بازنگری آرای داوری بین‌المللی در عرصه حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در نظام حقوقی بین‌المللی، برای حل و فصل اختلاف میان تابعان آن سازکارهایی تعبیه شده است که ضمن فراهم نمودن زمینه حاکمیت قانون، نظم و امنیت را در جامعه بین‌المللی حفظ نماید.ازجمله این سازکارها داوری است. در داوری‌های سرمایه‌گذاری خارجی همواره، یک طرف دعوی یک مؤسسه یا شرکت دولتی است و حقوق و منافع عموم مردم نیز در آنها مطرح است و ممکن است طرف دولتی یا خصوصی نسبت به آرای داوری و روند رسیدگی یا مضمون آرا اعتراض کند و درخواست رسیدگی مجدد مطرح شود اما،چنانچه می‌دانیم داوری، یک مرحله‌ای است و مرجع تجدیدنظر در آرای داوری وجود ندارد. اما گاه بنا به اوضاع و احوال استثنایی ممکن است بازنگری در رأی داوری ضرورت یابد. از طرفی نباید امکان اصلاح اشتباهات نگارشی یا محاسباتی یا سهوالقلم یا رأی تکمیلی و تفسیری را با بازنگری خلط کرد،زیرا اصلاح رأی یا صدور رأی تکمیلی و تفسیری در واقع ادامه روند داوری اولیه است،در صورتی‌ که منظور از بازنگری، رسیدگی مجدد به همان موضوع، درهمان مرجع داوری می‌باشد.
بازنگری در رأی داوری یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث داوری بین‌المللی در عرصه سرمایه‌گذاری بوده است. بازنگری در رأی داوری همواره استثنا است و اصل بر قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی داوری است. گاه ممکن است رأی صادره از چنان آسیب‌ها و ایراداتی برخوردار باشد که اجرای آن،قابل توجیه نباشد و محتاج بازبینی شود. پیداست،تجویز اجرای چنین آرایی به منزله مشارکت در بی‌عدالتی یا تخلف از قانون محسوب می‌گردد. برای تضمین صحت رأی داوری و استحکام آن،خصوصاً اجرای عدالت، تأسیس سازکار بازنگری در آرای داوری قابل پیش‌بینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revision of International Arbitration Awards in The Light of Foreign Investment Law

نویسندگان [English]

  • Tannaz Koohpaiei 1
  • Mohsen Mohebi 2
  • Saeed Mamsouri 3
1 Ph.D. Student in International Law, Faculty of Law and Political Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of law, Faculty of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of law, Faculty of Law and Political Science,Islamic Azad University.,South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the international legal system,mechanisms have been established to resolve dispute between subjects,provide the ground for the rule of law order and security in the international community is one of these mechanisms of arbitration.in foreign investment arbitration,one party to the dispute is always a government institution,and the rights of the people are also at stake, the public or private party may object to the arbitral awards and the proceedings or the content of the awards and request a review.as we know arbitration is a one-step and there is no review authority in arbitration.but sometimes,due to exceptional circumstance,a revise to the arbitration award may be necessary.on the other hand the possibility of correcting spelling or computation errors, or misspell or supplementary and interpretive awards should not be confused with revision,because the correction of the award or the issuance of a supplementary and interpretive award is in fact a continuation of the initial arbitration process,but the purpose of the review is to reconsider the same matter in the same arbitral tribunal.
revision has been one of the most controversial international issues in the field of investment.revision is an exception and the principle is that the arbitration award is final and binding.sometimes the award may have such damages and objections that it’s execution is not justifiable and need re-opening.obviously,prescribing such awards constitutes participation in injustice or violation of the law to ensure the validity of arbitral award and it’s authenticity,especially the execution of justice,establishment of a revision mechanism canbe predicted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revision
  • Arbitration
  • Investment
  • International Arbitration Awards
  • Foreign Investment Law