تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین‌المللی دادگستری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول)، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2021.298951.1734

چکیده

تفسیر به عنوان عمل ذهنی که برای شناخت معنا و مفهوم یک متن به کار می‌رود. یکی از نکات بسیار مهم در تفسیر ، نقش زمان در شناخت و معنای واژگان می‌باشد. تا مدت‌ها گمان می‌شد که برای احترام به اراده واضع یک متن، عبارات و واژگان باید در معنای زمان وضع آنها مورد توجه قرار گیرد. تفسیر پویا ، رویکردی است که تلاش می‌کند تا نقش زمان را به عنوان یک عنصر مهم در تفسیر مورد توجه قرار دهد. این رویکرد به طور خاص در دهه اخیردر رویه قضایی از اهمیت خاصی برخوردار شده است و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به عنوان یک دادگاه بین المللی به صراحت پذیرفته است که کلمات و واژگان به عنوان موجوداتی زنده می‌توانند در طول تاریخ دچار تغییر و تحول شوند. این مقاله با نگاهی تاریخی به مفهوم تفسیر در حقوق بین‌الملل و با عنایت تحول رویه قضایی در یک قرن اخیر، به طور مشخص رویه دیوان بین‌المللی دادگستری را در مقوله تفسیر در قرن بیستم و آغاز هزاره سوم مورد توجه و کنکاش قرار داده است. در این سیاق رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در راستای این فرضیه مورد ارزیابی قرار گرفته است که دیوان با در نظر گرفتن تحولات جامعه بین‌المللی اصولی را مدنظر قرارداده است که معاهدات را در سیاق کنونی مورد تفسیر و تحلیل قرار می‌دهد، اصولی که نقش "زمان" را در شناخت معنای واژگان لحاظ می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal analysis of dynamic interpretation from the perspective of the International Court of Justice

نویسندگان [English]

  • seyyed amreddin hejazi 1
  • mohammad ali solhchi 2
1 PhD Student in Public International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science ,Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The interpretation serves as a mental act that is used to understand the meaning and the meaning of a text. one of the most important points in interpretation is the role of time in recognition and meaning of words. For a long time it was thought that to respect the will of an open will a text, phrases, and vocabulary should be considered in the meaning of their position. Dynamic interpretation is an approach that tries to address the role of time as an important element in the interpretation. This approach has been particularly important in the last decade, and the International Court of Justice has also admitted as an international court that words and words as living beings can change and change throughout history. this paper explores the concept of interpretation in international law and with regard to the development of judicial procedure in the last century, specifically considering the procedure of the International Court of Justice in the category of interpretation in the 20th century and the beginning of the third millennium. in this context, the judicial procedure of the International Court of Justice has been considered in line with the hypothesis that the court considering the transformations of international community has taken into account the principles that are interpreted and analyzed in the present context, the principles that recognize the role of "time" in recognition of the meaning of the terms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treaties
  • International Court of Justice
  • Evolutionary Interpretation
  • Time in International Law