تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد فقه و حقوق، دانشکده، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه قرآن و حدیث، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران پردیس بین‌الملل کیش، هرمزگان، ایران.

چکیده

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسؤولیت، فریب دادن است؛ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، برای فریب‌دهنده مسؤولیت و ضمان ایجاد می‌گردد. این نوع از مسؤولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است، در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می‌شود که نوعی ضمان قهری است و در حقوق از آن به مسؤولیت مدنی یاد می‌شود. مباحث مربوط به ضمان غرور در فقه به عنوان قاعده فقهی، قاعده غرور شهرت دارد. یکی از اقسام غرور، معاملات فضولی است. در مواردی که بایع فضولی اقدام به تصرفی مادی در مورد معامله می‌کند حکم چنین تصرّفی نه در حقوق اسلامی و نه در حقوق ایران بررسی نشده است به خصوص وقتی که مالک اصلی، معامله فضولی را اجازه نمی‌دهد که در این صورت تصرفات بایع فضولی، بایستی تحت یک عنوان و حکم مستقل قرار گیرند؛ زیرا بر فرض اینکه قبول کنیم در صورت تنفیذ معامله از سوی مالک، تصرفات مادی وی نیز به تبع تصرفات حقوقی آن صحیح می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the Rule of Fradulent Misrepresentation in Prying Transactions

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rahbar 1
  • Mahdia Nikkhah 2
  • Mohammadreza Hajikaram Rayat 3
1 Associate Professor, Dpartment of Islamic Jurisprudence and Law, International University of Islamic Religions, Tehran, Iran
2 M.A. In Jurisprudence and Law, Faculty of Jurisprudence and Law, University of Quran and Hadith, Tehran, Iran
3 M.A. in Private Law, Faculty of Law, Tehran University, Kish International Campus, Hormozgan, Iran
چکیده [English]

One of the effective factors in creating responsibility is cheating; This means that if someone deceives another or is deceived by someone, responsibility and guarantee are created for the deceiver. This type of liability, which is a guarantee resulting from deception, is called in legal terms the guarantee of pride, which is a kind of coercive guarantee and is called civil liability in law. Issues related to the guarantee of pride in jurisprudence are known as the rule of jurisprudence, the rule of pride. One of the types of pride is prying deals. In cases where the prying seller makes a material seizure of the transaction, the ruling on such seizure has not been examined in either Islamic law or Iranian law, especially when the original owner does not allow the usurped transaction, in which case the usurious seller's seizures must be Be an independent title and sentence; Because if we accept that if the owner approves the transaction, her material possessions are also valid due to its legal possessions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rule
  • Fradulent Misrepresentation
  • Prying
  • Deal
  • Guarantee