دوره و شماره: دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 1-378 
تحلیل کیفرشناختی جرایم مالیاتی

صفحه 293-313

10.48300/jlr.2022.148309

فرشته عبدالرحیمی؛ سید مهدی احمدی موسوی