مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه کار، واحد قزوین، قزوین، ایران، وکیل پایه یک دادگستری.

2 دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران.

چکیده

امروزه گسترش بیماری‌های مسری خطرناک ازقبیل ایدز، هپاتیت، ابولا، سل و ... بحران‌هایی را در دنیا ازجمله ایران به‌وجود آورده است؛ ازجمله مسائل مهم دراین‌زمینه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری خطرناک می‌باشد. آنچه در حقوق انگلستان، از آن تحت عنوان مسئولیت مدنی یاد می‌شود، شبه‫جرم است. ازجمله اشخاص حقوقی انتقال‌دهنده بیماری مسری خطرناک بیمارستان است که قصور هریک از مسئولین بیمارستان می‌تواند موجب انتقال بیماری مسری خطرناک به بعضی از افراد شود. مسئولیت مدنی بیمارستان حسب مورد می‌تواند قراردادی یا قهری باشد یا سازمان انتقال خون وظیفه دارد خون و فرآورده‌های خونی سالم و عاری از هرگونه آلودگی را انتقال دهد، لذا درصورت قصور هریک از اشخاص حقوقی باید تعهدات و الزام‌های قانونی برای آنها در نظر گرفته شود تا از پایمال شدن حقوق قربانیان این‌گونه بیماری‌ها جلوگیری به‌عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil Liability of Legal Entities Resulting from Transmission of Contagious Disease with Emphasis on British Law

نویسندگان [English]

  • Alireza Rajabzadeh 1
  • Bahareh Shafiei 2
1 Faculty Member at Kar University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran, and Attorney at Law
2 Ph.D. in Private Law, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today the expansion of contagious diseases from HIV, Hepatitis, Ebola, Tuberculosis, made several crises in the world including our country, Iran. Among significant problems in this area is the responsibility of legal entities which is due to transmission of dangerous contagious diseases. What is called “Civil Liability” in English law is tort. Legal entities which are responsible for transmission of dangerous contagious diseases are the hospitals which negligence of any of hospital authorities can cause the transmission of the dangerous contagious disease to some people. “Civil Liability” of the hospital in the case can be contractual or tortuous or blood transfusion center which has the obligation of transportation of healthy and free from contamination blood and blood products, so in the event of neglect of any of legal entities, legal obligations must be considered so the rights of the victims of these diseases won't be violated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • Tort
  • Contagious Disease
  • Legal Entities

