چالش‌ها و ضعف‌های اصول راهنمای ۲۰۰۶ در مورد اعمال یک‌جانبه دولت‌ها در حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل واحد جنوب تهران

چکیده

یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون حقوق بین‌الملل در جهت تدوین و توسعه قرار گرفت، اعمال یک‌جانبه دولت‌ها بود. در دهه‌های اخیر دولت‌ها اعمال یک‌جانبه بسیاری در سطح بین‌المللی انجام داده‌اند. ازآنجایی‌که قواعدی برای شناخت و تعیین عناصر این اعمال در حقوق بین‌الملل معاصر وجود ندارد و از طرفی ضرورت قاعده‌مندی این اعمال در حقوق بین‌الملل، باعث شد که این موضوع به مدت ده سال در کمیسیون حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار بگیرد؛ و موضوعاتی از قبیل اینکه آیا اعمال یک‌جانبه دولت جنبه حقوقی دارد یا اعمال سیاسی را هم شامل می‌شود؟ یا اینکه عناصر عمل یک‌جانبه مستقل در حقوق بین‌الملل چیست و اینکه اعمال یک‌جانبه چه ارتباطی با دیگر قواعد حقوق بین‌الملل همچون حقوق معاهدات دارند؟ در کمیسیون مورد بررسی و بحث قرار گرفت که در نهایت پس از ده سال مطالعه و بررسی، کمیسیون مبادرت به تدوین اصول راهنما کرد که دارای نقاط چالش‌برانگیزی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges and Flaws of the 2006 Guidelines on Unilateral Acts of States in International Law

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mohebi 1
  • Reza Mousazadeh 2
  • Davoud Hermidas-Bavand 3
  • Mehdi Salimi moghaddam 4
1 .Associate Professor, Faculty Member, Department of International Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty Member, Department of International Law, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of International Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Ph.D. Candidate of Public International Law, Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the issues incorporated in the International Law Commission agenda is “Unilateral Acts of States”. In recent decades, states have had many unilateral acts in the international level. Absence of rules for identification of unilateral acts of states and their components according to international law, on the one hand, and importance of codification for such acts, on the other hand, have led to a prolonged analysis of them in the International Law Commission for one decade.
Questions such as whether unilateral acts of states only have legal aspects or also incorporate political acts; or what the elements of independent unilateral act in international law are; or what is the relationship between unilateral acts and other rules of international law such as the Law of Treaties; were discussed in the Commission; and eventually, after ten years of study and analysis, the Commission succeeded in codification of guidelines for this issue, which includes some challenging points.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unilateral Acts of States
  • Commission of International Law
  • Guidelines
  • Estoppel Rule