نقش و وظایف طرف عامل در قراردادهای مشارکت با تأکید بر صنعت نفت و نظام حقوقی ایالات‌متحده آمریکا

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، هرمزگان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

10.48300/jlr.2022.296896.1713

چکیده

آمریکا در اواخر قرن نوزدهم موفق به استخراج منابع نفتی خویش شد که این امر موجب تحولات عظیمی در امور سیاسی و اقتصادی این کشور گردید؛ اما از منظر حقوقی نیز با موارد جدیدی مواجه شد که در نظام حقوق قراردادها مهم‌ترین آن پدیدار شدن قراردادهای مشارکت یا موافقت‌نامه‌های عملیات مشترک است. قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز قراردادهای پیچیده‌ای هستند که طرفین جهت تسهیم در سرمایه‌گذاری مالی و انسانی و تشریک در منافع حاصله از انجام قرارداد با یکدیگر به مشارکت می‌پردازند. در این قراردادها یک طرف عامل اجرای اهداف قراردادی است. این نوشته ضمن بررسی دریافته است که ماهیت قرارداد مشارکت در رژیم نفتی و نظام حقوقی کشور ایالات متحده که نظام حقوقی متفاوتی با سایر نظام‌های حقوقی حتی نظام حقوقی کامن لا در انگلستان و استرالیا را دارا است و وظایف و حقوق شخص عامل بر مبنای اصولی قراردادی همچون اصل احتیاط، اصل حسن نیت، اصل همکاری متقابل و وظیفه مبتنی بر حفظ امانت جهت حفظ حقوق طرف غیرعامل برقرار است تا اجرای موضوع قراردادی را تأمین و تضمین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role and Duties of Operating Party in JOAs from the Perspective of the USA Oil & Gas Industry and Legal System

نویسندگان [English]

  • Atefe Ghasemi 1
  • Alireza Hasani 2
1 Ph.D. Student of Oil & Gas Law, Kish International Campus, University of Tehran, Hormozgan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Damghan Branch, Islamic Azad University of Damghan, Damghan, Iran.
چکیده [English]

the USA has extracted its very first oil reservation in the late of 19th century and it caused the notable change of political and economic position of the USA in the world. from the legal perspective the USA also faced with essential change in the contractual system and it was because of the common usage of joint operation agreements that is one of the most popular contacts in the USA oil & gas industry and legal system. The parties of this kind of contract are divided into operating party and non-operating party. This article has analyzed the reason why this kind of contract is popular in the USA oil & gas and legal system, the role and duties of operating party and the method by the rights of non-operating party might be preserved to make sure that the rights of the non-operating part is preserved and the expectations of the contract will be fulfilled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contracts
  • Good Faith
  • Joint Operation Agreement
  • Oil &Gas
  • Operator Party