مصونیت دولت‌ها و اموال آنها در پرتو حقوق داخلی کشورها (مطالعه موردی ژاپن و ایتالیا) ‬‬‎

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اصل برابری حاکمیت دولت‌‌ها از قواعد مهم پذیرفته ‌‌شده بین‌‌المللی است که منشأ عرفی دارد و مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال ایشان نیز که یکی از نتایج پذیرش این اصل است، هم در معاهدات بین‌‌المللی از جمله کنوانسیون 2004 ملل متحد و هم در رویه قضایی بین‌‌المللی از جمله در رأی دیوان بین‌‌المللی دادگستری 2012 پذیرفته شده است. برخی از دولت‌‌ها مانند ژاپن باتوجه‌به لزوم پیروی از قواعد بین‌‌المللی، اقدام به تصویب قانون داخلی در زمینه مصونیت دولت‌‌ها و اموال‌‌شان نموده و خود را مقید به رعایت قواعد مذکور دانسته و برخی مانند ایتالیا اقدام به لغو یا کاهش مصونیت کرده و ضمن عدول از عرف و رویه بین‌‌المللی و نقض برخی از قوانین داخلی سابق، در صدد ایجاد عرف جدید و متعاقباً استثنائات جدید در حقوق بین‌‌الملل عرفی گردیده‌‌اند. دیوان قانون اساسی ایتالیا با استناد به حق دسترسی به عدالت، رویه قضایی بین‌‌المللی در زمینه مصونیت را نپذیرفته و قانون مبتنی بر رأی مذکور را نقض نموده است اما ژاپن ضمن توجه به مفاد کنوانسیون، قانون داخلی خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق داده و آن را اجرا می‌‌کند و استثنائات جدیدی را نپذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immunity of states and their Properties in the light of the domestic law of states (Case Study: Japan and Italy)

نویسندگان [English]

  • Mahshid Karbasi 1
  • Alireza Zaheri 2
  • Mohsen Abdollahi 3
  • Abbas Kouchnejad 4
1 Ph.D. student of International Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Human Rights and Environmental Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The principle of the equality of sovereignty of states is one of the important internationally accepted rules that has a customary origin and the judicial immunity of states and their property is one of the consequences of accepting this principle both in international treaties such as the 2004 United Nation convention and in international jurisprudence, including in the 2012 ruling of the international Court of Justice. Some governments such as Japan, have enacted domestic law on the immunity of governments and their property due to the need to follow international rules and have committed themselves to complying with these rules and some, such as Italy, have waived or reduced their immunity and, while deviating from international custom and practice and violating some of the former domestic laws, have sought to create new custom and subsequently new exceptions to customary international law. The Italian Constitutional Court, relying on the right of access to justice, has rejected international jurisprudence in the filed on immunity and violated the law based on the said ruling but Japan, while paying attention to the provisions of the Convention, has adapted its domestic law to the provisions of the Convention and is implementing it, and has not accepted any new exception.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State immunity
  • Japan and Italy approach
  • United Nation Convention
  • International jurisprudence