نظام مدیریت مالی شهرداری تهران: آسیب‌‌شناسی و راهکارها در پرتو مطالعه‌‌ تطبیقی ده شهر لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، توکیو، دوبی و استانبول *

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

شهرداری به عنوان یک نهاد اجرایی عمومی و غیردولتی محلی وظایف متعددی اعم از وظایف عمرانی، خدماتی، نظارتی و حفاظتی، رفاهی و ... بر عهده دارد. به طور قطع مهم‌ترین موضوع در حوزۀ مسائل شهرداری، نحوۀ مدیریت مالی در این نهاد است چرا که ظهور مشکل در نظام مالی ارتباط مستقیمی با انجام سایر وظایف شهرداری داشته و موجب بروز کاستی‌‌های قابل توجه در این خصوص خواهد شد و موجبات خسارت فراوان به شهر را فراهم می‌‌آورد. در سراسر دنیا به ویژه کلان‌شهرهای جهان، نظام مدیریت مالی صحیح، می‌‌تواند دستیابی به اهداف پیش‌‌رو را تحقق بخشیده و کلان‌شهر را به سوی توسعه‌‌یافتگی، همگام با سایر نقاط جهان سوق دهد. آسیب‌‌شناسی نظام مدیریت مالی شهرداری تهران گویای نواقص و کاستی‌‌های قابل توجهی است که در مطالعات تطبیقی با سایر شهرهای جهان اعم از لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، دوبی و استانبول بیش از پیش ضرورت تحقیق و تعمق را آشکار می‌‌سازد. پژوهش حاضر با تکیه بر رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و روش کتابخانه‌‌ای به دنبال یافتن پاسخ این پرسش‌‌های اساسی است که در راستای مطالعات تطبیقی نظام مدیریت مالی سایر شهرهای جهان، شهرداری تهران اکنون با چه چالش‌‌هایی روبه‌رو است؟ و راهکار رسیدن به یک چهارچوب سازمان‌یافته چیست؟ در راستای پاسخ به سؤالات مذکور در وهلۀ اول به دنبال آسیب‌‌شناسی وضع موجود و در مراحل بعدی ارائۀ راهکارهای مناسب جهت سازماندهی نظام مالی خواهیم بود. عدم سازماندهی مناسب منابع مالی و درآمدهای ناپایدار و غیرثابت شهرداری تهران، لزوم خودکفایی مالی شهرداری بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌‌های مناسب و عدم تکافوی مالی شهرداری، از جمله مهم‌ترین عواملی است که وضعیت کنونی را به وجود آورده که حل آنها نیازمند سازکارهای علمی و راهبردی است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مقاله‌‌ حاضر، مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان بررسی ‌‌تطبیقی ‌‌قوانین ‌‌اصلی ‌‌(مادر) ‌‌مدیریت شهری‌‌ کلان‌‌شهر ‌‌تهران ‌‌در‌‌ حوزه ‌‌شوراها‌‌ و ‌‌شهرداری‌ها ‌‌با ‌‌قوانین ‌‌کلان‌شهرهای ‌‌لندن، ‌‌زوریخ، ‌‌نیویورک، ‌‌تورنتو، ‌‌اوکلند، ‌‌وین، ‌‌پکن، ‌‌توکیو، ‌‌دوبی ‌‌و ‌‌استانبول است که به سفارش و با حمایت مادی و معنوی مرکز مطالعات شهرداری تهران و توسط پژوهشکده حقوقی شهر دانش انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tehran Municipality Financial Management System: Zemilogy and Solutions in the Light of a Comparative Study of Ten Cities: London, Zurich, New York, Toronto, Auckland, Vienna, Beijing, Tokyo, Dubai and Istanbul

نویسنده [English]

  • Sahar Karimniya
Ph.D. in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The municipality, as a local public and non-governmental executive institution, has various duties, including civil affairs, services, monitoring and protection, welfare, and so on. Definitely the most important issue in municipal area refers to financial management, because problems in the financial system have direct effects on other municipal duties and will cause significant deficiencies. In addition it causes a lot of damage to the city. All over the world, especially in the world's metropolises, the appropriate financial management system can create an atmosphere for achieving goals and lead to development. The survey of Tehran Municipality's financial management system based on comparative studies with other cities of the world, including London, Zurich, New York, Toronto, Auckland, Vienna, Beijing, Dubai and Istanbul, indicates significant deficiencies and reveals the necessity of more studies. The present research, relying on a descriptive-analytical approach and library method, seeks to find appropriate answer of these questions that, what is the most important challenges in Tehran municipality for achieving organized financial management system based on comparative study with other metropolises in the world and what is the solution for achieving organized framework? In order to answer the above questions, in the first step, we will study current situation and in the next stage, we will provide appropriate solutions for organizing the financial system. Lack of proper organization of financial resources and unstable revenues of Tehran Municipality, the need for financial self-sufficiency of the municipality without considering the appropriate infrastructure and lack of financial adequacy of the municipality are the most important factors that have created the current situation And current situation needs scientific and strategic work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zemiology
  • Financial System
  • Municipality
  • Solutions
  • Comparative Study