مفهوم‌‌سازی تحدید حدود مناطق دریایی از منظر حقوقی و فنی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم اجتماعی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2021.194439.1320

چکیده

تحدید حدود فرآیند پیچیده سیاسی ـ حقوقی و فنی است که اهمیت آن‌ چنان با صلاحیت دولت ساحلی بر فضاهای دریایی مرتبط است که هرگونه تحدید حدود یک‌جانبه که منجر به تضییع حقوق سایر دول شود فاقد اعتبار قانونی است و به همین دلیل مفهوم‌‌سازی حقوقی و فنی در تحدید حدود مناطق دریایی سهم بسزایی در شفاف‌‌سازی اصول و قواعد مؤثر بر تحدید حدود داشته است. لذا این پژوهش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، تحول مفهوم‌سازی برخی مفاهیم حقوق دریاها با تکیه بر رویه دولتی و قضایی را مورد مطالعه اجمالی و بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این نوشتار نشان می‌‌دهد مقوله حاکمیت ملی و صلاحیت قانونگذاری دولت ساحلی بر مناطق مختلف دریایی مجاور سرزمین آن از دیرباز نظر کارشناسان را به خود معطوف کرده و متجاوز از سه قرن حقوق‌‌دانان برجسته نظریه‌های مختلفی در این زمینه مطرح کرده‌اند. قضات دیوان‌‌های بین‌المللی نیز با استناد به نظر کارشناسان هیدروگرافی و زمین‌شناسی، آرا و رویه‌هایی عرضه داشته‌‌اند که زیربنای مفهوم‌سازی حقوقی و فنی اصول و قواعد تحدید حدود است. بنابراین به نظر می‌رسد مفهوم‌‌سازی یکی از راهکارهای مؤثر برای تعریف و تعیین مرزهای دریایی جهت کسب نتایج عادلانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization of Delimitation of Marine Areas from Legal and Technical Perspectives

نویسندگان [English]

  • Somayeh Rasoulpour Nalkiyashary 1
  • Afshin Jafari 2
1 Ph.D. in International Law, Faculty of Social Sciences, Payam-e-Noor University,Tehran,Iran.
2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Social Sciences, Payam-e-Noor University, Tehran,Iran.
چکیده [English]

Boundary delimitation is a complex political- legal and technical process and it is of such a great importance in indicating the jurisdiction of the coastal government over marine spaces that any unilateral delimitation leading to the violation of the rights of other states are not legally valid, and therefore legal and technical conceptualization of delimitation of marine areas has played a significant role in clarifying the principles and rules affecting delimitation. Therefore, this descriptive-analytical study has briefly examined the conceptualization evolution of some concepts of maritime law while relying on governmental and judicial procedures. The results of this paper show that the issue of national governance and legislative jurisdiction of the coastal state over different maritime areas adjacent to its territory has long attracted the attention of experts and over three centuries, prominent jurists have developed various theories in this regard. Moreover, judges of international courts have relied on the guidelines of hydrographic and geological experts and technicians to pass judgements and procedures that are the basis of legal and technical conceptualization of the principles and rules of delimitation. Therefore, conceptualization is regarded as one of the effective strategies for defining and determining maritime boundaries fairly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delimitation
  • The Law of the Sea
  • Jurisdiction
  • Marine areas
  • Conceptualization