حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ‏دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن به‌میان می‌آید بی‫درنگ وضعیت تاجری مضطر به ذهن متبادر می‌گردد درحالی‌که مسائل دقیق‫تری وجود دارد؛ زیرا چه‌بسا وضعیت طلبکاران تاجری که وی با توسّل به مقررات حاکم بر ورشکستگی قصد پایمال کردن حقوق آنها را دارد، باید بیشتر موردتوجه و مداقه قرار گیرد و همچنین وضع دادگاهی که بدون توجه به عواقب صدور حکم ورشکستگی یا رد دعوای مذکور اتخاذ تصمیم می‌نماید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ورشکستگی واجد دو نقش پیشگیری و جبران خسارت است.‏ جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید و پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات، رسالت تاریخی این تأسیس حقوقی می‌باشد.‏ البته امکان دارد مسئله وجود بدهی امری موقتی بوده و مشارالیه پس از مدتی با فروش کالا، وصول مطالبات، کسب اعتبارات یا بر اثر گذشت دیان، تعهد مالی نداشته باشد، درغیراین‌صورت اجرای مقررات توقف و ورشکستگی، از انعقاد قرارداد ارفاقی گرفته تا فروش اموال و تقسیم وجوه میان بستانکاران الزامی خواهد بود، بدین‌لحاظ طلبکاران مختلف در مهلت‎‫‎های مقرر قانونی مطالبات خود را اظهار می‌کنند، حال ممکن است هر طلب نتیجه تأسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافوی پرداخت تمام طلب بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسیم دارایی موجود، میان طلبکاران گوناگون در پیش گرفته شود ازآنجایی‌که در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی حقوق طلبکاران می‌باشد.‏ لازم است تمامی دیان را صرف‌نظر از منشأ طلب آنها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bankruptcy Creditors' Rights with a View to the New Bill

نویسندگان [English]

  • maryam moradi 1
  • Rasool Parvin 2
1 M.A. in Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor of Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

When it comes to bankruptcy, it seems that the situation of businessman's creditors, in spite of the fact that there are more precise issues, the situation of creditors in a merchant so that he tries to violate their rights by resorting to the rules governing bankruptcy, should be considered more. Bankruptcy has two roles of bankruptcy and compensation. The historical mission of this legal foundation is to prevent the creation of new debts and pay the payment. It is possible, however, that the existence of debt is temporary and, after a period of time with the sale of goods, the receipt of credits or the effect of the passing of the creditors, it may be required to establish a fair policy on the balance of creditors, since in bankruptcy law principle is based on the equality of creditors, it is necessary to consider all diane as a source of obligation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy
  • Stop
  • Creditor
  • Demands
  • Leniency Contract

فهرست منابع

اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ اول. تهران: انتشارات سمت، 1373.
اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه). چاپ نهم. تهران: انتشارات سمت، 1385.
اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت و تصفیه امور ورشکسته. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت، 1375.
اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت و تصفیه امور ورشکسته. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت، 1380.
اسکینی، ربیعا. ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. تهران: انتشارات سمت، 1375.
اعظمی زنگنه، عبدالحمید. حقوق بازرگانی. به اهتمام سهراب امینیان. تهران: بی‫نا، 1340.
افتخاری، جواد. ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته (حقوق تجارت نظری و کاربردی). تهران: انتشارات ققنوس، 1379.
دمرچیلی، محمد، علی حاتمی و محسن قرائی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات میثاق عدالت، 1384.
زررخ، احسان و منصور رادمنش. «ورشکستگی و تصفیه اموال در حقوق ایران». www.javanemrooz.com (آخرین دسترسی 12 آذر 1386).
ستوده تهرانی، حسن. حقوق تجارت. چاپ اول. تهران: انتشارات مرد مبارز، 1359.
صفری، محمد. حقوق بازرگانی و ورشکستگی. چاپ اول. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1386.
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و آیین‌نامه تصفیه امور ورشکستگی.
قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه اصلاحی آن مصوب 1347.
قانون ثبت.
قانون مدنی.
قائم‌مقام فراهانی، محمدحسین. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه). چاپ اول. تهران: انتشارات دادگستر، 1375.
کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی. عقود معین 3 (عقود اذنی و وثیقههای دین). چاپ سوم. تهران: انتشارات بهنشر، 1364.
کاتوزیان، ناصر. قانون مدنی (در نظم حقوقی کنونی). تهران: انتشارات میزان، 1387.
لایحه اصلاحی جدید.
یگانه، فریدون و بیژن منتظمی. حقوق بازرگانی تجارت. تهران: انتشارات نیک‫اندیش، 1385.