بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران .

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

موضوع قاچاق ارز، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نیز بدان توجه شده است و مبنای مبارزه با چنین پدیده‌ای را می‌توان مبارزه با فساد اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی عنوان نمود؛ در رابطه‌ با صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز می‌توان دو نوع صلاحیت قضایی و غیر قضایی را موردبررسی قرار داد که درخصوص صلاحیت رسیدگی از نوع قضایی می‌توان دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی را عنوان نمود؛ از جهاتی نیز سازمان شاکی، کاشف و تعزیرات حکومتی قرار دارند که به‌عنوان صلاحیت غیرقضایی درجهت رسیدگی به بزه قاچاق ارز، مطرح می‌باشند. سپردن قرار تأمین، تحصیل دلایل قانونی و حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نیز ازجملة موارد آیین رسیدگی در شعب قضایی و غیرقضایی می‌باشد که در قانون، شرایط آن عنوان گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Jurisdiction of the Crime of Smuggling Currency in Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Morteza Servati Biniyaz 1
  • Fereydoon Jafari 2
1 M.A. Student, Criminal Law and Criminology Department, Islamic Azad University of Hamadan, Hamedan, Iran.
2 Assistant Professor, Law Department, Human Sciences Faculty, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

The issue of smuggling is one of the most important issues that has been addressed in the Anti-Smuggling and Currency Exchange Act of 1392, and the basis for combating such a phenomenon can be seen as the fight against economic corruption and the maintenance of economic security; with jurisdiction in dealing with the crime of smuggling currency, two kinds of judicial and non-judicial jurisdiction can be considered, which include the jurisdiction of the court of revolution and the general court, as well as the prosecutor's office, founder and state sanctions Are considered as non-judicial jurisdiction to deal with the crime of smuggling currency. Providing funding, studying legal grounds, and the right to appeal and protest are among the cases of proceedings in the branches of the judiciary and non-judicial branches, which are stipulated in the law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Exchange
  • Smuggling
  • Jurisdiction
  • Criminal Offenses
  • Non-Criminal Branches

فهرست منابع

احمدی، عبدالله. جرم قاچاق. تهران: میزان، 1382.
بهرامی، بهرام. آیین دادرسی مدنی، علمی و کاربردی. تهران: نگاه بینه، 1385.
پورابراهیم، احمد. «رویکردی به پدیده قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام تقنینی و سیاست جنایی ایران». بررسی‌های حقوقی 3 (1391): 268-199.
دهخدا، علی‌اکبر. لغت‌نامه دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1377.
ساکی، محمدرضا. جرایم قاچاق کالا و ارز. تهران: مجد، 1390.
شادنیا، هوشنگ. مبارزه با قاچاق کالا. تهران: اداره کل پشتیبانی و آموزش، 1395.
قربانی، فرج‌الله. مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی). تهران: انتشارات فردوسی، 1386.
کریمی، عباس. آیین دادرسی مدنی. تهران: مجد، 1386.
معین، محمد. فرهنگ فارسی. جلد 2. تهران: امیرکبیر، 1373.
ولیدی، محمدصالح. حقوق کیفری اقتصادی. تهران: میزان، 1386.