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
آقایی، بهمن. فرهنگ حقوقی بهمن. ویرایش چهارم. تهران: انتشارات گنج دانش، 1387.
احسان‫پور، سیّد رضا، لادن عباسیان، محمود عباسی و افسانه قنبری. «انتقال بیماری ایدز ازطریق تماس جنسی و انتقال خون از آثار حقوقی تا پیامدهای کیفری». فصلنامه حقوق پزشکی 6 (1387): 167-129.
اسماعیل‫آبادی، علیرضا. «بررسی مسئولیت یا عدم‌ِمسئولیت پزشک». مجله مطالعات اسلامی 64 (1393): 28-9.
اعظمی چهاربرج، حسین و علی‌اکبر فرح‫زادی. «مسئولیت کادر درمانی غیرپزشک». فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 62 (1392): 128-113.
چودین، ورنا. اخلاق در پرستاری. ویرایش اول. ترجمه ناصر بلیغ. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی، 1373.
السان، مصطفی. «بررسی تطبیقی مبانی، محدودیت‌ها و رویه قضایی با تأکید بر زلزله». پژوهش‌های حقوقی 16 (1388): 80-47.
سیفی، جمال. «پرونده موسوم به هموفیلی‫ها: نگاهی نو به مسئولیت مدنی دولت در رویه قضایی ایران». پژوهش‌های حقوقی 8 (1384): 289-267.
شجاع‌پوریان، سیاوش. مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار. ویرایش اول. تهران: انتشارات فردوسی، 1389.
شنیور، قادر و سیّد محمدصادق طباطبایی. «گستره مسئولیت مدنی بیمارستان در برابر بیمار». فصلنامه حقوق پزشکی 31 (1393): 47-11.
صالحی، حمیدرضا و محمود عباسی. «بررسی ماهیت تعهدات پزشکی و جلوه‌های آن در پرتو مطالعه تطبیقی». فصلنامه حقوق پزشکی 16 (1393): 152-131.
صالحی، حمیدرضا. مسئولیت مدنی ناشی از فرایند درمان. ویرایش اول. تهران: انتشارات میزان، 1393.
صالحی، حمیدرضا، محمود عباسی و محمدرضا فلاح. «ماهیت تعهدات پزشکی در پرتو مطالعه تطبیقی». فصلنامه حقوق پزشکی 14 (1389): 58-39.
صفایی، حسین و حبیب‫الله رحیمی. مسئولیت مدنی الزامات خارج از قرارداد. ویرایش پنجم. تهران: انتشارات سمت، 1392.
صفایی، سیّد حسین و سیّد مرتضی قاسم‫زاده. حقوق مدنی اشخاص و محجورین. ویرایش چهاردهم. تهران: انتشارات سمت، 1387.
عباسلو، بختیار. مسئولیت مدنی با نگرش تطبیقی. ویرایش اول. تهران: انتشارات میزان، 1390.
عباسی، محمود. مجموعه مقالات حقوق پزشکی. ویرایش اول. تهران: انتشارات حقوقی، 1377.
عبداللهی ویشکایی، سمیه. مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای دارویی. ویرایش اول. تهران: انتشارات مجد، 1391.
غیاثی اصفهانی، مینا. «مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون و عضو آلوده». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قزوین: مؤسسه آموزش عالی کار، 1391.
فتاحی، عطالله، عطالله فروغی و مرتضی متولی خامنه. «پیشگیری از انتقال بیماری‌های پرخطر به کارکنان بهداشتی، درمانی در زندان‌ها». مجله اصلاح و تربیت 59-58 (1385): 109-105.
کاتوزیان، ناصر. الزام‌های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی. جلد اوّل. ویرایش سیزدهم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1393.
کاتوزیان، ناصر. الزام‌های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی. جلد دوم. ویرایش یازدهم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1393.
کاظمی، محمود. «مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی». رساله دکتری، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1384.
کاظمی، محمود. «مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده». مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 3 (1386): 240-207.
کریمی، عباس و نسرین کرمی. «مسئولیت مدنی دندان‌پزشک نسبت به کیفیت انجام پروتز و ایمپلنت». خبرنامه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران (01/06/1393): 5-1.
کریمی، نسرین. «مسئولیت مدنی بدون تقصیر ناشی از انتقال خون آلوده». فصلنامه حقوق پزشکی 14 (1389): 191-153.
نوین، پرویز. حقوق مدنی 4، مسئولیت مدنی تطبیقی. ویرایش اول. تهران: انتشارات گنج دانش، 1392.
ب) منابع انگلیسی
A. Jones, Michael. Medical Negligence. Vol. 1. 3rd Ed. United Kingdom: Sweet & Maxwell, 2003.
Cooke, John. Law of Tort. 10th Ed. United Kingdom: Lexis Nexis, 2011.
D. Hopper, Paual and Linda S. Willams. Understanding Medical Surgical Nursing. 5th Ed. United States of America: Davis Company, 2008.
Deakin, Simon F., and Angus Johnston, B. S. Markesinis. Markesinis and Deakon's Tort Law. 6th Ed. London: Clarendon press, 2007.
Murphy, John, and Chiristian Witting. Street on Torts. 13th Ed. United Kingdom: Oxford University Press, 2012.
‎Quiz Law. “What is a Tort.” Accessed Feb 15, 2013. http://www.quizlaw.com/personal_injury_law/what_is_a_tort.
Verschoor, Teuns, and G. Fick, R. N, Jansen. Nursing and the Law. 3rd Ed. United Kingdom: Elsevier, 2007.
Walker Smith, James. Hospital Liability. 10th Ed. New York: Law Journal Press, 2014.