تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین‌المللی دادگستری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

تفسیر به عنوان عمل ذهنی که برای شناخت معنا و مفهوم یک متن به کار می‌رود، از دیرباز برای شناخت متون دینی و حقوقی دارای اهمیت بسیار بوده است. با این همه در خصوص حدود و گسترۀ این نهاد حقوقی میان صاحب‌نظران هنوز هم اختلاف وجود دارد. در طول قرن هفدهم تاکنون بسیاری از حقوق‌دانان کوشیده‌اند تا چهارچوب، حدود و ثغور تفسیر را مشخص کنند. یکی از نکات با اهمیت در تفسیر نقش زمان در شناخت و معنای واژگان می‌باشد. تا مدت‌ها گمان می‌شد که برای احترام به اراده واضع یک متن، عبارات و واژگان باید در معنای زمان وضع آنها مورد توجه قرار گیرد. با این همه رویکرد تفسیر پویا یا تحولی، رویکردی است که تلاش می‌کند تا نقش زمان را به عنوان یک عنصر مهم در تفسیر مورد توجه قرار دهد. به تعبیر بهتر واژگان باید با عنایت به تغییر معنای کلمات در طول زمان تفسیر شوند. این رویکرد به طور خاص در چند دهه گذشته در رویه قضایی از اهمیت خاصی برخوردار شده است و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به عنوان یک دادگاه جهانی به صراحت پذیرفته است که کلمات و واژگان به عنوان موجوداتی زنده می‌توانند در طول تاریخ دچار تغییر و تحول شوند. این پژوهش با نگاهی تاریخی به مفهوم تفسیر در حقوق بین‌الملل در چند سده عمر آن و با عنایت تحول رویه قضایی در یک قرن اخیر، به طور مشخص رویه دیوان بین‌المللی دادگستری را در مقوله تفسیر در قرن بیستم و آغاز هزاره سوم مورد توجه و کنکاش قرار داده است. در این سیاق رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در راستای این فرضیه مورد ارزیابی قرار گرفته است که دیوان با در نظر گرفتن تحولات جامعه بین‌المللی اصولی را مدنظر قرار داده است که معاهدات را در سیاق کنونی مورد تفسیر و تحلیل قرار می‌دهد، اصولی که نقش «زمان» را در شناخت معنای واژگان لحاظ می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Dynamic Interpretation from the Perspective of the International Court of Justice

نویسندگان [English]

  • Seyyed amreddin Hejazi 1
  • Mohammad ali Solhchi 2
1 Ph.D. Student in Public International Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of International Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Interpretation as a mental act used to understand the meaning and concept of a text has long been important for understanding religious and legal texts. However, there is still disagreement among experts about the limits and scope of this legal entity. During the seventeenth century, many jurists have tried to define the framework, limits and limits of interpretation. one of the most important points in interpreting the role of time in recognizing and meaning words. It has long been thought that in order to respect the will of a text, phrases and words must be considered in the sense of the time they were written. However, dynamic or transformational interpretation is an approach that tries to consider the role of time as an important element in interpretation. In other words, words should be interpreted in terms of changing the meaning of words over time. This approach has been particularly important in jurisprudence over the past few decades, and the International Court of Justice, as a world court, has explicitly recognized that words and phrases as living beings can evolve throughout history. This study, with a historical look at the concept of interpretation in international law in several centuries of its life and considering the evolution of jurisprudence in the last century, specifically examines the practice of the International Court of Justice in the category of interpretation in the twentieth century and the beginning of the third millennium. have given. In this context, the jurisprudence of the International Court of Justice has been evaluated in the light of the hypothesis that the Court, in the light of developments in the international community, has considered principles that interpret treaties in the current context, principles that play the role of "time". are taken into account in recognizing the meaning of words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treaties
  • International Court of Justice
  • Evolutionary Interpretation
  • Time in International Law