رویة دیوان اروپایی حقوق بشر درزمینة الغای نابردباری مذهبی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مقطع کارشناسی‌ارشد حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، آذربایجان شرقی، ایران

2 استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، آذربایجان شرقی، ایران.

چکیده

یکی از دستاوردهای مهمّ بشریت، رویکرد تجدّدگرایانه به مفهوم مذهب و تبدیل آن از یک سیاست تمام‌عیار دولتی به ایمانی ذاتاً شخصی بوده است. حق بر آزادی مذهب در زمرة حقوق بنیادین بشری است که در اسناد حقوق بشری جهانی و منطقه‌ای موردِشناسایی و حمایت قرار گرفته است؛ بااین‌حال باید اذعان داشت اولاً به‌دلیل ماهیت و ذات حقوقی‌اش در عرصه بین‌المللی مشروط به پذیرش دولت‌ها بوده و ثانیاً رویکرد دولت‌های مختلف نسبت به آن باتوجه‌به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آنها متفاوت می‌باشد. این حق در اروپا تحت حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نهاد تضمین‌کننده آن یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر قرار دارد. در این پژوهش برآنیم تا ضمن بررسی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در حوزه حمایت از آزادی مذهب، با تحلیل آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، رویه دیوان را درزمینة الغای نابردباری مذهبی و تبیین و تحدید حق بر آزادی مذهب ارزیابی نماییم. ازآنجاکه نابردباری‌ مذهبی یکی از قدیمی‌ترین دلایل درگیری‌های بین‌المللی است، الگوبرداری از رویه عملی دیوان اروپایی می‌تواند در کاهش برخوردها و ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای مؤثر و سازنده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudence of European Court of Human Rights on Elimination of Religious Intolerance

نویسندگان [English]

  • Siavash Sadeghpoor 1
  • Ehsan Javid 2
1 Master of International Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Maragheh Branch, East Azerbaijan, Iran.
2 Assistant Professor of International Law Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Maragheh Branch, East Azerbaijan, Iran.
چکیده [English]

One of the important achievements of humanity, has been the modernist approach to the concept of religion and its transformation from a full-fledged government policy into a personal inherently faith. The right to freedom of religion is among the fundamental human rights identified and protected in international and regional human rights documents; However, it should be acknowledged that, firstly, due to its quiddity and its legal nature, in the international arena is conditional on the acceptance of the governments, and secondly, the approach of different states towards it, is different depending on the political, social and cultural conditions that govern them. This right in Europe is protected by the European Convention on Human Rights and its collateral entity, the European Court of Human Rights. In this study in addition to reviewing the international obligations of States in the field of the protection of religious freedom, we intend to assess, practice of court in the field of elimination of religious intolerance and determination of territory of the right to freedom of religion. Because religious intolerance is one of the earliest causes of international conflict, the benchmarking of the European Court of Action's practical approach can be effective in reducing conflicts and promoting international and regional peace and security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • Freedom of Religion
  • Religious Intolerance
  • European Court of Human Rights
  • European Convention on Human Rights

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
اخوان کاظمی، بهرام. امنیت در نظام سیاسی اسلام. تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان، 1386.
جاوید، محمدجواد. نظریه نسبیّت در حقوق شهروندی (تحلیلی مبتنی‌‌بر اطلاق در حقوق طبیعی). تهران: نشر گرایش، 1388.
دهخدا، علی‫اکبر. لغت‌نامه دهخدا (لوح فشرده). تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1387.
راسخ، محمد. حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش). جلد دوم. تهران: نشر نی، 1395.
رضایی، علیرضا، امیر حشمتی. «نئوتروریسم با تأکید بر تروریسم مذهبی». فصلنامه حبل‌المتین 14 (1395): 68-46.
عبدی، ایوب، سیّد قاسم زمانی. «حاشیه صلاحدید دولت‌ها در آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر». فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 55 (1395): 82-61.
عطایی، فرهاد، شهراد شهوند. «افراط‏گرایى فرقه‏اى در پاکستان». فصلنامه دانش سیاسی 2 (1391): 106-83.
عمید، حسن. فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1378.
قاری سیّد فاطمی، سیّد محمد. حقوق بشر در جهان معاصر. جلد دوم. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1389.
قربان‌نیا، ناصر. «تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری». فصلنامه حقوق اسلامی 12 (1386): 61-37.
مهرپور، حسین. نظام بین‌المللی حقوق بشر. تهران: نشر اطلاعات، 1377.
ویژه، محمدرضا. «مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر». مجله تخصصی الهیات و حقوق 13 (1383): 130-109.
ب) منابع خارجی
African Charter on Human and Peoples Rights, 1981.
American Convention on Human Rights, 1969.
American Declaration on the Rights and Duties of Man, 1948.
Convention against Discrimination in Education, 1960.
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006.
Convention on the Rights of the Child, 1989.
Convention Relating to the Status of Refugees, 1951.
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, 1981.
European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950.
European Court of Human Rights, Case of Appel-Irrgang v. Germany, 2009.
European Court of Human Rights, Case of Belcacemi and Oussar v. Belgium, 2017.
European Court of Human Rights, Case of Buscarini and others v. San Marino, 1999.
European Court of Human Rights, Case of Hoffmann v. Austria, 1993.
European Court of Human Rights, Case of Kokkinakis v. Greece, 1993.
European Court of Human Rights, Case of Kuznetsov and others v. Russia, 2007.
European Court of Human Rights, Case of Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova, 2002.
European Court of Human Rights, Case of Wasmuth v. Germany, 2011.
European Court of Human Rights. “Official Texts - Protocols to the Convention.” Last Modified July 10, 2018. https://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=basictexts.
European Social Charter, 1996.
Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, 1975.
International Convent on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965.
International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966.
International Criminal Court for the former Yugoslavia, The Prosecutor v. Dusko Tadic, 1997.
Jurgensmeyer, Mark. “Holy Orders: Opposition to Modern States.” Harvard International Review 25 (2004): 34-38.
Leach, Philip. Taking a Case to the European Court of Human Rights. 2nd Ed. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Martínez-Torrón, Javier. “Limitations on Religious Freedom in the Case Law of the European Court of Human Rights.” Emory International Law Review 19 (2005): 587-636.
Taylor, Paul. Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Universal Declaration of Human Rights, 1948.
Vienna Declaration and Programme of Action, 1993.
Winkler, Beate. “Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia.” Research Report, Austria, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, 2006.
Yourow, Howard Charles. The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence. 1st Ed. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996.
Yutaka, Arai-Takahashi. The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR. 1st Ed. Cambridge: Intersentia Publishers, 2002.
Zagorin, Perez. How the Idea of Religious Toleration Came to the West. Princeton: Princeton University Press, 2003.