دوره و شماره: دوره 21، شماره 51، آذر 1401 
حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران

صفحه 177-202

10.48300/jlr.2022.160775

ساناز کامیارراد؛ غلامرضا کامیار؛ صفرعلی کامیارراد


تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی

صفحه 419-442

10.48300/jlr.2022.282070.1629

مهدی رهبر؛ مهدیه نیکخواه؛ محمدرضا حاجی کرم رعیت