تأثیر ویژگی‌‌های شخصیتی (سیستم‌‌های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه؛ استان لرستان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

10.48300/jlr.2021.305514.1778

چکیده

ویژگی‌‌های شخصیتی ازجمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در بروز رفتار مجرمانه می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی‌‌های شخصیتی (سیستم‌‌های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت می‌‌باشد. 
روش انجام پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه محکومان به سرقت می‌‌باشد. که در سال 1398 در زندان‌‌های استان لرستان به سر می‌‌برند. از بین جامعه آماری مورد نظر، به دلیل اینکه اطلاعات جامعی در مورد تعداد محکومان به سرقت در دسترس نیست، برای انتخاب حجم نمونه، از نرم‌افزار G.power استفاده شده و گروه نمونه‌‌ای به اندازه حداقل 200 نفر با استفاده از روش نمونه‌‌گیری دسترس (به دلیل اینکه دسترسی به گروه نمونه هدف در محیط‌‌های خاص زندان و دادگستری و ... امکان‌‌پذیر است و دسترسی در این محل‌‌ها به این قبیل افراد برای معرف بودن می‌باشد) انتخاب می‌‌شود.
نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که فرضیه موردنظر تأیید می‌شود یعنی به‌طورکلی ویژگی‌های شخصیتی در میزان ارتکاب به سرقت آنان تأثیرگذار است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که سیستم بازداری رفتاری در ارتکاب به سرقت تأثیر دارد یعنی افرادی که سیستم بازداری رفتاری فعال‌تری دارند با احتمال بیشتری مرتکب سرقت می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Personality Traits (Brain / Behavioral Systems) on Committing The Crime of Theft (Case Study; Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • Ghasem Moradi 1
  • Hooshang Shambiati 2
  • Jafar Kousha 3
  • Ali Saffary 3
1 PhD Student, Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
2 Assistant Professor of Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

 
Personality traits are one of the most important factors in the occurrence of criminal behavior. The aim of the present study was to investigate the effect of personality traits (brain / behavioral systems) on committing the crime of theft.
The method of the present study is correlational. The statistical population in the present study includes all those convicted of theft. Who were imprisoned in Lorestan province in 1398. Among the statistical population, because of the comprehensive information on the number of criminals available for theft, to select the sample size, G. Power software was used and a sample group of at least 200 people using the sampling method. Available (because access to the target sample group is possible in certain prison and justice environments, etc., and access to such places in such places is to be representative).
The results showed that the hypothesis is confirmed, ie in general, personality traits affect the rate of theft. The results showed that the behavioral deterrence system is effective in committing theft, ie people with a more active behavioral deterrence system are more likely to commit theft.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Traits
  • Brain / Behavioral Systems
  • Behavioral Inhibition System
  • Behavioral Activation System
  • Fight and Escape System
  • Theft