplace, including discrimination, low wages, and sexual harassment. In the same period, the feminist criminology school began to study the behaviour of women as criminals and victims, and how they were punished. Criminologists do not study women as a distinct group, and criminology theory does not explain why women commit less crime than men. Feminist theorists studied women's abuses, the issue of victimization, and the status of women in the criminal justice system. This article is an analysis of the article on pink collar crime, women and crimes at work by Margaret Hammond and the problems associated with definition of crime and white collar crime, the root of “pink collar crime” as a term associated with women and talk about women, color and protest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Crime
  • Pink Collar Crime
  • Crime Type
  • Crime Rate

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
استفانی، گرت. جامعه‌شناسی جنسیت. ترجمه کتایون بقایی. تهران: نشر دیگر، 1382.
جربانی، حمید. «بررسی آماری جرایم زنان ایران». مجله حقوقی دادگستری 72 (1389): 105-104.
سلیمی، صادق. «مجرمین یقه‌سفید و سیاست کیفری ایران». فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۳۸(۴) (1387): ۲۵۴-۲۳۹.
صادقی، سهیلا و مهسا لاریجانی. «آزار جنسی در محیط کار تهدیدی بر امنیت اجتماعی». مجله مطالعات اجتماعی ایران 7(2) (1392): 88.
مهدوی ثابت، محمدعلی، محمد کیانی و زهرا سلیمان‌آبادی. «تأثیر عوامل اقتصادی بر وقوع جرم»، فصلنامه قضاوت 86 (1395): 94.
میرخلیلی، سیّد محمود و بهنام خدادوست. «تغییر از مجرمین یقه‌سفید به مجرمین یقه‌قرمز». فصلنامه جستارهای حقوقی 1(3) (1396): 136.
ب) منابع خارجی
Adler, F. Sisters in Crime: The Rise of the New Female Criminal. USA: McGraw - Hill, 1975.
Bilton, T., K. Bonnet, P. Jones, M. Stanworth, K. Sheard and A. Webster Introductory Sociology. Hong Kong: Macimilan Press LTD, 1981.
Bloch, H.A. and Geis, G. Man. Crime, and Society. London: Random House, 1970.
Dodge M. Women and White Collar Crime, Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. 1st Edition. New York, NY: Prentice Hall, October 17, 2008.
DuBois, B. “Passionate Scholarship: Notes on Values, Knowing and Method in Feminist Social Sciences.” In Theories of Women's Studies London, edited by Gloria Bowles & Renate Duelli Klein, 105-117. London: Routledge and Kegan Paul, 1983.
Edelhertz, H. The Nature, Impact and Prosecution of White-Collar Crime. Washington, DC: National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice, 1970.
Elliott, M.A. Crime in Modern Society. London: Harp, 1952.
Gottfredson, M. R., Hirschi, T. A General Theory of Crime. USA: Stanford University Press, 1990.
Gottschalk, P. “Gender and White-Collar Crime: Only Four Percent Female Criminals.” Journal of Money Laundering Control 15(3) (2012): 362-373.
Hall, J. “Prolegomena to a Science of Criminal Law.” University of Pennsylvania Law Review and American Law Register 89(5) (1941): 549-580.
Hammond, Julia Margaret. “Pink-Collar Crime: Women and Crime Committed at Work.” Review of Social Studies (RoSS) 5(2) (2018): 39-59.
Hart, H.L.A. The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press, 1997.
Kapp Howe, L. Pink Collar Workers: Inside the World of Women's Work. First Edition. New York, USA: Putnam, January 1, 1977.
Löschper, G. Crime and Social Control as Fields of Qualitative Research in the Social Sciences. Forum Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research, [S.l.], v. 1, n. 1, 2000. http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/view/1119/2483. [Accessed 15 September 2018].
Newman, D.J. “White-Collar Crime.” Law and Contemporary Problems 23(4). (1958): 735-753.
Oakley, A. The Sociology of Housework. New York: Pantheon Books, 1974.
Simon, R.J. Women and Crime. Lexington, MA: Lexington Books, 1975.
Stanko, E. Intimate Intrusions: Women’s Experience of Male Violence. Boston: Routledge & Kegan Paul, 1985.
Steffensmeier, D. and Allan, E. “Gender and Crime: Toward a Gendered Theory of Female Offending.” Annual Review of Sociology 22(1) (1960): 459-487.
Sutherland, E.H., White-Collar Criminality. Philadelphia, USA: Presidential Address to the American Sociological Society, 27 December 1939.
Wickman, F. “Working Man’s Blues: Why Do We Call Manual Laborers Blue Collar” In Slate.com, 2012.