تأثیر گفتمان حقوقی بر کاربرد واژگان در دادگاه مدنی بر اساس طبقه‌بندی روابط مفهومی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان‌شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران .

2 دانشیار گروه زبان‌شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

3 دانشیار گروه زبان‌شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران. دانشیار گروه زبان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، ایران.

4 استادیار گروه زبان‌شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران. استادیار گروه زبان‌شناسی، دانشگاه فرهنگیان، اهواز، خوزستان، ایران.

چکیده

کارآمدی واژگان در محیط دادگاه مدنی با استفاده از گفتمان کلامی و غیرکلامی نقش مؤثری در تأیید ادعای طرفین دعوی دارد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل تأثیر گفتمان حقوقی بر کاربرد واژگان در دادگاه مدنی بر اساس الگوی طبقه‌بندی روابط مفهومی واژگانی صفوی (1390) است. داده‌های تحقیق از فایل‌های تصویری پانزده پرونده به‌صورت روش تصادفی جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل روابط مفهومی واژگانی شامل هم‫معنایی، تضاد، چندمعنایی، تأویل معنایی، ابهام، هم‌نشینی واژگانی و پیش‫انگاری متأثر از گفتمان و ژانر دادگاه‌های مدنی بود. از هر فایل تصویری طلاق، بیست دقیقه تجزیه و تحلیل توصیفی گردید. نتایج نشان داد، استفاده صحیح از ساختارهای واژگانی و الگوهای دستوری ارتباطات میان‌فردی را درجهت مثبت سوق می‌دهد. در اغلب موارد متهم در انتخاب واژگان ناهنجاری دارد که این مسئله متناسب با آداب و رسوم، هنجارهای فرهنگی، وظایف فردی و موقعیتی او نیست و این امر در رأی قاضی بسیار مؤثر است. نتایج این تحقیق نشان داد که قاضی از ناهنجاری کلامی و غیرکلامی کمتر استفاده کرده و در برخی موارد حتی ناهنجاری مشاهده نگردید. نتایج همچنین نشان داد که در محیط دادگاه، قضات برای تأثیرگذاری بیشتر پیام ترجیح می‌دهند از چندمعنایی، هم‫معنایی، تضاد معنایی و تأویل معنایی بیشتر استفاده کنند و با واژگان و جملات متفاوت از تکرار بپرهیزند. هم قضات و هم زوجین، از فضاهای ذهنی و راهبردهای ارجاعی به‌منظور رفع ابهام و توجیه خود استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Forensic Discourse on the Usage of Words in Civil Court Based on the Categorization of Conceptual Relations

نویسندگان [English]

  • Farangis Abbaszadeh 1
  • Bahman Gorjian 2
  • Elkhas Veysi 3
  • Mehran Memari 4
1 Ph.D. Candidate of General Linguistics, Abadan Branch, Islamic Azad University,, Iran.
2 Associate Professor, Department of Linguistics, Abadan Branch, Islamic Azad University, Iran .
3 Associate Professor, Department of Linguistics, Abadan Branch, Islamic Azad University, Iran Associate Professor, Department of Linguistics, Payam e Noor University, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Linguistics, Abadan Branch, Islamic Azad University, Iran. Assistant Professor, Department of ELT, Farhandian University, Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

The effect of court speech can be affected by using verbal and non-verbal cues. Verbal acts transfer their linguistic contents of necessary language use and nonlinguistic components such as body movements. This study aims at investigating the effect of on lexical and phrasal use in people’s forensic discourses in civil courts following Safavi’s (2011) categorization model of lexical conceptual relations. Every word, phrase, clause, a sentence has a meaning which can be transferred by linguistic and nonlinguistic elements. Linguistic components of meaning are concerned with lexicons and syntax. The research data gathered from two video clips of getting divorces by agreement in order to study lexical collocation, combination, deviation, inflection, and semantic relations at the word and sentence level. The results indicated that identifying the linguistic and correct use of lexical structures and grammatical patterns cause interactional communications positively and efficiently. People are not often aware of linguistic elements in their defenses of the courts. The results showed that linguistic norm deviations are affected by the selection of lexemes. In the courts, the judge and attorney should pay much attention to maintaining and deviating the speech values from forensic perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forensic Linguistics
  • Lexical Selection
  • Conceptual Relations
  • Civil Court

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
افراشی، آزیتا و تورج حسامی. «تحلیل استعاره‌های مفهومی در یک طبقه‌بندی جدید با تکیه بر نمونه‌هایی از زبان‌های فارسی و اسپانیایی». نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی تطبیقی 3 (1391): 165-141.
افشار، ترنم. «کاربرد زبان‌شناسی قانونی در تحقیقات جنایی». مجله کارآگاه 2 (1387): 16-3.
باقری، یوسف و سهام صداقتی. «شاخصه‌های رأی قوی و متقن». مجله قضاوت 79 (1393): 180-149.
بی‌یرویش، مانفرد. زبانشناسی جدید. چاپ دوم. به کوشش محمدرضا باطنی. تهران: آگاه، 1363.
شریفی، شهلا و آرزو مولوی وردنجانی. «پربسامدترین روابط مفهومی میان‌واژگانی». مجله زبان و ادبیات فارسی 6 (1387): 66-54.
صفوی، کورش. درآمدی بر معنا‌شناسی. ویرایش چهارم. تهران: سوره مهر، 1390.
صفوی، کورش. معناشناسی کاربردی. تهران: همشهری، 1383.
عمر، احمد مختار. معناشناسی. ترجمة سیّد حسین سیدی. مشهد: دانشگاه فردوسی، 1385.
فیلیپ، مارک. «میشل فوکو». ترجمة یعقوب موسوی. فصلنامه سیاسی اجتماعی گفتمان 5 (1381): 141-113.
لطفی‌پور ساعدی، کاظم. درآمدی بر سخن‌کاوی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1371.
میرفخرایی، تژا. فرایند تحلیل گفتمان. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1383.
ورایی، سیّد جواد. «بررسی مفهومی «بغی»، «محاربه» و «نافرمانی مدنی»». فصلنامه سیاست متعالیه 3 (1391): 151-131.
ب) منابع خارجی
Cutting, Joan. Pragmatics and Discourse. London and New York:Routledge, 2002.
Grice, Herbert. “Logic and Conversation.” In Syntax and Semantics, edited by Peter Cole and Jerry Morgan, Vol.3: Speech Acts, 41-58.New York: Academic Press, 1975.
Hardman, M. J. “The Sexist Circuits of English.” The Humanist 56 (1996): 25-32.
Hargie, Owen and David Dickson. Skilled Interpersonal Communication: Research Theory and Practice. New York: Routlege, 2004.
Haugen, Einar. The Ecology of Language. Stanford: Stanford University Press, 1972.
Linfoot-Ham, Kerry. “Forensic Linguistics, First-Contact Police Interviews, and Basic Officer Training. A Dissertation Presented to the Graduate School of the University of Florida in Partial Fulfillment of the Requirements.” Ph.D. diss. for the Degree of Doctor of Philosophy University of Florida, 2007.