مطالعۀ تطبیقی مکانیسم دادرسی انتخاباتی در انگلستان و اصول بین‌المللی حاکم بر دادرسی انتخاباتی‬‬

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق عمومی، عضو هیئت‌علمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

در حقوق و رویۀ بین‌المللی معیارها‪‪‪‪ و استانداردهایی مقرر شده است که رعایت آنها یک انتخابات را به سمت انتخاباتی آزاد و منصفانه که مردم سهم واقعی در مشارکت فعالانۀ آن دارند، سوق خواهد داد؛ ازجمله مهم‌ترین این معیارها، نظارت بر نتایج انتخابات و حل‌وفصل دعاوی انتخاباتی می‌باشد. اختلافات چه در مراحل ابتدایی انتخابات، یعنی مرحلۀ ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها، چه در مرحلۀ برگزاری آن، یعنی تبلیغات و رأی‌گیری و چه در مرحله پساانتخاباتی یعنی اعلام نتایج و ... رخ دهد، لازم است در بستری از انصاف و عقلانیت و با رعایت موازین و استانداردهای بین‌المللی حل‌وفصل شوند.
در انگلستان رسیدگی به دعاوی انتخاباتی با دادگاه ویژه‌ای متشکّل از دو قاضی دیوان‌عالی بدون حضور هیئت منصفه است. این دادگاه می‌تواند از کاندیدا سلب صلاحیت کند، آراء را بررسی کند، نتایج انتخابات را اعلام کند یا خواستار برگزاری انتخابات جدید شود؛ اما متأسفانه تشریفات طرح دعوای انتخاباتی گاهی بیش از اندازه دشوار است و به‌طور کلّی شواهد نشان می‌دهد که روند طرح این دعاوی در بریتانیا منسوخ، پیچیده، غیرقابل‌دسترس و ناکارآمد است. در این پژوهش برآنیم با طرح موازین بین‌المللی در رسیدگی به دعاوی انتخاباتی، به بررسی تشریفات نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان و میزان انطباق آن با موازین بین‌المللی مربوطه بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Electoral Justice Mechanism in England and the International Principles Governing Electoral Justice

نویسنده [English]

  • Hosein Alaee
Associate Professor in Public Law, Faculty Member of Law Department, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

In international law and practice, some standards and criteria have been stipulated that their observance will lead an election to a free and fair election in which people will have a genuine share in their active participation, including the most important of these criteria, the monitoring of election results and resolution of electoral disputes. Claims, whether in the early stages of the election, that is, the stage of registration and review of qualifications, whether at the stage of holding it, namely, advertising and voting, or in the post-election stage, namely the announcement of the results, must be in the context of fairness and rationality and in accordance with the rules and International standards to be resolved.
In England, electoral proceedings are conducted by a special tribunal consisting of two judges of the Supreme Court without a jury. This court can disqualify the candidate, review the ballot, announce the results of the election or demand a new election. Unfortunately, the process of electoral litigation is sometimes too difficult and, in general, evidence suggests that the process of litigation in the UK is obsolete, complicated, inaccessible and inefficient. In this study, we are going to examine the formalities of the UK electoral system and its degree of compliance with the relevant international standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electoral Dispute
  • England
  • Trial Process
  • International Principles
  • Electoral Court

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
اوروسکو انریکه، خسوس و همکاران. دادرسی انتخاباتی. ترجمۀ اسداله یاوری، هانیه اشتغالی، فاطمه عزیزمحمدی و مریم کریم جوزانی. تهران: نشر میزان، 1397.
رنی، آستین. حکومت، آشنایی با علم سیاست. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1374.
علائی، حسین. «مطالعه تطبیقی اصول حاکم بر انتخابات دموکراتیک در حقوق ایران. آمریکا و انگلیس». رساله دکتری حقوق عمومی. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، 1394.
عیوضی، محمدرحیم. «تأثیر رسانه بر رفتار انتخاباتی». فصلنامه پژوهش­های ارتباطی 16(1) (پیاپی 57) (1388): 174-157.
فاورو، لویی. دادگاه­های قانون اساسی. ترجمة علی‌اکبر گرجی. چاپ دوم. تهران: انتشارات جنگل، 1388.
قاضی، ابوالفضل. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران: نشر میزان، 1383.
گودوین­گیل،­گای اس. انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویۀ بین­المللی. ترجمة سیّد جمال سیفی و دکتر سیّد قاسم زمانی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، 1386.
هاشمی، سیّد محمد و اعظم عدالت­جو. «مطالعۀ تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان». فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد 11 (بهار 1390):243-199.
هاشمی، محمد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جلد 2. چاپ هجدهم. تهران: نشر میزان، 1386.
هریسی­نژاد، کمال‌الدین. «نظری بر ابعاد حقوقی انتخابات و راه­های توسعه آن». نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز 180-181 (1380): 264-237.
ب) منابع انگلیسی
Electoral Commission. “Challenging Elections in the UK. 2012, September.” Last Accessed January 6, 2017. https://www.electoralcommission.org.uk/media/4005.
Petit‎, Denis. “Resolving Election Disputes in the OSCE Area: Towards a Standard Election Dispute Monitoring System. 2000.” Last Accessed January 15, 2017. ttps://www.osce.org/odihr/elections/17567?download=true.