تأمین اصول و حقوق بنیادین کار

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی، گیلان، ایران.

چکیده

در مباحث مربوط به حقوق کار، مانند هر مقوله حقوق بشری دیگر، نیازمند طراحی نظریه‌ای در باب حق‌ها می‌باشیم. نظریه‌ای که بر ضرورت و الزام اخلاقی و حقوقی مقررات کار تأکید داشته باشد و توجیه‌کننده وجود و ارزش قواعد و اصول بنیادین کار، به‌ویژه در چند حوزه مهم و تأثیرگذار در حیات و مبانی حقوق کار یعنی محو تبعیض در استخدام و مزد، لغو کار اجباری و انجام اعمال شاقه، به‌رسمیت شناخته شدن تشکّل‌ها و اتحادیه‌های صنفی و مذاکرات دسته‌جمعی باشد. اینکه معیارهای بین‌المللی کار تا چه میزان، جزء حقوق بشر به‌شمار می‌روند، موضوعی است موردِاختلاف و چالش‌برانگیز، اما مطمئناً مفاد و مضمون مقاوله‫نامه‌های بنیادین کار، به‌روشنی بیانگر اصول و معیارهای حقوق بشری بوده و به همین دلیل برای همه کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار، حتی کشورهایی که به مقاوله‫نامه‌های مذکور ملحق نشده باشند، الزام‌آور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Provision of Fundamental Principles and Rights at Work

نویسنده [English]

  • Zohreh Rahmani
Assistant Professor of Department of Law, Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch, Gilan, Iran.
چکیده [English]

The discourses related to labour law like any other approach of human rights requires design a theory about rights that emphasizes on legal and moral necessity and justifying the existence and value of fundamental principles and rules of work, specially in some important and effective scope in life and basis of labour law such as elimination of discrimination in respect of employment and occupation, equal remuneration, abolition of forced labour, right to collective bargaining negotiations and freedom of association. The fact that the criteria of labour law to what extent is a part of human rights, is a discrepant and challenging issue, but certainly, content and context of fundamental conventions of work clearly represents principle and criteria of human rights and because of this, all members even if they have not ratified the convention in question have an obligation to respect and perform it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental Rights of Work
  • Elimination of Discrimination of Employment
  • Equal Remuneration
  • Abolition of Forced Labour
  • Freedom of Association and Collective Bargaining Negotiations

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
بیگ‫زاده، ابراهیم. حقوق سازمان‌های بین‌المللی. تهران: انتشارات مجد، 1389.
جونز، پیتر. حقوق. ترجمه سیّد رضا حسینی. تهران: نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387.
راسخ، محمد. «تئوری حق و حقوق بشر بین‌الملل». مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی 41 (1384): 83-11.
عراقی، عزت‫اله، امیرحسین رنجبریان. تحوّل حقوق بین‌المللی کار. تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، ۱۳۹۱.
موحد، محمدعلی. در هوای حق و عدالت، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر. تهران: نشر کارنامه، 1381.
موحدیان، غلامرضا. حقوق کار. چاپ چهارم. تهران: انتشارات فکرسازان، 1389.
هاشمی، سیّد محمد. حقوق بشر و آزادی‌های اساسی. تهران: انتشارات میزان، 1384.
ب) منابع خارجی
Audi, R. “Wrongs within Rights in Sosa.” In Normativity, editd by E. Sosa & E. Villanueva. Blackwell, London: Cambridge University Press, 2005.
Blackburn, Daniel. “The Role, Impact and Future of Labour Law.” In Labour Law:  Its Role, Trend and Potential. London: ILO, 2006.
Boas, D. Libertarianism. The Dignity of the Individual. chap. 4. New York: Freepress, 1997.
Branko, Milanovic. Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization. New York: Harvard University Press, 2016.
Cambridge Business English Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Collins, Hugh. Theories of Rights as Justification for Labour Law, Eg H Spector, Philosophical Foundations of Labour Law, Book Section: G. Davidov, & B. Langille, (eds), “The Idea of Labor Law,” Florida State University Law Review 33(119) (2006): 133-155.
Gall, T. L. Worldmark Encyclopedia of Nations. 12nd Edition. New York: Gale, Amazon, 2007.
Hayter, Susan. The Role of Collective Bargaining in the Global Economy: Negotiating for Social Justic. New York: Forthcoming Publication, Amazon, 2011.
Hill, Thomas. Dignity and Practical Reason in Kant’s Moral Theory. Itaca, N.Y: Cornell University Press, 1992.
Kant, I. Ground Work for the Metaphysic of Morals. edited by Mary. London: Cambridge Universith Press, 1998.
Lansky, M., J. Ghosh, D. Mede & U. Rani. Women, Gender and Work: Social Choices and Inequalities. Vol. 2. Geneva: ILO, 2016.
Mac Naughton, G. & D.F. Frex. “Decent Work for All: A Holistic Human Rights Approach.” American University International Law Review 26 (2011): 441-484.
Martin, M.W. Everyday Morality, an Introduction to Applied Ethics. Cengage Learning US, U.S.A: Thomson Wadsworth, 2007.
Rigby, Crispin. “Monitoring International Labor Standards.” Summary of a Workshop, National Academies Press, 2003.
Simmonds, N.E. Central Issues in Jurisprudence. London: Sweet & Maxwell, 1986.
Sirajul Islam, Md. “Human Dignity and Human Rignts.” In The Dialogue of Cultural Traditions: A Global Perspective, edited by William Sweet, George F. McLean, Tomonobu Imamichi, Safak Ural and O. Faruk Akyol, Chapter V. Washington, D.C: The Council for Research in Values and Philosophy, 2008.
Smith, Rhona K.M. Textbook on International Human Rights. London: Oxford University Press, 2003.
Social Security: Issues, Challenges and Prospects, Sixth Item on the Agenda, International Labour Office, Geneva, 2001.
Steiner, Henry J, PH. Alston. International Human Rights in Context. New York: Context, Oxford University Press, 2006.
“Stopping Forced Labour and Slavery, Like Practices.” The ILO Strategy Brochure, 2012.
The Labour Principle of the UN Global Compact, a Guide for Business, ILO, Geneva, 2008.
Theron, J., SH. Godfrey & M.Visser. Globalization, the Impact of Trade Liberalization and Labour Law. Geneva: International Institute for Labour Studies, 2007.
Waldron, J. “Rights.” in A Companion to Contemporary Political Philosophy, edited by Goodin, R.E. Pettit, PH. & T. Pogge, Vol. 2, Second Edition, 444-454. London: Oxford University Press, 1999.