سازکار‌‌ نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بین‌‌المللی با تبیین ماهیت برنامه‌‌ فعالیت‌‌های هسته‌‌ای ‬‬‬‬

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران‬‬‬.

2 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

شأن صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در چهارچوب اصول قانون اساسی عام است و در راستای اصل تفکیک قوا در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می‌‌تواند قانون وضع نماید. در‌ نظام‌ حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، قواعد حقـوق بین‌‌الملل بر قواعـد حقـوق داخلی برتری ندارد و در‌ حکم‌ قانون عادی محسوب می‌‌شود. بر این اساس، در این پژوهش این سؤال مطرح می‌شود که چرا تصـویب معاهدات و نظارت بر فعالیت‌‌های هسته‌‌ای در قلمرو صـلاحیت مجلس شورای‌ اسلامی‌ قرار دارد؟ و جایگاه مجلس در تصویب موافقت‌‌نامه‌‌های هسته‌‌ای کجاست؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی ـ کتابخانه‌ای و نوع پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. بر اساس نتایج پژوهش می‌‌توان گفت یکی ‌از ‌مهم‌ترین ‌کارویژه‌های ‌مجلس ‌امر ‌نظارت استصوابی‌ مجلس ‌در‌ برخی‌ امور ‌مهم ‌اجرایی ‌است؛ قراردادهای ‌بین‌المللی ‌مقرر ‌در‌ اصل ‌‌77 از ‌قبیل‌ عهدنامه‌ها،‌ مقاوله‌نامه‌ها، ‌قراردادها‌ و ‌موافقت‌نامه‌های ‌بین‌المللی که‌ بالطبع‌ عمل‌ تعهد‌ مابین ‌دولت‌ها‌ که‌ عمل ‌قوه ‌مجریه‌ است‌ باید ‌به ‌تصویب‌ مجلس ‌نیز ‌برسد. فعالیت‌های هسته‌ای ایران یکی از مهم‌ترین بخش‎های سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران است که در واقع نوع این سیاست را کنشی معین می‎کند که دولت جمهوری اسلامی ایران از خود به ‌عنوان برون داد در قبال درون دادها و تقاضای محیطی جامعه بین‎الملل بروز می‎دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Approving Oversight Mechanism of The Islamic Consultative Assembly in The Ratification of International Treaties by Explaining The Nature of The Nuclear Action Plan

نویسندگان [English]

  • Ali Ghorbanpour 1
  • Abolfazl Ranjbari 2
  • Mohammad Mazhari 3
1 Ph.D. Student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

 
The legislative power of the Islamic Consultative Assembly is within the framework of the principles of the general constitution and in line with the principle of separation of powers in general matters, it can enact laws within the limits prescribed by the Constitution. It is not superior and is considered the rule of ordinary law. Accordingly, in this study, the question arises as to why the ratification of treaties and the monitoring of nuclear activities fall within the competence of the Islamic Consultative Assembly? The method used in this research is documentary-library and the type of research is descriptive-analytical. Based on the results of the research, it can be said that one of the most important special features of the parliament Such treaties, treaties, agreements and international agreements, which are, of course, acts of commitment between States which are the exercise of their powers, must be ratified by Parliament. Iran's nuclear activities are one of the most important parts of the foreign policy of the government of the Islamic Republic of Iran, which in fact determines the type of policy that the government of the Islamic Republic of Iran as an output to the input and environmental demand of society between International updates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Consultative Assembly
  • Approved Oversight
  • Nuclear Activities
  • Comprehensive Joint Action Plan
  • International Treaties