مداخلات زودرس در سیاست جنایی ایران، انگلستان و آمریکا

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

چکیده

بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از چالش‌های عمده سیاست جنایی کشورها را تشکیل می‌دهد. شروع بزهکاری از سنین پایین، استمرار و دوام آن را در آینده موجب گردیده و مقاومت بیشتری را در برابر پاسخ‌های جامعه موجب می‌شود. از همین رو طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از دوران قبل از تولد و پس از آن و در سنین رشد نسبت به اطفال و والدین آنها می‌تواند در خنثی‌سازی عوامل خطر مؤثر بوده و احتمال بروز رفتارهای انحرافی و پرخطر را در همان سنین کاهش دهد. عوامل خطر، عواملی هستند که خطر بروز آتی، تکرار، مقاومت یا طول مدت بزهکاری را افزایش می‌دهند. کشورهای آمریکا و انگلستان مداخلات زودرس را به‌طور نظام‌مند و با کمک‌هایی که از سوی دولت در جهت تأمین هزینه‌های اجرایی برنامه‌ها صورت می‌گیرد، اجرا نموده و نتایج مثبتی را در کاهش نرخ جرائم اطفال و نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر در آینده داشته‌اند. انعطاف‌پذیری برنامه‌ها با اهداف ترسیمی برای گروه هدف، آموزش مجریان برنامه و توجیه دقیق آنها در راستای اهداف برنامه و کیفیت اجرای آن، بهبود یا اصلاح ساختار خانواده، مشارکت دادن والدین و مربیان و حساس نمودن ایشان در قبال تشخیص و واکنش مناسب در مقابل رفتارهای پرخطر اطفال و نوجوانان از ویژگی‌های مهم برنامه‌های مذکور است. این پژوهش از جهت نوع، کاربردی بوده و درصدد است تا به شیوه توصیفی به بررسی اقسام مداخلات زودرس در سه کشور ایران، انگلستان و آمریکا پرداخته و برنامه‌های اجرا شده و نتایج آن را مورد ارزیابی قرار دهد. با ارزیابی برنامه‌های مذکور می‌توان به این سؤال پاسخ داد که سیاست جنایی با چه رویکردی می‌تواند در حوزه پیشگیری زودرس موفق عمل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Early Interventions in Iran, British and American Criminal Policy

نویسنده [English]

  • Neusha Ghahremani afshar
Assistant Professor, Department of Law, Urmia branch, Azad university, urmia, Iran
چکیده [English]

Juvenile delinquency is one of the major challenges in countries' criminal policy. Starting delinquency at an early age, its continuation and durability in the future will cause more resistance to society's responses. Therefore, designing and implementing preventive programs from prenatal and postnatal periods and in adulthood for children and their parents can be effective in neutralizing risk factors and reduce the likelihood of deviant and high-risk behaviors at the same age. Risk factors are factors that increase the risk of future recurrence, resistance, or duration of delinquency. The United States and the United Kingdom have implemented early intervention systematically and with government assistance to fund the implementation of programs, and have had positive results in reducing the crime rates of children and adolescents with high-risk behaviors in the future. Flexibility of programs with drawing goals for the target group, training of program executors and their accurate justification in line with the program goals and the quality of its implementation, improving or modifying the family structure, involving parents and educators and sensitizing them to appropriate diagnosis and response to High-risk behaviors of children and adolescents are important features of these programs.
This research is applied in terms of type and intends to descriptively examine the types of early interventions in Iran, the United Kingdom and the United States and evaluate the implemented programs and results. Evaluating these programs can answer the question of how criminal policy can be successful in the field of early prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early interventions
  • Risk factors
  • Emotional and social learning
  • Supportive factors