دوره و شماره: دوره 21، شماره 52، اسفند 1401 
تأثیر تحریم‌ها بر داوری‌‌‌ تجاری بین‌المللی

صفحه 33-64

10.48300/jlr.2021.299204.1736

عرفان میرزازاده؛ سیّدقاسم زمانی؛ محسن محبی؛ فتح الله رحیمی


توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی

صفحه 287-320

10.48300/jlr.2021.278671.1616

شهلا میرالوندی؛ زهرا فهرستی؛ ابراهیم یاقوتی